Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Skip to content
LOGOWANIE
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Akademia Pożarnicza uwzględniając dostępność jako wartość społeczną, dokłada wszelkich starań, aby być instytucją wolną od barier i przyjazną dla wszystkich osób pracujących, pełniących służbę, studiujących, ubiegających się o zatrudnienie oraz możliwość nauki oraz odwiedzających. 

W związku z tym Akademia podejmuje wiele działań, by osoby o szczególnych potrzebach, w tym osoby z niepełnosprawnościami miały, jak najlepsze warunki do kształcenia oraz pracy. Poniżej przykładowe działania: 

APoż-LOGO-z-godłem-na-WWW-POL

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 

Klaudia MADEJ-WĘGIER
tel. 22 56 17 760
tel. kom. 504 946 711 (SMS/MMS)
e-mail: kmadej@apoz.edu.pl

POMOC DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych

mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
tel. 22 56 17 742 lub e-mail: bpiec@apoz.edu.pl

POMOC DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Uczelniana Wypożyczalnia Sprzętu

W Akademii Pożarniczej funkcjonuje Uczelniana Wypożyczalnia Sprzętu, wyposażona w urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami.

Studenci zainteresowani wypożyczeniem sprzętu powinni złożyć do Kancelarii Ogólnej wypełniony wniosek o przyznanie wsparcia wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W ofercie Wypożyczalni obecnie znajdują się następujące urządzenia:

 1. Laptopy;
 2. Dyktafon;
 3. Lupy przenośne (lupa optyczna oraz lupa elektryczna),
 4. Klawiatura specjalistyczna,
 5. Mysz specjalistyczna,
 6. Słuchawki bezprzewodowe,
 7. Liniały optyczne,
 8. Kalkulatory.

Szczegółowych informacji dotyczących procesu wypożyczania urządzeń udziela Koordynator ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownicy Działu Spraw Studenckich.

Uczelniana Wypożyczalnia Sprzętu

Dział Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście od strony METRA MARYMONT)

tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Obecnie, najlepiej przystosowanymi budynkami są budynek F w obiekcie 01, sala gimnastyczna oraz budynek B w obiekcie 02. Dostępność budynków została opisana w Deklaracji Dostępności.

Uczelnia realizuje kolejne inwestycje finansowane ze środków własnych oraz innych źródeł zewnętrznych, które pomagają dostosować budynki do wymogów dostępności architektonicznej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, może złożyć do Koordynatora ds. dostępności wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie dostępności architektonicznej.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,
 • opis bariery, która utrudnia albo uniemożliwia załatwienie sprawy,
 • preferowany sposób zapewnienia dostępności,
 • informację, w jaki sposób instytucja powinna się kontaktować w sprawie wniosku.
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Akademia Pożarnicza dokłada starań, by być uczelnią dostępną cyfrowo. Strona internetowa Akademii jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Z uwagi na wielu edytorów, dużą częstotliwość publikacji, szeroki zakres tematyczny, a także zastosowane różne formy prezentacji, mogą zdarzyć się przypadki, gdzie wystąpią trudności z odczytaniem niektórych treści np. załączników. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Administratorem  serwisu internetowego. Jego dane kontaktowe oraz sposób kontaktu został opisany w Deklaracji dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Akademia Pożarnicza umożliwia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających  komunikowanie  się, o których mowa wart. 3 pkt 5  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Na WNIOSEK osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwa jest też komunikacja z Akademią w formie określonej w tym wniosku.

Osoby, które mają trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się za pośrednictwem następujących form wspierających komunikację:

 • Tel: 22 56 17 760
 • SMS/MMS kom. 504 946 711
 • E-mail: kmadej@apoz.edu.pl
 • MS Teams (w przypadku kontaktu za pomocą aplikacji MS Teams, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania) 

Osoba uprawniona może złożyć WNIOSEK o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego. Wniosek powinien zawierać:

 • proponowany termin wizyty,
 • cel wizyty, opis sprawy do załatwienia,
 • informację  dotycząca metody komunikowania się (PJM, SJM,SKOGN).

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością informacyjno-komunikacyjną Akademii jest Klaudia Madej-Węgier – Koordynator ds. dostępności.

SKARGA NA BRAK DOSTĘPNOŚCI

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewni dostępności pomimo złożenia wniosku, można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym podmiotowi publicznemu upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

INFORMACJA O AKADEMII - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

FILM O AKADEMII W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM