Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jan Maria Klon
Główny adres email
Jan.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 2020 profesor uczelni w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarzadzania UŁ 2013
 • od 2018 koordynator programu CIMA WZ UŁ
 • od 2013 współpracownik Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase WZ UŁ
 • 2007 – 2020 adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarzadzania UŁ
 • 2006 – stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, tytuł rozprawy: „Wpływ globalizacji na pomiar dokonań w przedsiębiorstwach”
 • 2004 stypendysta European Accouting Association w ramach programu EAA Doctoral Program
 • 2003-2006 – asystent i wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ
Osiągnięcia naukowe
 • Brązowy medal za Długoletnią Służbę III stopnia (2013)
 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze II stopnia (2019)
 • Nagroda II stopnia zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne za Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Procesu Dydaktycznego na Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w rezultacie czego uruchomiono nowy blok specjalizacyjny Zintegrowane Zarzadzanie Firmą w 2007 roku.
 • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze za monografię Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego „Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie” w roku 2017.
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne za podręcznik „Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne”, Wydawnictwa C. H. Beck Warszawa 2010
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu za osiągnięcia naukowo-badawcze za książkę „Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard”, Difin, Warszawa 2008 w 2009 roku.
 • Nagroda im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana III stopnia (2007)
Zainteresowania naukowe
 • jakość informacji w rachunkowości zarządczej i finansowej
 • modele biznesu i ich wpływ na rachunkowość zarządczą, sprawozdawczość finansową, wycenę przedsiębiortw
 • pomiar i raportowanie wyników /dokonań (performance measurement and reporting)
 • budżetowanie przychodów, kosztów i przepływów finansowych
 • pomiar efektywności w sektorze publicznym oraz analiza korzyści i kosztów
 • lean accounting/lean management
 • raportowanie zintegrowane (raportowanie CSR)
 • wskaźniki finansowe i niefinansowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Rachunkowości Zarządczej

  • Prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego.
  • Upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci:
   • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
   • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach.
  • Współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.
  • Wykonywanie za pośrednictwem Uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  • Przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych.
  • Sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych.
  • Recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe.
  • Opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć.
  • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela