Inżynieria pożarowa budynków i budowli

Skip to content
LOGOWANIE
INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

– WPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKA

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Głównym założeniem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i postaw niezbędnych dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków, istotnie rozszerzone o obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. Studia mają na celu zrozumienie istoty wykorzystania urządzeń przeciwpożarowych w zależności m.in. od przeznaczenia, warunków i konstrukcji analizowanych budynków z aspektami projektowania takich instalacji. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe Politechnika Rzeszowska (PRz) i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej. W szczególności studia te kierowane są do osób współpracujących, jaki i samych inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynkami i obiektami infrastrukturalnymi. Tematyka studiów poszerza wiedzę osób decyzyjnych w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków i budowli infrastrukturalnych. Studia te kierowane są także do osób, które skończyły studia i pragną podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym.
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku inżynieria pożarowa budynków i budowli uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki inżynierii pożarowej i strategii jej stosowania. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy na temat metod doboru aktywnej i pasywnej ochrony pożarowej konstrukcji. W efekcie absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w zakresie inżynierii pożarowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego i użytkowania obiektów. Mogą także wykonywać zawód konsultanta i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem pożarowym.

ORGANIZACJA STUDIÓW     
  1. Studia organizuje i prowadzi Politechnika Rzeszowska (PRz) i Akademia Pożarnicza (APoż) w formie niestacjonarnej,
  2. Studia trwają dwa semestry,
  3. Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych,
  4. Realizacja programu studiów podyplomowych IPBIB umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego określonego w Regulaminie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie w ramach weryfikacji osiągnięć pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie nauczania.
W przypadku, kiedy uczestnik otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat/inżynier). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci składają:
1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej
Rekrutacji i podpisaną przez kandydata,
2) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
3) oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia, w przypadku gdy koszty kształcenia pokrywa pracodawca. Umowa usług edukacyjnych (dostępna po przyjęciu na studia). Niedostarczenie w ustalonym terminie kompletu dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów „SIR” przez stronę internetową rekrutacja.prz.edu.pl realizowanej przez Politechniką Rzeszowską.
Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutacja przebiega bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje pozytywna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata, a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc określona w limitach, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

TERMINARZ REKRUTACJI

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja

OPŁATY ZA STUDIA

Odpłatność za studia wynosi 7500,00 zł, możliwość płatności w dwóch ratach. 
Sprawy płatności realizuje Politechnika Rzeszowska. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
rekrutacja.prz.edu.pl

Obsługa administracyjna PRz
17 74 32 325
m.szarek@prz.edu.pl

 

Obsługa administracyjna APoż
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Politechnika Rzeszowska
Aleja Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

 

Akademia Pożarnicza  
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa