Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule e-learning

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

formuła e-learning

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W FORMULE E-LEARNING

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Cel oraz zakres szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie składa się z 15 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 20 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej APoż treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i MS TEAMS lub JITSII.

W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Akademii w czasie rzeczywistym (godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem szkolenia), na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej APoż.

Organizacja szkolenia 
 • Program szkolenia został opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 maja 2021 r.
 • Szkolenie składa się z bloków tematycznych i bloku organizacyjnego.
 • W ciągu 20 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej Apoż treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia.
 • Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i MS TEAMS lub JITSII.
 • W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Uczelni w czasie rzeczywistym, na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej Apoż.
 • Liczba miejsc jest ograniczona. 
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową,
 • do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców,
 • do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien:

 1. W sferze poznawczej:
  • opisywać organizację ochrony przeciwpożarowej,
  • omawiać obowiązki osób fizycznych, osób prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
  • wyjaśniać zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów,
  • omawiać zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • przedstawiać zasady ewakuacji ludzi i mienia,
  • wyjaśniać zastosowanie, zasady konserwacji oraz przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • tłumaczyć przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów,
  • opisywać rodzaje, właściwości oraz możliwości zastosowania środków gaśniczych,
  • omawiać zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 2. W sferze praktycznej:
  • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • dobierać i rozmieszczać znaki bezpieczeństwa,
  • dobierać i rozmieszczać gaśnice,
  • sporządzać i prowadzić dokumentację przeciwpożarową, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
  • przygotowywać i przeprowadzać ewakuację oraz przygotowywać ćwiczeniaz zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
  • oceniać zagrożenie pożarowe na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym,
  • przygotowywać budynek, obiekt budowlany i teren do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.
 3. W sferze motywacyjnej, mieć ukształtowane postawy:
  • odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
  • odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń ratowniczych,
  • realizować, na zlecenie właściciela/zarządcy/użytkownika budynku/obiektu budowlanego/terenu, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Uprawnienia absolwenta

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat).

Proces rekrutacji
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia, 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Warunki przyjęcia na szkolenie 
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • dokonanie zapisu na szkolenie w systemie IRK
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na szkolenie
 • wniesienie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem (ale dopiero po ogłoszeniu wyników) lub do dnia wskazanego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK)
Wymagane dokumenty 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej:
  • skan należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy okazać do wglądu w wyznaczonym terminie.
 2. Formularz zgłoszeniowy:
  • dokument należy wygenerować z IRK,
  • skan podpisanego dokumentu należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.
 3. Dane do faktury:
  • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w IRK należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP.
Terminarz
edycja rozpoczęcie rekrutacji zakończenie rekrutacji termin szkolenia
eSIOP-9 20.09.2023 16.10.2023 23.11 - 11.12.2023
eSIOP-10 17.10.2023 06.11.2023 27.11 - 18.12.2023
eSIOP-11 17.11.2023 18.02.2024 04.03 - 22.03.2024
eSIOP-12 19.02.2024 17.03.2024 02.04 - 19.04.2024
eSIOP-13 18.03.2024 21.04.2024 06.05 - 24.05.2024
Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
Opłata za szkolenie 
 • Koszt - 1600,00 PLN (opłata zwolniona z podatku VAT) 
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • Termin - przed rozpoczęciem szkolenia (ale po ogłoszeniu wyników rekrutacji) lub do dnia określonego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie
Podstawy prawne 
 1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Co zawiera się kosztach szkolenia
 • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • opieka nauczycieli offline
 • ćwiczenia w formie stacjonarnej
 • wyjazd do zakładu pracy w ramach ćwiczeń
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Platforma e-learning 
 • Warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej APoż jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz przesłanie wymaganych dokumentów.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.
Zasady uczestnictwa w szkoleniu 
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie zadań offline/online;
 • uzyskanie zaliczenia zgodnie z programem szkolenia;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • w przypadku nieuzyskania zaliczenia szkolenia, co skutkuje nieprzystąpieniem do egzaminu końcowego, istnieje dodatkowa jednorazowa możliwość uzyskania go w kolejnej edycji szkolenia, a tym samym przystąpienia do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł;
 • uczestnik, który nie zdał egzaminu końcowego w terminie podstawowym ma prawo do jednego terminu egzaminu poprawkowego;
 • uczestnik, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez kierownika innej formy kształcenia;
 • wybrane zajęcia wykładowe, odbywają się z w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: MS TEAMS/ JITSI.