Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej

Skip to content
LOGOWANIE
Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej

Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE STAŁEJ

Studia zapewniają przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej wykonującej zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992 
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej, będących absolwentami Szkoły Chorążych Pożarnictwa, Szkół Aspirantów PSP lub Centralnej Szkoły PSP oraz posiadających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier pożarnictwa 

Stopień nadawany absolwentom: pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo - 70% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria lądowa - 20% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - inżynieria bezpieczeństwa 

Forma studiów - niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 215 

Czas trwania - 8 semestrów (4 lata)

Proces rekrutacji   
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia; 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
Warunki rekrutacji   
 1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające: 
  • świadectwo dojrzałości;
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa; 
  • skierowanie na studia od właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP. 
 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy;
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie. 
Przeliczanie punktów 

Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu, gdzie:  

 1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;  
  • waga poziomu:  
   • poziom podstawowy - 0,7      
   • poziom rozszerzony - 1,0  
  • waga przedmiotu:  
   • matematyka - 1,0  
   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie - 0,8  
   • język obcy - 0,5    
 2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  

  Wynik maturalny  

  5,0  

  6,0   

  100   

  -------------------------------- 

  5,0   

  80   

  4,0  

  4,0   

  60   

  ---------------------------------  

  3,0   

  40   

  3,0  

  2,0   

  20   

 3. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.  
 4. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.  
 5. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.  
 6. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 80 PR. 
 7. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
  • matematyki, 
  • informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie, 
  • języka obcego. 
Terminy rekrutacji

 

I nabór 

II nabór 

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 

05.06.2023 r. 

14.08.2023 r. 

zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

14.07.2023 r. 

01.09.2023 r. 

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji  

21.07.2023 r. 

06.09.2023 r. 

dostarczenie oryginałów dokumentów ** 

24.07 - 04.08.2023 r. 

07.09 - 08.09.2023 r. 

ogłoszenie wyników 

09.08.2023 r. 

12.09.2023 r. 

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf;
  • wczytania skanu skierowania od właściwego Komendanta (wzór do pobrania w IRK);
  • wczytania skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów;
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia. 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę; 
  • oryginał skierowania od właściwego Komendanta;
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa – wydany przez OKE lub właściwą szkołę; 
  • deklarację uiszczania czesnego - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany. 
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa powyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia

Koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach znajdują się w Uchwale Senatu APoż

Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej: 

 1. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz matematyczno-fizycznych, a także umiejętność jej wykorzystania w służbie i w życiu, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 2. Posiada odpowiednie wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych i dowódczych na różnych szczeblach w strukturze Państwowej Straży Pożarnej. 
 3. Otrzymuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.
 4. Posiada umiejętność zaplanowania skutecznych działań ratowniczych i działań gaśniczych w ramach akcji ratowniczej, dowodzenia zespołem strażaków na poziomie interwencyjnym i taktycznym oraz dynamicznie reagować na rozwój i rozprzestrzenianie się zagrożeń na miejscu akcji ratowniczej. 
 5. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych. 
 6. Posiada wiedzę i predyspozycje do kierowania działaniem ratowniczym oraz dowodzenia siłami ratowniczymi podczas takich zdarzeń ratowniczych jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. 
 7. Potrafi zorganizować działania ratownicze w sposób bezpieczny dla strażaków i poszkodowanych oraz w sposób ograniczający skutki występujących zagrożeń. 
 8. Posiada umiejętności w zakresie dynamicznego podejmowania właściwych decyzji oraz ich artykułowania w sposób zrozumiały dla podwładnych strażaków. 
 9. Posiada umiejętności badania okoliczności i przyczyn pożarów, awarii, wypadków i katastrof. 
 10. Posiada umiejętność prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach budowlanych oraz w innych obiektach infrastruktury, pod kątem ograniczania zagrożeń oraz pod kątem prowadzenia działań ratowniczych i działań gaśniczych. 
 11. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. 
 12. Nabył wiedzę w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego i sprzętu gaśniczego oraz zastosowania środków gaśniczych stosownie do powstałej sytuacji podczas działań ratowniczych. 
 13. Posiada umiejętności w zakresie dostrzegania aspektów pozatechnicznych. 
 14. Posiada umiejętność wykonywania ilościowej analizy ryzyka pożarowego i zarządzania procesem zarządzania bezpieczeństwem w obiektach budowlanych i innych elementach infrastruktury. 
 15. Posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł oraz stosowania terminologii i języka technicznego, korzystania z technik symulacyjnych i wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. 
 16. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko – infrastruktura. 
 17. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 18. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
 19. Łączy wiedzę techniczną z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami oraz nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa; 
  • stosowanie podstawowych metod analitycznych, służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich; 
  • analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania;
  • identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa; 
  • prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym działań ratowniczych oraz współpracy z administracją publiczną;
  • rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe zagrożenia, a także awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe; 
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej; 
  • budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych;
  • ratowanie zagrożonego życia, zdrowia, mienia i środowiska, w odniesieniu do zasad kierowania działaniem ratowniczym i dowodzenia siłami ratowniczymi podczas takich zdarzeń ratowniczych jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia; 
  • przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej; 
  • psychologia dowodzenia i psychologia tłumu.