Usługi badawcze

Skip to content
LOGOWANIE
Usługi badawcze

Usługi badawcze

USŁUGI BADAWCZE

Akademia Pożarnicza to nie tylko miejsce kształcenia wysokospecjalistycznej kadry, ale także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową.

Uczelnia prowadzi badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej. Współpraca z Przedsiębiorcami to dla nas, jako Uczelni kształcącej przyszłych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, jeden z najważniejszych celów działalności. APoż dąży do usprawnienia procesu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych tak, aby sprostać oczekiwaniom Przedsiębiorców chcących współpracować z Uczelnią na zasadach rynkowych. Dążymy do wypracowania jak najlepszej oferty, łączącej w sobie zalety działalności Uczelni z modelem współpracy preferowanym przez Firmy. Pragniemy zapewnić współpracującym z nami Firmom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, a także tworzyć przestrzeń wymiany opinii i doświadczeń na rzecz wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań.

W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy ponad 500 zleceń 

Współpracujemy z: Grupą Lotos S.A., Lotos Terminale S.A., Lotos Biopaliwa Sp. z o.o., Centrala Zbytu Węgla ,,Węglozbyt” S. A., Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych Sp. z o. o, Orlen Południe S.A., Zarządem Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o, Kadimex S.A., Minimax Polska Sp. z o.o., Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o., OLPP Sp. z o.o., GM Sprinkler Sp. z o.o., instytucjami publicznymi etc.

Dołącz do nas!

Skontaktuj się z nami!

Dział Projektów

tel. (22) 56 17 608
tel. (22) 56 17 777
mail: mbanas@apoz.edu.pl

Główny specjalista

dr inż. Bernard Król
mail: bkrol@apoz.edu.pl

Zakres działalności

PRZEPROWADZANIE OGLĘDZIN MIEJSC POŻARÓW

 • sporządzanie dokumentacji miejsca powstania i rozprzestrzeniania pożaru, uczestnictwo w przesłuchaniach, konfrontacjach oraz rozprawach sądowych. Zakres wykonywanych opinii popożarowych obejmuje:
  • określenie miejsca oraz przyczyny powstania pożaru lub wybuchu,
  • określenie mechanizmu rozprzestrzeniania pożaru,
  • określenie zgodności stanu faktycznego stwierdzonego podczas badania miejsca zdarzenia z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • wydawanie na potrzeby osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i organów procesowych, opinii popożarowych i ekspertyz dotyczących przyczyn pożarów oraz poprawności prowadzenia działań ratowniczych i operacyjnego zabezpieczenia działań.

 SPORZĄDZANIE 

 • opinii popożarowych;
 • ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych pod względem pożarowym i porażeniowym;
 • ekspertyz technicznych budynków w przypadku zagrożenia życia ludzi oraz nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania;
 • ekspertyz technicznych w zakresie przepisów przeciwpożarowych w zakresie wyposażenia budynków w DSO, SAP, SUG, nawodnione zawory hydrantowe, zbiorniki zapasu wody do celów przeciwpożarowych;
 • ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ekspertyz z zakresu analizy ryzyka;
 • ekspertyz i ocen poprawności przebiegu działań ratowniczych (na zlecenie policji, prokuratury, sądu);
 • ekspertyz dotyczących przyczyn awarii urządzeń elektroenergetycznych i projektowania instalacji przeciwpożarowych w elektroenergetyce;
 • ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa technologicznego i skutków awarii przemysłowych;
 • raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych, dokumentów wymaganych dyrektywą SEVESO;
 • ocen parametrów techniczno-taktycznych prądownic wodnych;
 • kompleksowych ocen bezpieczeństwa  pożarowego budynków, uwzględniających: odporność ogniową konstrukcji, zabezpieczenia przeciwpożarowe i dobór rozwiązań zamiennych, analizy zagrożenia pożarem lub wybuchem, symulacje rozwoju pożaru, symulacje ewakuacji.

WYKONYWANIE BADAŃ

 • rozszerzalności termicznej stali w warunkach temperatur pożarowych;
 • szczelności pożarniczych węży tłocznych i węży hydrantowanych płaskoskładanych i półsztywnych;
 • przyczepność betonu do stali;
 • kontrolnych silników stosowanych w sprzęcie pożarniczym;
 • urządzeń pożarniczych po pożarach;
 • w zakresie wpływu wysokich temperatur i szybkości nagrzewania materiałów budowlanych na ich parametry wytrzymałościowe;
 • poziomów stężeń par i gazów toksycznych, palnych i wybuchowych w powietrzu;
 • właściwości charakteryzujących palność i wybuchowość materiałów, rozprzestrzenianie się płomienia, reakcji na ogień oraz badania gazowych produktów spalania;
 • określanie termostabilności materiału i składu gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania, z wykorzystaniem termograwimetrii, techniki FTIR i specjalnego stanowiska do badania toksyczności środowiska pożarowego.

OPRACOWYWANIE 

 • rozwiązań zamiennych w zakresie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Programów Zapobiegania Awariom, Raportów o Bezpieczeństwie, Planów Operacyjno-Ratowniczych.

PONADTO OFERUJEMY

 • modelowanie procesów gaszenia za pomocą stałych urządzeń gaśniczych oraz procesów ruchu ciepła i masy;
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury badań terenowych oraz analiza wyników;
 • opiniowanie operacyjnego zabezpieczenia działań ratowniczych, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, projektów aktów normatywnych;
 • nietypowe zlecenia poza obszarem badań normatywnych, gdzie niezbędna jest interdyscyplinarna wiedza ekspercka oraz doświadczenie w obszarze inżynierii bezpieczeństwa.