Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dają możliwość poszerzenia kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia i zdobyć nowe uprawnienia, podnosząc znacznie pozycję absolwenta w tej przestrzeni. Ochrona człowieka w środowisku pracy jest traktowana priorytetowo w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Dbałość o ten stan wynika z legislacyjnych obowiązków nakładanych na pracodawcę, pracownika i służbę bhp. Kierunek praktyczny bezpieczeństwo i higiena pracy jest odpowiedzią na potrzeby edukacji wykwalifikowanej kadry z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 53%
 • Nauki o bezpieczeństwie – 47%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - bezpieczeństwo i higiena pracy

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia - praktyczny

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • Studia stacjonarne – 36 
 • Studia niestacjonarne - 36

Czas trwania - 3 semestry (1,5 roku) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.   
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Przeliczanie punktów 
 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Terminy rekrutacji 
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
  • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),
  • wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

  Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż.:

  • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
  • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
  • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

  Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

 1. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej w służbie BHP z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 2. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w następujących zagadnieniach:
  • rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń oraz przyczyn zjawisk niepożądanych w szczególności zagrożeń pożarowych, wybuchowych, zagrożeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, związanych z awariami przemysłowymi;
  • o sposobach zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sposobach gaszenia pożarów,
  • likwidacji skażeń,
  • z zakresu stosowania podstawowych metod analitycznych, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, urządzeń i instalacji,
  • zasad projektowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii i fizjologii pracy,
  • norm oraz wytycznych do projektowania przestrzeni pracy,
  • dotyczących zasad planowania, organizowania, wykonywania i kontrolowania działań służby bhp,
  • w obszarze metodologii prowadzenia szkoleń w zakresie bhp i ppoż. na różnych stanowiskach pracy,
  • w obszarze prowadzenia badań naukowych w bezpieczeństwie pracy,
  • dotyczących międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
  • związanych z identyfikacją, analizą, oceną i hierarchizacją ryzyka w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz analizą niezawodności i skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa,
  • z zakresu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i działalności jednoosobowej,
  • w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
  • dotyczących aspektów prawnych, praw i obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy z innymi służbami i organami sprawującymi nadzór i kontrolę nad warunkami pracy,
  • związanych z planowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania bhp oraz przeprowadzaniem audytów w tym zakresie,
  • dotyczących zasad wprowadzania na rynek wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz zasad funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce i Unii Europejskiej.
 3. posiada rozszerzone kwalifikacje oraz niezbędną do pracy wiedzę, aby pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w działach zajmujących się sprawami bhp, w urzędach administracji publicznej, w laboratoriach zajmujących się badaniem czynników środowiska pracy, w organach nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzić własną działalność.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie swojej nauki otrzyma:

 1. Potwierdzenie nabycia umiejętności audytora wiodącego dla normy PN-ISO45001
 2. Potwierdzenie nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 3. Potwierdzenie nabycia umiejętności dydaktycznych do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Potencjalne miejsce pracy   
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, w tym zakłady zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • instytucje zajmujące się kontrolą i nadzorem na warunkami pracy