ZASADY UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Skip to content
LOGOWANIE
ZASADY UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

ZASADY UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

W Akademii Pożarniczej w Warszawie można uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych, w poniższych dyscyplinach:

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • nauki o bezpieczeństwie.

Zapraszamy do współpracy kandydatów którzy:  

 1. ubiegają się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
 2. przygotowali rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów;
 3. rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 t.j. ze zm.).

Rozpoczęcie procedury dotyczącej nadania stopnia doktora jest podzielone na dwa etapy: 

I ETAP - wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego

Osoba ubiegająca się o stopień doktora przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów /promotora i promotora pomocniczego do właściwej Rady Dyscypliny Naukowej.

II ETAP- złożenie wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora wraz z załącznikami jak m. in:

 1. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. CV wraz z wykazem dorobku zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. certyfikat potwierdzający uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
 4. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 5. rozprawa doktorska w 5 egzemplarzach;
 6. opinia promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej;
 7. oświadczenie kandydata o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 8. streszczenie rozprawy w języku angielskim;
 9. oświadczenie promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej;
 10. oświadczenie o ponoszeniu kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.