Inżynieria pożarowa budynków i budowli

Skip to content
LOGOWANIE
INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

– WPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKA

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską i Akademią Pożarniczą.

Głównym założeniem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i postaw niezbędnych dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków, istotnie rozszerzone o obiekty infrastruktury komunikacyjnej.

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach.

Studia mają na celu zrozumienie istoty wykorzystania urządzeń przeciwpożarowych w zależności m.in. od przeznaczenia, warunków i konstrukcji analizowanych budynków z aspektami projektowania takich instalacji.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują: Politechnika Rzeszowska (PRz) i Akademia Pożarnicza (APoż).

Rekrutacja Kandydatów
rekrutacja.prz.edu.pl

Obsługa administracyjna PRz
17 74 32 325
m.szarek@prz.edu.pl

Obsługa administracyjna APoż
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Politechnika Rzeszowska
Aleja Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Akademia Pożarnicza  
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

System Internetowej Rekrutacji SIR Politechniki Rzeszowskiej

Zapisz się System Internetowej Rekrutacji SIR Politechniki Rzeszowskiej
ADRESACI STUDIÓW
 • Studia kierowane są do osób współpracujących, jaki i samych inżynierów pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu/zarządzaniu budynkami i obiektami infrastrukturalnymi.
 • Tematyka studiów poszerza wiedzę osób decyzyjnych w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków i budowli infrastrukturalnych.
 • Studia kierowane są także do osób, które skończyły studia i pragną podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym.
SYLWETKA ABSOLWENTA
 • Absolwenci uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki inżynierii pożarowej i strategii jej stosowania.
 • Studia umożliwiają pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy na temat metod doboru aktywnej i pasywnej ochrony pożarowej konstrukcji.
 • Absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w zakresie inżynierii pożarowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego i użytkowania obiektów.
 • Absolwenci mogą wykonywać zawód konsultanta i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem pożarowym.
ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • Studia organizuje i prowadzi Politechnika Rzeszowska (PRz) i Akademia Pożarnicza (APoż) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
 • Realizacja programu studiów umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 • Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat/inżynier).
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) – wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisana przez kandydata;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu;
 • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia, w przypadku gdy koszty kształcenia pokrywa pracodawca.

Niedostarczenie w ustalonym terminie kompletu dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

PROCES REKRUTACJI
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów „SIR” Politechniki Rzeszowskiej przez stronę internetową rekrutacja.prz.edu.pl.
 • Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.
 • Rekrutacja przebiega bez egzaminów wstępnych.
 • O przyjęciu decyduje pozytywna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc określona w limitach, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.