Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Skip to content
LOGOWANIE
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” (SPO), jest przygotowanie funkcjonariuszy PSP do zajmowania stanowisk oficerskich, a w szczególności do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych ze specyfiką służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej. 

Studia umożliwiają m.in.: 

 • rozszerzenie, usystematyzowanie i uaktualnienie wiadomości z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa państwa oraz funkcjonowania systemu finansów, kadrowego, informacji niejawnych, ratownictwa i logistyki w PSP, a także wiadomości z dziedziny psychologii, socjologii i etyki oraz prewencji społecznej.
 • spełnienie wymogów kwalifikacyjnych stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

 

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dla kogo - dla strażaków w służbie stałej Państwowej Straży Pożarnej 

Jednostka organizacyjna - Akademia Pożarnicza

Poziom kształcenia - studia podyplomowe 

Forma kształcenia - niestacjonarnie 

Język wykładowy - polski 

Czas trwania - 2 semestry (1 rok) 

OPIS STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Studiów podyplomowych przygotowujących do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” (SPO), zwanych dalej „studiami”, jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej) do zajmowania stanowisk oficerskich oraz przygotowanie kadry oficerskiej do wykonywania czynności organizacyjno-administratorskich zawiązanych ze specyfiką służby i pracy w Państwowej Staży Pożarnej, oraz 

 • Odnowienie, usystematyzowanie i uaktualnienie wiadomości z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa państwa oraz funkcjonowanie systemu finansów, kadrowego, psychologii, socjologii i etyki oraz prewencji społecznej.
 • Możliwość spełnienia wymogów kwalifikacyjnych dla strażaków PSP, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe.

ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW:

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Akademii Pożarniczej (WIBiOL APoż) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 5-6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe.
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.

Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w APoż.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów,
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przez komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów Podyplomowych obowiązującym w SGSP.
ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, zajmujący stanowiska administracyjno-biurowe w PSP oraz strażacy PSP zajmujący stanowiska podoficerskie i aspiranckie nie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, którzy spełniają następujące wymagania: 

 • posiadają mianowanie na stałe, 
 • otrzymali skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania, 
 • posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania co najmniej stanowisk podoficerskich w PSP, 
 • posiadają wykształcenie wyższe.
WARUNKI PRZYJĘCIA

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane co najmniej do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej;
 • posiadać skierowanie od Komendanta
PROCES REKRUTACJI
 1. Postępowanie rekrutacyjne strażaków PSP jest przeprowadzane w stosunku do strażaków wskazanych na liście zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP.
 2. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 3. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia; 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów; 
 4. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są uzupełnić komplet następujących dokumentów w systemie IRK:

 • zamieścić e-formularz zgłoszeniowy,
 • wstawić zdjęcie,
 • zamieścić dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • zamieścić dyplom potwierdzający kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zamieścić skierowanie od Komendanta.
TERMINY REKRUTACJI

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.

PODSTAWY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)
OPŁATA REKRUTACYJNA

Koszt - 100,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

OPŁATA ZA STUDIA

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2.XII.2015 r..

Informacje o innych płatnościach określone są w Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż.

SYLWETKA ABSOLWENTA
 1.  Absolwent zna i rozumie: 
  • zagadnienia w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące ochrony ludności, zarządzania i reagowania kryzysowego, działań ratowniczych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, współpracy z administracją publiczną oraz międzynarodowej współpracy ratowniczej; 
  • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zagadnienia z zakresu zasad funkcjonowania PSP oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i innych systemów ratowniczych; 
  • źródła prawnej ochrony pracy – ustawy, rozporządzenia oraz posiada wiedzę na temat zakresu stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podstaw procesu legislacji i zawierania umów cywilno-prawnych, ochrony własności intelektualnej; 
  • organizację i funkcjonowanie ratownictwa w Polsce i na świecie, zagadnienia z zakresu przepisów oraz zasad i procedur obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej; 
  • podstawowe zasady prowadzenia gospodarki transportowej, mundurowej, żywieniowej, nieruchomościami oraz zasady funkcjonowania systemu logistycznego z uwzględnieniem zabezpieczenia i wsparcia logistycznego dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 
  • zagadnienia prawne i organizacyjne służb ratowniczych działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
  • zagadnienia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz zasady bezpiecznego przetwarzania IN w systemach i sieciach teleinformatycznych; 
  • podstawowe aspekty związane z zarządzaniem kryzysowym – na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju – struktura i funkcja, zarządzanie kryzysowe w katastrofach i klęskach żywiołowych, etapy zarządzania kryzysowego, lokalne, regionalne i krajowe organy zarządzania kryzysowego i ich uprawnienia;
  • podstawy finansowo - księgowe jednostki, zagadnienia z obszaru finansów publicznych, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz zamówień publicznych; 
  • zarządzanie środkami unijnymi w jednostkach PSP, zagadnienia z zakresu przepisów oraz zasad i procedur obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej, w tym dotyczących źródeł finansowania projektów europejskich (wybranych programów operacyjnych – krajowych i regionalnych);
  • zagadnienia związane z radzeniem ze stresem, umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole oraz posiada wiedzę na temat współpracy z mediami i kształtowania wizerunku PSP; 
  • zagadnienia z zakresu podstaw prawnych prewencji społecznej, definicję i znaczenia prezencji społecznej ze wskazaniem znaczenia bezpieczeństwa pożarowego oraz powszechnego, znaczenia obowiązujących akcji edukacyjnych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. 
 2. Absolwent potrafi: 
  • kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa;
  • planować logistycznie z wykorzystaniem podstawowych zasad ekonomii; 
  • zorganizować działania w sposób bezpieczny;
  • skutecznie ograniczyć (minimalizować) skutki występujących zagrożeń; 
  • podczas prowadzenia działań zidentyfikować i ocenić dynamiczne zagrożenia i potencjalne ryzyko; 
  • podczas działań podjąć i wyegzekwować decyzje; 
  • w sposób skuteczny komunikować się ze swoimi podwładnymi;
  • pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem; jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu; 
  • aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej i kierować podwładnymi pracownikami; 
  • zrozumieć i zinterpretować przepisy; 
  • podejmować decyzje z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych, w warunkach zagrożenia, niebezpiecznych zdarzeń i stresu; 
  • rozpoznawać źródła zagrożeń bezpieczeństwa oraz środków i sposobów kształtujących poziom bezpieczeństwa; 
  • brać świadomą odpowiedzialność za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole; 
  • wyjaśnić skąd wynika potrzeba prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym wśród różnych grup społeczeństwa, wymienić zagrożenia na podstawie aktualnych analiz zagrożeń w celu określenia obszarów najbardziej narażonych na straty w ludziach i mieniu oraz skierowania w te miejsca dedykowanych działań prewencyjnych, wskazać sposoby zapobiegania występującym zagrożeniom poprzez dostosowanie odpowiednich środków zabezpieczających. 
 3. Absolwent jest gotów do: 
  • opisu i interpretacji wyników prac własnych, 
  • formułowania wniosków i opinii na temat zagadnień z zakresu inżynierii bezpieczeństwa; 
  • postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
  • odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 
  • współpracy w zespole; 
  • określania priorytetów związanych z realizacją zadań służbowych; 
  • prowadzenia prelekcji podczas akcji edukacyjnych prowadzonych przez PSP.