Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

Skip to content
LOGOWANIE
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), jest przygotowanie funkcjonariuszy PSP do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych w zakresie:

 • operacyjnym - stanowiącym wsparcie działań ratowniczych;
 • planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

 

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dla kogo - dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej spoza PSP 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo - 70% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria lądowa - 20% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10% 

Jednostka organizacyjna - Akademia Pożarnicza 

Poziom kształcenia - studia podyplomowe 

Forma kształcenia - niestacjonarnie 

Język wykładowy - polski 

Czas trwania - 2 semestry (1 rok) 

OPIS STUDIÓW

Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności (WIBiOL), w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i przeznaczone będzie dla:

1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

2) strażaków pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP.

Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), zwanych dalej studiami, jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy pożarnictwa) do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z wypełnianiem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań. 

Pierwszym z nich są zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym wsparcie działań ratowniczych. Drugą grupą są zadania władcze, wymagające od dowodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

ADRESACI STUDIÓW 

Na studia podyplomowe mogą aplikować:

 1. Funkcjonariusze PSP:
  • posiadający mianowanie na stałe,
  • posiadający tytuł zawodowy inżynier oraz ukończone przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP,
   albo
   tytuł zawodowy inżynier uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej podczas studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub uzyskany na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.) oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak,
   albo
   wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich,  
  • posiadający kwalifikację do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na niniejsze studia, potwierdzoną przez Komendanta Głównego PSP.
 2. Strażacy innych jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP (JOP) w ramach limitu przyjęć dla innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, określonego przez Komendanta Głównego PSP w porozumieniu z Rektorem-Komendantem APoż: 
  • posiadający tytuł zawodowy inżynier uzyskany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej podczas studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak,
   albo
   posiadający wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich. 
 1.  
WARUNKI PRZYJĘCIA

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi mogą odbywać:

 1. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, spełniający następujące wymagania:
  • posiadający mianowanie na stałe, oraz posiadający:
   • tytuł zawodowy inżynier oraz ukończone przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, lub
   • tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub
   • wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich.
  • którzy zostali zakwalifikowani wstępnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Strażacy innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP), w ramach limitu przyjęć dla innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, określonego przez Komendanta Głównego PSP w porozumieniu z Rektorem-Komendantem APoż, spełniający następujące wymagania:
  • posiadający tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub
  • posiadający wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich.
  • posiadający skierowanie od pracodawcy.
PROCES REKRUTACJI
 1. Postępowanie rekrutacyjne strażaków PSP jest przeprowadzane w stosunku do strażaków wskazanych na liście zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP. 
 2. Postępowanie rekrutacyjne strażaków JOP przeprowadza się w ramach limitu miejsc dla strażaków JOP, określonego przez Komendanta Głównego PSP w uzgodnieniu z Rektorem-Komendantem APoż. Listę zakwalifikowanych określa Rektor-Komendant APoż. 
 3. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).   
 4. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia; 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 5. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
WYMAGANE DOKUMENTY

Strażak Państwowej Straży Pożarnej powinien przygotować:

 1. zdjęcie
 2. skierowanie od bezpośredniego przełożonego
 3. skany oryginałów następujących dokumentów:
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier oraz świadectwa ukończenia przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej lub
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk aspiranckich.

Strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza PSP, powinien przygotować:

 1. zdjęcie
 2. skierowanie od pracodawcy,
 3. skany oryginałów następujących dokumentów:
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk aspiranckich.

4) oświadczenie o wyborze sposobu płatności.

TERMINY REKRUTACJI

Aktualnie nabór nie jest prowadzony

PODSTAWY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)
OPŁATA REKRUTACYJNA

Koszt - 100,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

OPŁATA ZA STUDIA

Dla strażaków PSP –  nieodpłatnie

Dla strażaków pozostałych jednostek ochrony ppoż. – koszt studiów 4950,00 zł, w przypadku jednorazowej wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.

Informacje o innych płatnościach określone są w Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż.