Działalność naukowo-badawcza

Skip to content
LOGOWANIE
Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO 

 W celu podnoszenia jakości działalności naukowej prowadzonej w poszczególnych dyscyplinach naukowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w ramach przyznanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.), w Uczelni finansowane są następujące zadania badawcze: 

  • wydanie monografii naukowych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach; 
  • publikację artykułów naukowych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism i materiałów, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy; 
  • przeprowadzanie badań naukowych, niezbędnych do przygotowania artykułu naukowego, monografii lub rozdziału w monografii, o których mowa w pkt 1 i 2; 
  • utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia badań naukowych; 
  • udział w konferencjach naukowych; 
  • zgłoszenia w Urzędzie Patentowym wynalazków i wzorów użytkowych. 

Warunki prowadzenia działalności naukowej ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego określa załącznik do Zarządzenia nr 7/2024 Rektora-Komendanta Apoż z dnia 6 marca 2024 r.: 

Regulamin warunków prowadzenia działalności naukowej ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (link) 

Załączniki do pobrania

Kontakt

Starszy specjalista

lic. Iwona Marzec

e-mail: imarzec@apoz.edu.pl

tel. 22 5617 674