Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa

Skip to content
LOGOWANIE
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa

Do zadań Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa należy prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscyplinach pokrewnych, a także upowszechnianie wyników badań w czasopismach i wydawnictwach, inicjowanie i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i szkoleniowych. 

Do priorytetowych obszarów i kierunków badawczych Instytutu należą: 

 • Ilościowa i jakościowa ocena wpływu pożarów na jakość powietrza w Polsce. 
 • Modelowanie ryzyka zdrowotnego i środowiskowego oraz prognozowanie stanu jakości powietrza z wykorzystaniem wybranych metod matematycznych  
  i statystycznych. 
 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynkach jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. 
 • Ocena narażenia zdrowotnego strażaków na wybrane produkty spalania. 
 • Termostabilność materiałów polimerowych. 
 • Właściwości wytrzymałościowe konstrukcyjnych kompozytów drewnopochodnych poddanych skojarzonym obciążeniom termicznym i cieplnym. 
 • Wpływ dodatków (odpadów polimerowych, stłuczki szklanej) na właściwości wytrzymałościowe kompozytów betonowych poddanych obciążeniom termicznym. 
 • Wpływ środków gaśniczych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych na środowisko. 
 • Zdalna i in-situ identyfikacja substancji niebezpiecznych.  
 • Zastosowanie biosurfaktantów w usuwaniu rozlewisk substancji ropopochodnych. 
 • Modelowanie rozwoju pożaru wewnętrznego i procesów jego gaszenia oraz procesu ewakuacji. 
 • Wykorzystanie strumieni rozpylonych generowanych przez urządzenia gaśnicze  
  w procesie absorpcji substancji niebezpiecznych. 
 • Badania eksperymentalne rozwoju pożaru wewnętrznego grupy A i procesów ich gaszenia.  
 • Ilościowe metody kategoryzacji ryzyk pożarowych oraz podejmowanie decyzji na podstawie ryzyka.  
 • Analiza metodą elementów skończonych (MES) wpływu warunków eksploatacji na zachowanie się środków ochrony indywidualnej. 

 

Kontakt

Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa

st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni

e-mail: akrasuski@apoz.edu.pl

Starszy specjalista

lic. Iwona Marzec

e-mail: imarzec@apoz.edu.pl

tel. 22 5617 674

Starszy specjalista

mgr Renata Grabowska

e-mail: rgrabowska@apoz.edu.pl

tel. 22 5617 722