Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia pierwszego stopnia są dedykowane osobom z powołaniem technicznym, które chcą przyswoić wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie kierunek polecany jest wszystkim tym, którzy planują uzyskać atrakcyjny zawód dający perspektywę rozwoju na wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 60 %
 • Nauki o bezpieczeństwie - 40% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - bezpieczeństwo i higiena pracy

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - praktyczny

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • Studia stacjonarne – 36
 • Studia niestacjonarne - 36

Czas trwania - 7 semestrów (3,5 roku) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.   
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy; 
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie. 
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero. 
Przeliczanie punktów 
 1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie: 
  • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7 
   • poziom rozszerzony - 1,0 
  • waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0 
   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie  - 0,8 
   • język obcy - 0,5 
 2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  

Wynik maturalny  

5,0  

6,0   

100   

-------------------------------- 

5,0   

80   

4,0  

4,0   

60   

---------------------------------  

3,0   

40   

3,0  

2,0   

20     

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
 2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie wyników z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.
 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
  • matematyki, 
  • informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,
  • języka obcego.
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Terminy rekrutacji 
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf; 
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia. 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do Apoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta Apoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę; 
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.  
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

 Absolwent: 

 1. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej w służbie BHP z zachowaniem zasad prawnych i etycznych
 2. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w następujących zagadnieniach:
  • z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów i innych dziedzin nauki stanowiących istotę przedmiotów kluczowych dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań inżynierskich;
  • z zakresu stosowania podstawowych metod analitycznych, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, urządzeń i instalacji;
  • nowoczesnych systemów teleinformatycznych stanowiących podstawę organizacji łączności i alarmowania w działaniach służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych służb;
  • zasad projektowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii i fizjologii pracy; norm oraz wytycznych do projektowania przestrzeni pracy;
  • z zakresu rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń oraz przyczyn zjawisk niepożądanych w szczególności zagrożeń pożarowych, wybuchowych, zagrożeń elektrycznych i elektromagnetycznych, zagrożeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, związanych z awariami przemysłowymi; a także zagadnień o sposobach zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sposobach gaszenia pożarów, a także likwidacji skażeń;
  • dotyczących zasad planowania, organizowania, wykonywania i kontrolowania działań służby bhp, i ochrony p.poż.;
  • w obszarze metodologii prowadzenia szkoleń w zakresie bhp i ppoż. na różnych stanowiskach pracy;
  • dotyczących międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
  • związanych z identyfikacją, analizą, oceną i hierarchizacją ryzyka w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz analizą niezawodności i skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa;
  • z zakresu ekonomii i instrumentów finansowych oraz prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i działalności jednoosobowej;
  • w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
  • dotyczących aspektów prawnych, praw i obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy z innymi służbami i organami sprawującymi nadzór i kontrolę nad warunkami pracy;
  • związanych z planowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania bhp oraz przeprowadzaniem audytów w tym zakresie;
  • dotyczących zasad wprowadzania na rynek wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz zasad funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce i Unii Europejskiej.
  • posiada kwalifikacje oraz niezbędną do pracy wiedzę, aby pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w działach zajmujących się sprawami bhp, w urzędach administracji publicznej, w laboratoriach zajmujących się badaniem czynników środowiska pracy, w organach nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzić własną działalność;
 3. w czasie swojej nauki otrzyma:
  • potwierdzenie nabycia umiejętności analitycznych – SPSS TECHNOLOGY JUNIOR EXPERT poświadczanych przez Predictive Solutions,
  • potwierdzenie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • potwierdzenie nabycia umiejętności dydaktycznych do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Potencjalne miejsce pracy   

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w: 

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe w działach zajmujących się sprawami bhp
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • laboratoria zajmujące się badaniem czynników środowiska pracy
 • instytucje kontroli i nadzoru na warunkami pracy