Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej

Skip to content
LOGOWANIE
Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej

Studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE STAŁEJ

Studia zapewniają przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej wykonującej zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej, będących absolwentami Szkoły Chorążych Pożarnictwa, Szkół Aspirantów PSP lub Centralnej Szkoły PSP oraz posiadających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier pożarnictwa 

Stopień nadawany absolwentom - pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 70% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria lądowa, geodezja i transport - 20% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - inżynieria bezpieczeństwa 

Forma studiów - niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc - 150 

Czas trwania - 8 semestrów (4 lata)

Warunki rekrutacji   
 1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające: 
  • świadectwo dojrzałości;
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa; 
  • skierowanie na studia od właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP. 
 2. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z egzaminu maturalanego z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy;
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie. 
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia albo fizyka albo chemia albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w pkt. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, zgodnie z niżej wskazanym przeliczaniem punktów z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
 5. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 50 PR.
Przeliczanie punktów 
 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia albo fizyka albo chemia albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 2. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 5 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
 3. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, następuje wg wzoru:
  PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu
  gdzie:
  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;
  2. waga poziomu:
   • poziom podstawowy - 0,7
   • poziom rozszerzony - 1,0
   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)
  3. waga przedmiotu:
   • matematyka - 1,0
   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie - 0,8
   • język obcy - 0,5
 4. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5 

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6 

  Wynik maturalny 

  5,0 

  6,0  

  100  

  --------------------------------------- 

  5,0  

  80  

  4,0 

  4,0  

  60  

  --------------------------------------- 

  3,0  

  40  

  3,0 

  2,0  

  20  

 5. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
 6. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do Uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP z dnia 24 maja 2023 r.
 7. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.
 8. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 50 PR.
 9. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:
  1. matematyki,
  2. informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,
  3. języka obcego.
Wymagane działania i dokumenty
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf;
  • wczytania skanu skierowania od właściwego Komendanta (wzór do pobrania w IRK);
  • wczytania skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów;
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia. 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę; 
  • oryginał skierowania od właściwego Komendanta;
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa – wydany przez OKE lub właściwą szkołę; 
  • deklarację uiszczania czesnego - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany. 
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa powyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Proces rekrutacji   
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia; 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
Terminy rekrutacji

 

I nabór 

II nabór 

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

03.06.2024 r. 

19.08.2024 r. 

zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

14.07.2024 r. 

30.08.2024 r. 

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji  

19.07.2024 r.

05.09.2024 r.

dostarczenie oryginałów dokumentów ** 

22-26.07.2024 r.

9-13.09.2024 r.

ogłoszenie wyników 

30.07.2024 r.

18.09.2024 r.

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym

Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia

Koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej: 

 1. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz matematyczno-fizycznych, a także umiejętność jej wykorzystania w służbie i w życiu, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 2. Posiada odpowiednie wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych i dowódczych na różnych szczeblach w strukturze Państwowej Straży Pożarnej. 
 3. Otrzymuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.
 4. Posiada umiejętność zaplanowania skutecznych działań ratowniczych i działań gaśniczych w ramach akcji ratowniczej, dowodzenia zespołem strażaków na poziomie interwencyjnym i taktycznym oraz dynamicznie reagować na rozwój i rozprzestrzenianie się zagrożeń na miejscu akcji ratowniczej. 
 5. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych. 
 6. Posiada wiedzę i predyspozycje do kierowania działaniem ratowniczym oraz dowodzenia siłami ratowniczymi podczas takich zdarzeń ratowniczych jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. 
 7. Potrafi zorganizować działania ratownicze w sposób bezpieczny dla strażaków i poszkodowanych oraz w sposób ograniczający skutki występujących zagrożeń. 
 8. Posiada umiejętności w zakresie dynamicznego podejmowania właściwych decyzji oraz ich artykułowania w sposób zrozumiały dla podwładnych strażaków. 
 9. Posiada umiejętności badania okoliczności i przyczyn pożarów, awarii, wypadków i katastrof. 
 10. Posiada umiejętność prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach budowlanych oraz w innych obiektach infrastruktury, pod kątem ograniczania zagrożeń oraz pod kątem prowadzenia działań ratowniczych i działań gaśniczych. 
 11. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. 
 12. Nabył wiedzę w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego i sprzętu gaśniczego oraz zastosowania środków gaśniczych stosownie do powstałej sytuacji podczas działań ratowniczych. 
 13. Posiada umiejętności w zakresie dostrzegania aspektów pozatechnicznych. 
 14. Posiada umiejętność wykonywania ilościowej analizy ryzyka pożarowego i zarządzania procesem zarządzania bezpieczeństwem w obiektach budowlanych i innych elementach infrastruktury. 
 15. Posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł oraz stosowania terminologii i języka technicznego, korzystania z technik symulacyjnych i wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. 
 16. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko – infrastruktura. 
 17. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 18. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
 19. Łączy wiedzę techniczną z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami oraz nabywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa; 
  • stosowanie podstawowych metod analitycznych, służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich; 
  • analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania;
  • identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa; 
  • prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym działań ratowniczych oraz współpracy z administracją publiczną;
  • rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe zagrożenia, a także awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe; 
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej; 
  • budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych;
  • ratowanie zagrożonego życia, zdrowia, mienia i środowiska, w odniesieniu do zasad kierowania działaniem ratowniczym i dowodzenia siłami ratowniczymi podczas takich zdarzeń ratowniczych jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia; 
  • przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej; 
  • psychologia dowodzenia i psychologia tłumu. 
Podstawy prawne