Zostań strażakiem – studia dla strażaków w służbie kandydackiej

Skip to content
LOGOWANIE
Zostań strażakiem – studia dla strażaków w służbie kandydackiej

Zostań strażakiem – studia dla strażaków w służbie kandydackiej

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

Studia zapewniają przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej wykonującej zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych w wieku 18-25 lat 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier pożarnictwa 

Stopień nadawany absolwentom - pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 51% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria bezpieczeństwa - 39% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - inżynieria bezpieczeństwa 

Forma studiów - stacjonarne 

Poziom kształcenia - jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 96 

Czas trwania - 10 semestrów (5 lat) 

Studia w skrócie 
 1. Kandydaci po zakwalifikowaniu się na studia odbywają przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którego pierwsza część (8 tygodni) prowadzona jest w warunkach poligonowych; celem tego przeszkolenia jest przygotowanie kandydatów na czas trwania nauki do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej. 
 2. Po pomyślnym zakończeniu przeszkolenia, kandydaci składają ślubowanie i po immatrykulacji stają się podchorążymi Akademii Pożarniczej. 
 3. Studenci – podchorążowie kształceni są przez 10 semestrów (5 lat) w warunkach skoszarowanych, otrzymując zakwaterowanie, umundurowanie, odzież specjalną i ekwipunek osobisty oraz wyżywienie. 
 4. Przez cały okres studiów podchorążowie zdobywają doświadczenie zawodowe pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej, która zabezpiecza operacyjnie dzielnicę Żoliborz, a w ramach pomocy wzajemnej - teren całej Warszawy.
  Akademia Pożarnicza jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski.
   
 5. Absolwenci studiów po ukończeniu nauki, otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych, pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej i tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. 
 6. Absolwenci zobowiązani są do odbycia min. 5-letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej - w razie rezygnacji zobowiązani są do zwrócenia kosztów nauki i pobytu w Akademii Pożarniczej, wyliczonych według odpowiednich przepisów.
Proces rekrutacji   
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
Warunki rekrutacji   
 1. Na studia stacjonarne jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa przyjmowane są wyłącznie osoby: 
  • posiadające świadectwo dojrzałości; 
  • posiadające obywatelstwo polskie; 
  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 
  • niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe; 
  • korzystające z pełni praw publicznych; 
  • które nie przekroczyły 25. roku życia, przy czym za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (dalej „PSP”) kończy 25. rok życia (urodzona w roku 1998 lub młodsza); 
  • które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w PSP po ukończeniu nauki; 
  • posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, w dniu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK musi mieć ukończone 18 lat, co wynika z zapisu art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969), stanowiącego, że osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP musi korzystać z pełni praw publicznych a wniosek o przyjęcie na studia stanowi równocześnie wniosek o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP. 
 3. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów: 
  • matematyki; 
  • języka obcego; 
  • fizyki albo chemii, albo informatyki.
Przeliczanie punktów 

Punkty rekrutacyjne (PR) z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie:  

 1. Wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • Waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7 
   • poziom rozszerzony - 1,0 
  • Waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0 
   • fizyka albo chemia, albo informatyka - 0,8 
   • język obcy - 0,5 
 2. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki albo chemii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.   
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje wynik testu sprawności fizycznej.
Egzamin sprawnościowy 
 1. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Akademię Pożarniczą. 
 2. Test sprawności fizycznej obejmuje: 
  • podciąganie się na drążku; 
  • bieg po kopercie; 
  • próbę wydolnościową - beep test;
  • wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969). 
 3. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m: 
  • do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej; 
  • czas maksymalny pokonania dystansu: 90 sek.; 
  • pływanie odbywa się na basenie o głębokości: 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody; 
  • kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku: 
   • korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania; 
   • braku dotknięcia ściany podczas nawrotu; 
   • rezygnacji z pływania; 
   • kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby; 
   • niestawienia się na start. 
 4. Kandydaci, którzy skutecznie zapiszą się na studia i zostaną zakwalifikowani do egzaminu sprawnościowego, zostaną powiadomieni o szczegółach dotyczących egzaminu. 
Badania lekarskie 
 1. Po ogłoszeniu listy rankingowej, kierowane na badania do komisji lekarskiej będą osoby kolejno z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach. 
 2. Komisja Rekrutacyjna na bieżąco będzie się kontaktować z osobami kierowanymi w celu przekazania szczegółów. 
 3. W przypadku uzyskania pozytywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kandydat wstępuje do służby w PSP i rozpoczyna przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 4. W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kwalifikowane i kierowane na badania do komisji lekarskiej są kolejne osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.
Przyjęcie do służby w PSP 
 1. Kandydaci zostają przyjęci do służby kandydackiej w PSP, gdy spełnią łącznie następujące kryteria: 
  • zdanie testu sprawności fizycznej; 
  • zdanie sprawdzianu z pływania; 
  • uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych, po przeliczeniu wyników z matur, wystarczającej na uzyskanie miejsca na liście rankingowej pozwalającego na znalezienie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych; 
  • uzyskanie pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP. 
 2. Przyjęcie do służby kandydackiej w PSP następuje z dniem rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Przyjęcie na studia 

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących wymogów: 

 • pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 
 • złożenie ślubowania; 
 • immatrykulacja.
Terminy rekrutacji
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych15.04.2024 r.
zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych31.05.2024 r.
ogłoszenie list startowych na egzamin sprawnościowy za pomocą platformy IRK06.2024 r. ***
dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiegow dniu testu sprawności fizycznej
test sprawności fizycznej06.2024 r. ***
ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej06.2024 r.***
sprawdzian z pływania06.2024 r. **
ogłoszenie wyników KOŃCOWYCH egzaminu sprawnościowego07.2024 r.***
wczytanie skanu świadectwa dojrzałości i uzupełnienie wyników egzaminu dojrzałości07.2024 r. ***
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji - LISTA RANKINGOWA07.2024 r. ***
czas na wykonanie badań w komisji lekarskiej07 - 08.2024 r. ***
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowanew dniu rozpoczęcia przeszkolenia pożarniczego
przeszkolenie pożarnicze08.2024 r. - koniec września 2024 r. ***
ślubowanie i immatrykulacjapoczątek października 2024 r. ***

* zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom skutecznie zapisanym na studia

** każdemu kandydatowi zostanie przydzielony jednen dzień

*** szczegółowe daty wkrótce

Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania do systemu IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE) - w przypadku zdawania egzaminu maturalnego w 2023 r. wystarczy uzupełnienie danych dot. przedmiotów, z których będą zdawane egzaminy; w przypadku kilku świadectw dojrzałości należy scalić wszystkie w jeden plik pdf; 
  • wczytania do systemu IRK cyfrowej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu w systemie IRK na studia; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wskazany w systemie IRK po prawidłowym zapisie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji; 
  • wczytania do systemu IRK skanu wygenerowanego z systemu IRK, wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego druku podania do Rektora-Komendanta APoż o przyjęcie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji; 
  • wczytania skanu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (treść zaświadczenia musi być zgodna ze wzorem, który zostanie udostępniony do pobrania w indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK; zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed testem; oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy wejściu na test - jest to konieczne, aby wziąć udział w teście). 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  • oryginał podania do Rektora-Komendanta APoż, 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z posiadanymi aneksami) - wydany przez OKE. 
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa powyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Przydatne
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 100,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia 

Kształcenie na studiach jest nieodpłatne 

Informacje o innych płatnościach określone są w Uchwałe Senatu APoż 

Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

Absolwent jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich dla strażaków w służbie kandydackiej: 

 1. Otrzymuje pierwszy stopień oficerski w strukturach Państwowej Straży Pożarnej (młodszy kapitan), co predysponuje go do organizowania i kierowania działaniami ratowniczymi.
 2. Potrafi zorganizować działania ratownicze w sposób bezpieczny dla ratowników i poszkodowanych oraz w sposób ograniczający skutki występujących zagrożeń.
 3. Posiada umiejętności w zakresie dynamicznego podejmowania właściwych decyzji oraz ich artykułowania w sposób zrozumiały dla podwładnych strażaków. 
 4. Posiada odpowiednie wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji dowódczych na różnych szczeblach w strukturze Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Otrzymuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
 6. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.
 7. Posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz matematyczno-fizycznych, a także umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 8. Posiada wiedzę i umiejętności utrzymania sprawności fizycznej na poziomie zapewniającym prawidłowe wykonywanie przez niego zadań służbowych. 
 9. Posiada wiedzę z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi. 
 10. Posiada umiejętności badania okoliczności i przyczyn pożarów, awarii i wypadków. 
 11. Posiada umiejętność przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynkach, obiektach budowlanych i na terenach, pod kątem rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych. 
 12. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów przeciwpożarowych. 
 13. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko – infrastruktura. 
 14. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 15. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
 16. Posiada umiejętność zaplanowania skutecznych działań ratowniczych, kierowania zespołem strażaków na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym, oraz potrafi dynamicznie reagować na rozwój zagrożeń na miejscu działań ratowniczych. 
 17. Umie podejmować decyzje z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i administracyjnych.
 18. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji.
 19. Umie identyfikować parametry systemów bezpieczeństwa, ich projektowanie, testowanie, wdrażanie i kontrolowanie 
 20. Umie oceniać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem obejmującym sytuacje kryzysowe, diagnozować zagrożenia uwzględniając wskaźniki ekonomiczne, społeczne i profilaktyczne bezpieczeństwa 
 21. Posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole, potrafić ocenić czasochłonność zadania, kierować zespołami ludzkimi w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i działalności służb. 
 22. Łączy wiedzę techniczną z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;
  • stosowanie zaawansowanych technik i metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich i w zarządzaniu informacjami;
  • analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania; 
  • identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa; 
  • prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie działań ratowniczych, ochrony przeciwpożarowej oraz współpracy z administracją publiczną;
  • rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe, awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe; 
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej; 
  • budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
  • kierowanie działaniami ratowniczymi, przygotowanie operacyjne w ochronie ludności, zarządzanie zasobami ludzkimi; 
  • ratowanie zagrożonego życia, mienia i środowiska w odniesieniu do zasad kierowania działaniami ratowniczymi;
  • identyfikacja współczesnych zagrożeń terrorystycznych; 
  • zarządzanie eksploatacją sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ocena niezawodności i bezpieczeństwa budowli;
  • przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej; 
  • psychologia dowodzenia i psychologia tłumu. 
Miejsce pracy 

Absolwent otrzymuje gwarancję zatrudnienia - służba w Państwowej Straży Pożarnej. Przydziały miejsc zatrudnienia określane są przez Komendanta Głównego PSP zgodnie z aktualnymi potrzebami formacji.