Zostań strażakiem – studia dla strażaków w służbie kandydackiej

Skip to content
LOGOWANIE
Zostań strażakiem – studia dla strażaków w służbie kandydackiej

Zostań strażakiem – studia dla strażaków w służbie kandydackiej

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

Studia zapewniają przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej wykonującej zadania wynikające z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych, obywateli polskich w wieku 18-25 lat 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier pożarnictwa 

Stopień nadawany absolwentom - pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej - młodszy kapitan

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 51% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria bezpieczeństwa - 39% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - inżynieria bezpieczeństwa 

Forma studiów - stacjonarne (skoszarowane)

Poziom kształcenia - jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc - 85

Czas trwania - 10 semestrów (5 lat) 

Studia w skrócie 
 1. Kandydaci po zakwalifikowaniu się na studia odbywają przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którego pierwsza część (8 tygodni) prowadzona jest w warunkach poligonowych; celem tego przeszkolenia jest przygotowanie kandydatów na czas trwania nauki do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej. 
 2. Po pomyślnym zakończeniu przeszkolenia, kandydaci składają ślubowanie i po immatrykulacji stają się podchorążymi Akademii Pożarniczej. 
 3. Studenci – podchorążowie kształceni są przez 10 semestrów (5 lat) w warunkach skoszarowanych, otrzymując zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie oraz świadczenia pieniężne. 
 4. Przez cały okres studiów podchorążowie zdobywają doświadczenie zawodowe pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej, która zabezpiecza operacyjnie dzielnicę Żoliborz, a w ramach pomocy wzajemnej - teren całej Warszawy.
  Akademia Pożarnicza jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski.
   
 5. Absolwenci studiów po ukończeniu nauki, otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych, pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej i tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. 
 6. Absolwenci zobowiązani są do odbycia min. 5-letniej służby w Państwowej Straży Pożarnej - w razie rezygnacji zobowiązani są do zwrócenia kosztów nauki i pobytu w Akademii Pożarniczej, wyliczonych według odpowiednich przepisów.
Sylwetka absolwenta 

Absolwent jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich dla strażaków w służbie kandydackiej: 

 1. Otrzymuje pierwszy stopień oficerski w strukturach Państwowej Straży Pożarnej (młodszy kapitan), co predysponuje go do organizowania i kierowania działaniami ratowniczymi.
 2. Potrafi zorganizować działania ratownicze w sposób bezpieczny dla ratowników i poszkodowanych oraz w sposób ograniczający skutki występujących zagrożeń.
 3. Posiada umiejętności w zakresie dynamicznego podejmowania właściwych decyzji oraz ich artykułowania w sposób zrozumiały dla podwładnych strażaków. 
 4. Posiada odpowiednie wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji dowódczych na różnych szczeblach w strukturze Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Otrzymuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
 6. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.
 7. Posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz matematyczno-fizycznych, a także umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 8. Posiada wiedzę i umiejętności utrzymania sprawności fizycznej na poziomie zapewniającym prawidłowe wykonywanie przez niego zadań służbowych. 
 9. Posiada wiedzę z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi. 
 10. Posiada umiejętności badania okoliczności i przyczyn pożarów, awarii i wypadków. 
 11. Posiada umiejętność przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynkach, obiektach budowlanych i na terenach, pod kątem rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych. 
 12. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów przeciwpożarowych. 
 13. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko – infrastruktura. 
 14. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 15. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
 16. Posiada umiejętność zaplanowania skutecznych działań ratowniczych, kierowania zespołem strażaków na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym, oraz potrafi dynamicznie reagować na rozwój zagrożeń na miejscu działań ratowniczych. 
 17. Umie podejmować decyzje z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i administracyjnych.
 18. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji.
 19. Umie identyfikować parametry systemów bezpieczeństwa, ich projektowanie, testowanie, wdrażanie i kontrolowanie 
 20. Umie oceniać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem obejmującym sytuacje kryzysowe, diagnozować zagrożenia uwzględniając wskaźniki ekonomiczne, społeczne i profilaktyczne bezpieczeństwa 
 21. Posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole, potrafić ocenić czasochłonność zadania, kierować zespołami ludzkimi w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i działalności służb. 
 22. Łączy wiedzę techniczną z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;
  • stosowanie zaawansowanych technik i metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich i w zarządzaniu informacjami;
  • analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania; 
  • identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa; 
  • prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie działań ratowniczych, ochrony przeciwpożarowej oraz współpracy z administracją publiczną;
  • rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe, awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe; 
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej; 
  • budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
  • kierowanie działaniami ratowniczymi, przygotowanie operacyjne w ochronie ludności, zarządzanie zasobami ludzkimi; 
  • ratowanie zagrożonego życia, mienia i środowiska w odniesieniu do zasad kierowania działaniami ratowniczymi;
  • identyfikacja współczesnych zagrożeń terrorystycznych; 
  • zarządzanie eksploatacją sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ocena niezawodności i bezpieczeństwa budowli;
  • przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej; 
  • psychologia dowodzenia i psychologia tłumu. 
Miejsce pracy 

Absolwent otrzymuje gwarancję zatrudnienia - służba w Państwowej Straży Pożarnej. Przydziały miejsc zatrudnienia określane są przez Komendanta Głównego PSP zgodnie z aktualnymi potrzebami formacji. 

Warunki rekrutacji   
 1. Na studia stacjonarne jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa przyjmowane są wyłącznie osoby: 
  • posiadające świadectwo dojrzałości; 
  • posiadające obywatelstwo polskie; 
  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 
  • niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe; 
  • korzystające z pełni praw publicznych; 
  • które nie przekroczyły 25. roku życia, przy czym za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (dalej „PSP”) kończy 25. rok życia; 
  • które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w PSP po ukończeniu nauki; 
  • posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, w dniu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK musi mieć ukończone 18 lat, co wynika z zapisu art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969), stanowiącego, że osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP musi korzystać z pełni praw publicznych a wniosek o przyjęcie na studia stanowi równocześnie wniosek o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP. 
 3. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów: 
  • matematyki; 
  • języka obcego; 
  • fizyki albo chemii, albo informatyki.
Przeliczanie punktów 

Punkty rekrutacyjne (PR) z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie:  

 1. Wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • Waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7 
   • poziom rozszerzony - 1,0
   • poziom dwujęzyczny - 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)
  • Waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0 
   • fizyka albo chemia, albo informatyka - 0,8 
   • język obcy - 0,5 
 2. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki albo chemii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.   
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decyduje wynik testu sprawności fizycznej.
Progi punktowe z lat ubiegłych
 202120222023
liczba miejsc9610096
liczba kandydatów577571471
liczba osób na miejsce6,015,714,91
liczba przyjętych na studia879288
ilość punktów uzyskanych przez ostatnią osobę przyjętą na studia97,8108101,5
Wymagane działania i dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • wczytania do systemu IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE) - w przypadku zdawania egzaminu maturalnego w roku składania zgłoszenia, wystarczy uzupełnienie danych dot. przedmiotów, z których będą zdawane egzaminy; w przypadku kilku świadectw dojrzałości należy scalić wszystkie w jeden plik pdf; 
  • wczytania do systemu IRK cyfrowej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu w systemie IRK na studia; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wskazany w systemie IRK po prawidłowym zapisie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji; 
  • wczytania do systemu IRK skanu wygenerowanego z systemu IRK, wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego druku podania do Rektora-Komendanta APoż o przyjęcie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji; 
  • wczytania skanu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (treść zaświadczenia musi być zgodna ze wzorem, który zostanie udostępniony do pobrania w indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK; zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed testem; oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy wejściu na test - jest to konieczne, aby wziąć udział w teście). 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  • oryginał podania do Rektora-Komendanta APoż, 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z posiadanymi aneksami) - wydany przez OKE. 
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa powyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Proces rekrutacji   
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
Terminy rekrutacji
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych15.04.2024 r.
zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych31.05.2024 r.
ogłoszenie list startowych na egzamin sprawnościowy za pomocą platformy IRK07.06.2024 r.
dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiegow dniu testu sprawności fizycznej
test sprawności fizycznej18-21.06.2024 r. *   **
ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej21.06.2024 r.
sprawdzian z pływania25.06.2024 r.
ogłoszenie wyników KOŃCOWYCH egzaminu sprawnościowego02.07.2024 r.
wczytanie skanu świadectwa dojrzałości i uzupełnienie wyników egzaminu dojrzałości10.07.2024 r.
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji - LISTA RANKINGOWAdo 12.07.2024 r.
czas na wykonanie badań w komisji lekarskiejod 15.07.2024 r. do rozpoczęcia przeszkolenia pożarniczego
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowanew dniu rozpoczęcia przeszkolenia pożarniczego
przeszkolenie pożarnicze06.08.2024 r. - koniec września 2024 r.
uroczysta inauguracja roku akademickiego, ślubowanie i immatrykulacja28.09.2024 r. 

* zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom skutecznie zapisanym na studia

** każdemu kandydatowi zostanie przydzielony jednen dzień

Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 100,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia 

Kształcenie na studiach jest nieodpłatne 

Informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")

Egzamin sprawnościowy 
 1. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Akademię Pożarniczą. 
 2. Test sprawności fizycznej obejmuje: 
  • podciąganie się na drążku; 
  • bieg po kopercie; 
  • próbę wydolnościową - beep test;
  • wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969). 
 3. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m: 
  • do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej; 
  • czas maksymalny pokonania dystansu: 90 sek.; 
  • pływanie odbywa się na basenie o głębokości: 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody; 
  • kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku: 
   • korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania; 
   • braku dotknięcia ściany podczas nawrotu; 
   • rezygnacji z pływania; 
   • kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby; 
   • niestawienia się na start. 
 4. Kandydaci, którzy skutecznie zapiszą się na studia i zostaną zakwalifikowani do egzaminu sprawnościowego, zostaną powiadomieni o szczegółach dotyczących egzaminu. 
Badania lekarskie 
 1. Po ogłoszeniu listy rankingowej, kierowane na badania do komisji lekarskiej będą osoby kolejno z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach. 
 2. Komisja Rekrutacyjna na bieżąco będzie się kontaktować z osobami kierowanymi w celu przekazania szczegółów. 
 3. W przypadku uzyskania pozytywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kandydaci wstępują do służby w PSP aż do wypełnienia limitu miejsc i rozpoczynają przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 4. W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kwalifikowane i kierowane na badania do komisji lekarskiej są kolejne osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.
Przyjęcie do służby w PSP 
 1. Kandydaci zostają przyjęci do służby kandydackiej w PSP, gdy spełnią łącznie następujące kryteria: 
  • zdanie testu sprawności fizycznej; 
  • zdanie sprawdzianu z pływania; 
  • uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych, po przeliczeniu wyników z matur, wystarczającej na uzyskanie miejsca na liście rankingowej pozwalającego na znalezienie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych; 
  • uzyskanie pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP. 
 2. Przyjęcie do służby kandydackiej w PSP następuje z dniem rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Przyjęcie na studia 

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących wymogów: 

 • pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 
 • złożenie ślubowania; 
 • immatrykulacja.
Podstawy prawne 
Linki

Test sprawności fizycznej - filmy instruktażowe