Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia pierwszego stopnia są dedykowane osobom z powołaniem technicznym, które chcą przyswoić wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie kierunek polecany jest wszystkim tym, którzy planują uzyskać atrakcyjny zawód dający perspektywę rozwoju na wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 60 %
 • Nauki o bezpieczeństwie - 40% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - bezpieczeństwo i higiena pracy

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - praktyczny

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • Studia stacjonarne – 36
 • Studia niestacjonarne - 36

Czas trwania - 7 semestrów (3,5 roku) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.   
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy; 
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie. 
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero. 
Przeliczanie punktów 
 1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie: 
  • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7 
   • poziom rozszerzony - 1,0 
  • waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0 
   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie  - 0,8 
   • język obcy - 0,5 
 2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  

Wynik maturalny  

5,0  

6,0   

100   

-------------------------------- 

5,0   

80   

4,0  

4,0   

60   

---------------------------------  

3,0   

40   

3,0  

2,0   

20     

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
 2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie wyników z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.
 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
  • matematyki, 
  • informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,
  • języka obcego.
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Terminy rekrutacji 

 

I nabór 

II nabór 

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 

05.06.2023 r. 

14.08.2023 r. 

zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

14.07.2023 r. 

15.09.2023 r. 

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji  

21.07.2023 r. 

20.09.2023 r. 

dostarczenie oryginałów dokumentów ** 

24.07 - 04.08.2023 r. 

21.09 - 22.09.2023 r. 

ogłoszenie wyników 

09.08.2023 r. 

26.09.2023 r. 

 

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym 

 

Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf; 
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia. 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do Apoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta Apoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę; 
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.  
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 

Studia stacjonarne są nieodpłatne 

Studia niestacjonarne są płatne

Koszt studiów oraz pozostałe opłaty związane z procesem studiowania określone zostały w Uchwale Senatu APoż 

Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

 Absolwent: 

 1. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej w służbie BHP z zachowaniem zasad prawnych i etycznych
 2. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w następujących zagadnieniach:
  • z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów i innych dziedzin nauki stanowiących istotę przedmiotów kluczowych dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań inżynierskich;
  • z zakresu stosowania podstawowych metod analitycznych, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, urządzeń i instalacji;
  • nowoczesnych systemów teleinformatycznych stanowiących podstawę organizacji łączności i alarmowania w działaniach służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych służb;
  • zasad projektowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii i fizjologii pracy; norm oraz wytycznych do projektowania przestrzeni pracy;
  • z zakresu rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń oraz przyczyn zjawisk niepożądanych w szczególności zagrożeń pożarowych, wybuchowych, zagrożeń elektrycznych i elektromagnetycznych, zagrożeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, związanych z awariami przemysłowymi; a także zagadnień o sposobach zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sposobach gaszenia pożarów, a także likwidacji skażeń;
  • dotyczących zasad planowania, organizowania, wykonywania i kontrolowania działań służby bhp, i ochrony p.poż.;
  • w obszarze metodologii prowadzenia szkoleń w zakresie bhp i ppoż. na różnych stanowiskach pracy;
  • dotyczących międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
  • związanych z identyfikacją, analizą, oceną i hierarchizacją ryzyka w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz analizą niezawodności i skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa;
  • z zakresu ekonomii i instrumentów finansowych oraz prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i działalności jednoosobowej;
  • w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
  • dotyczących aspektów prawnych, praw i obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy z innymi służbami i organami sprawującymi nadzór i kontrolę nad warunkami pracy;
  • związanych z planowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania bhp oraz przeprowadzaniem audytów w tym zakresie;
  • dotyczących zasad wprowadzania na rynek wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz zasad funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce i Unii Europejskiej.
  • posiada kwalifikacje oraz niezbędną do pracy wiedzę, aby pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w działach zajmujących się sprawami bhp, w urzędach administracji publicznej, w laboratoriach zajmujących się badaniem czynników środowiska pracy, w organach nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzić własną działalność;
 3. w czasie swojej nauki otrzyma:
  • potwierdzenie nabycia umiejętności analitycznych – SPSS TECHNOLOGY JUNIOR EXPERT poświadczanych przez Predictive Solutions,
  • potwierdzenie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • potwierdzenie nabycia umiejętności dydaktycznych do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Potencjalne miejsce pracy   

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w: 

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe w działach zajmujących się sprawami bhp
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • laboratoria zajmujące się badaniem czynników środowiska pracy
 • instytucje kontroli i nadzoru na warunkami pracy