Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie stacjonarnej

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

forma stacjonarna

SZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W FORMIE STACJONARNEJ

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Warunki przyjęcia na szkolenie 
 • posiadanie ważnego (minimum do końca trwania szkolenia) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • dokonanie zapisu na szkolenie w systemie IRK,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na szkolenie,
 • wniesienie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem,
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK),
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń,
 • liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona,
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń APoż zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Wymagane dokumenty
 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej:
  • skan należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy okazać do wglądu w wyznaczonym terminie.
 2. Formularz zgłoszeniowy:
  • dokument należy wygenerować z IRK,
  • skan podpisanego dokumentu należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.
 3. Dane do faktury:
  • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w IRK należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP.
Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na szkolenie prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK,
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie, 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.   
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminarz
 SIOPa-17 SIOPa-18 SIOPa-1/24
(SIOPa-19) 
SIOPa-2/24
(SIOPa-20) 
SIOPa-3/24
(SIOPa-21) 
Rozpoczęcie rekrutacji 06.07.2023 r.18.09.2023 r.17.11.2023 r.12.02.2024 r.08.04.2024 r.
Zakończenie rekrutacji *12.09.2023 r.16.11.2023 r.

11.02.2024 r.

24.03.2024 r.02.06.2024 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 13.09.2023 r.17.11.2023 r.14.02.2024 r.27.03.2024 r.05.06.2024 r.
Rozpoczęcie szkolenia 18.09.2023 r.20.11.2023 r.26.02.2024 r.08.04.2024 r.17.06.2024 r.
Zakończenie szkolenia 20.09.2023 r.22.11.2023 r.

28.02.2024 r.

10.04.2024 r.

20.06.2024 r.

* w przypadku wyczerpania limitu miejsc, termin może ulec zmianie.

Terminarz na rok akademicki 2024/2025 będzie dostępny przed wakacjami.

Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
Opłata za szkolenie 
 • Koszt - 960,00 PLN (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia szkolenia, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
Podstawy prawne