Inżynieria pożarowa budynków

Skip to content
LOGOWANIE
INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW

– WPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczestniczących w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, bądź w bezpiecznym ich zarządzaniu. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla szeroko rozumianych specjalistów od bezpieczeństwa budynków w warunkach bezpiecznej eksploatacji, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności  i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji  budowlanych według określonych standardów, czy umiejętności prowadzenia symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów,  
oddymiania i ewakuacji w budynkach. Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych pozwoli na zwiększenie możliwości absolwentów do oceny warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych poznając istotę wymagań budowlanych, biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe jak SGSP i PP, a organizacyjną PP, SGSP i Komenda Wojewódzka PSP.
Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi: Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB.
Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba zajęć programowych wynosi 244 godziny. W czasie studiów przewidziano 15 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (raz również w piątek – wyjazd do ITB), nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów/ćwiczeń projektowych w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu – Campus Warta, ul. Piotrowo oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – ul. Słowackiego 52/54 i w laboratorium pożarowym Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach k/Warszawy.

Studia nie dają uprawnień w rozumieniu uprawnień dla inspektorów, dawniej także specjalistów, czy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa wydawanego przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (podwójne). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć objętych programem studiów, zdanie egzaminów przedmiotowych oraz egzaminu końcowego.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat/inżynier).
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.

WYKŁADOWCY

Kandydaci pragnący rozpocząć studia zobowiązani są złożyć w PP następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • kserokopia dowodu tożsamości + skan;
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (poświadczona za zgodność z oryginałem) + skan;
  • umowa usług edukacyjnych (dostępna po przyjęciu na studia);

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać elektronicznie na adres: inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl oraz pocztą na adres: Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej ul.Piotrowo 5, 60-965 Poznań z dopiskiem na kopercie „Studia Podyplomowe InżPożBud” do dnia 20 lutego 2016 roku (decyduje data dostarczenia) lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej w pokój 106. Informację o zakwalifikowaniu na studia zostaną wysłane do dnia 27 lutego br.

REKRUTACJA

REKRUTACJĘ PROWADZI POLITECHNIKA POZNAŃSKA 
https://inzynieria-pozarowa.put.poznan.pl/

TERMINARZ REKRUTACJI

Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  01.06.2023

Termin zakończenia składania dokumentów:  22.09.2023

OPŁATY ZA STUDIA

Koszt studiów: 6500 zł

Możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata - 3500 zł do 29 września 2023

II rata 3000 zł do 25 lutego 2024

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.put.poznan.pl

Obsługa administracyjna PP
61 66 52 800
jolanta.owsianowska@put.poznan.pl

 

Obsługa administracyjna APoż
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

 

Obsługa finansowo-księgowa PP
61 66 52 985
elzbieta.czarnecka@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska
plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

 

Akademia Pożarnicza  
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa