Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie stacjonarnej

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

forma stacjonarna

SZKOLENIE AKTUALIZUJĄCE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W FORMIE STACJONARNEJ

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Warunki przyjęcia na szkolenie 
 • posiadanie ważnego (minimum do końca trwania szkolenia) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • dokonanie zapisu na szkolenie w systemie IRK,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na szkolenie,
 • wniesienie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem (ale dopiero po ogłoszeniu wyników) lub do dnia wskazanego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania,
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK),
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejnoścć zgłoszeń,
 • liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona,
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń APoż zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Uprawnienia absolwenta 

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez APoż. 

Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

Sylwetka absolwenta 

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien:

 • w sferze poznawczej: 
  • opisywać organizację ochrony przeciwpożarowej, 
  • omawiać obowiązki osób fizycznych, osób prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom, 
  • wyjaśniać zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów, 
  • omawiać zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów, 
  • przedstawiać zasady ewakuacji ludzi i mienia, 
  • wyjaśniać zastosowanie, zasady konserwacji oraz przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
  • tłumaczyć przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów, 
  • opisywać rodzaje, właściwości oraz możliwości zastosowania środków gaśniczych, 
  • omawiać zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.
 • w sferze praktycznej: 
  • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
  • dobierać i rozmieszczać znaki bezpieczeństwa, 
  • dobierać i rozmieszczać gaśnice, 
  • sporządzać i prowadzić dokumentację przeciwpożarową, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
  • przygotowywać i przeprowadzać ewakuację oraz przygotowywać ćwiczenia z zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji, 
  • oceniać zagrożenie pożarowe na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym, 
  • przygotowywać budynek, obiekt budowlany i teren do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.
 • w sferze motywacyjnej, mieć ukształtowane postawy:
  • odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
  • odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń ratowniczych,
  • realizować, na zlecenie właściciela/zarządcy/użytkownika budynku/obiektu budowlanego/terenu, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja szkolenia 
 1. Szkolenie organizowane jest w Akademii Pożarniczej w Warszawie.
 2. Szkolenie odbywa się w formie zjazdów.
 3. Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna trwająca 45 minut. Dopuszcza się łączenie dwóch jednostek lekcyjnych. Jednego dnia można zrealizować maksymalnie 8 godzin dydaktycznych.
 4. Na realizację programu szkolenia przewidziano: 
  • zajęcia dydaktyczne – 79 godzin,
  • zajęcia praktyczne w wybranym zakładzie pracy lub zajęcia kierunkowe – 6 godzin,
  • egzamin – 2 godziny,
  • razem: 87 godzin.
 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest spełnienie poniższych warunków: 
  • udział w zajęciach,
  • uzyskanie pozytywnej oceny z projektowej pracy zaliczeniowej lub zaliczenie wykonania zadań praktycznych,
  • zdanie egzaminu końcowego.
 6. Egzamin końcowy przeprowadza się w ciągu 75 minut w formie pisemnego testu, złożonego z 60 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy uznaje się za zdany, jeśli zdający otrzymał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia.
 7. Słuchacz, który nie zdał egzaminu końcowego, ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez organizatora szkolenia.
 8. Słuchacze, którzy ukończyli szkolenie, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Program szkolenia 

Program szkolenia opracowano na podstawie ewaluacji sumatywnej programu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzonego przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem BS-II-1422/12-1/15 komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 grudnia 2015 r.), jak również zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 120). 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na szkolenie prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie, 
  • dokonania zapisu na wybrane z oferty szkolenie. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
Terminarz
 SIOPa-17 SIOPa-18 SIOPa-19 SIOPa-20 SIOPa-21 
Rozpoczęcie rekrutacji 06.07.2023 r.18.09.2023 r.17.11.2023 r.12.02.2024 r.08.04.2024 r.
Zakończenie rekrutacji 12.09.2023 r.16.11.2023 r.11.02.2024 r.07.04.2024 r.02.06.2024 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 13.09.2023 r.17.11.2023 r.14.02.2024 r.10.04.2024 r.05.06.2024 r.
Rozpoczęcie szkolenia 18.09.2023 r.20.11.2023 r.26.02.2024 r.22.04.2024 r.17.06.2024 r.
Zakończenie szkolenia 20.09.2023 r.22.11.2023 r.28.02.2024 r.24.04.2024 r.19.06.2024 r.

 

Wymagane dokumenty
 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej:
  • skan należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy okazać do wglądu w wyznaczonym terminie.
 2. Formularz zgłoszeniowy
  • dokument należy wygenerować z IRK,
  • skan podpisanego dokumentu należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.
 3. Dane do faktury:
  • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w IRK należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP.
Opłata za szkolenie 
 • Koszt - 960,00 PLN (opłata zwolniona z podatku VAT) 
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 
 • Termin - przed rozpoczęciem szkolenia (ale po ogłoszeniu wyników rekrutacji) lub do dnia określonego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania 
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie
Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN 
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 
Podstawy prawne 
 1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057); 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964); 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 
Dokumenty do pobrania 
 1. Program szkolenia 
 2. Plan obiektów 
 3. Sale dydaktyczne 
 4. Klauzula informacyjna 
 5. Regulamin innych form kształcenia