Skip to content
LOGOWANIE

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bartosz Maria Topola
Główny adres email
Bartosz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • radca prawny Zespół Radców Prawnych

  1.Wykonywanie obsługi prawnej Uczelni zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jed. Dz. U. nr 123 poz. 1058 z 2002 r. ze zm.), a w szczególności:

  a.) reprezentowanie Uczelni w prowadzonych postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi we wszystkich instancjach oraz w trakcie rokowań
  i negocjacji na etapie przedsądowym w zakresie spornych roszczeń,

  b.) sporządzanie pisemnych opinii prawnych i udzielanie na bieżącoporad
  i konsultacji prawnych,

  c.) opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Uczelni, w szczególności Uchwał Senatu, zarządzeń Rektora i Kanclerza oraz Regulaminów Uczelni,

  d.) opiniowanie projektów umów i porozumień,

  e.) reprezentowanie Uczelni w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach zamówień publicznych.

  2. Współpraca z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Uczelni w zakresie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych oraz przy opracowywaniu umów nietypowych i skomplikowanych pod względem prawnym celem należytego zabezpieczenia interesów Uczelni.

  3. Opracowywanie i kierowanie pozwów do sądów powszechnych.

  4. Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi.

  5. Prowadzenie egzekucji należności Uczelni, kierowanie do komorników sądowych wniosków egzekucyjnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów.

  6. Rozliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników oraz komorników i uzgadnianie sald z Działem Księgowości i Działem Płac.

  7. Przygotowywanie wniosków o dokonanie przez Dział Finansowy opłat sądowych, skarbowych
  i egzekucyjnych.

  8. Prowadzenie i archiwizowanie akt spraw sądowych i egzekucyjnych.

  9. Przygotowywanie wniosków do organów ścigania w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw przez studentów, pracowników oraz innych osób.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela