Skip to content
LOGOWANIE
Odznaka

Odznaka "Wzorowy Student APoż"

Studenci wyróżnieni odznaką "Wzorowy Student Akademii Pożarniczej" w roku akademickim 2023/2024

24 listopada 2023 r. podczas uroczystości z okazji „Dnia Podchorążego” Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni wręczyli srebrne odznaki  „Wzorowy Student Akademii Pożarniczej”.

Odznaczeni studenci, to:
1. Banasiak Adam – student studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
2. Burnos Adrian – student studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
3. Kozłowski Kamil – student studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
4. Kramarczuk Jakub – student studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
5. Węglorz Klaudia- studentka studiów II stopnia kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności.

 

Odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Odznaka
Rodzaje odznak

Studentowi Akademii Pożarniczej (zwanej dalej „APoż”), nie będącemu podchorążym (zwanym dalej „studentem”) za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność na rzecz uczelni, po spełnieniu warunków określonych  mogą być przyznane następujące odznaki, zwane dalej łącznie „odznakami”:

    • Srebrna Odznaka „Wzorowy Student Akademii Pożarniczej”, zwana dalej „odznaką srebrną”,
    • Złota Odznaka „Wzorowy Student Akademii Pożarniczej”, zwana dalej „odznaką złotą”.
Warunki dla otrzymania odznaki srebrnej

Odznaka srebrna może być przyznana po ukończeniu pierwszego roku studiów, wyróżniającemu się studentowi studiów pierwszego i drugiego stopnia, który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki na poziomie, co najmniej 4,0 (na potrzeby zasad przyznawania odznaki, średnia ocen liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi) i otrzymał łącznie minimum 15 punktów, zgodnie z punktacją przedstawioną w ust. 5 Regulaminu.

Warunki dla otrzymania odznaki złotej

Odznaka złota może być przyznana studentowi, któremu nadana została wcześniej odznaka srebrna i który uzyskał za poprzedni rok akademicki średnią ocen na poziomie co najmniej 4,25 (na potrzeby zasad przyznawania odznaki, średnia ocen liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi) oraz otrzymał łącznie 25 lub więcej punktów zgodnie z punktacją przedstawioną w ust. 5. Regulaminu.

Kryteria przyznawania punktów

Średnia ocen

Średnia ocen poświadczona jest przez uprawnionego pracownika Dziekanatu

Średnia 4,0 lub wyższa

10 pkt — 4,90-5,00

9 pkt — 4,80-4,89

8 pkt — 4,70-4,79

7 pkt — 4,60-4,69

6 pkt — 4,50-4,59

5 pkt — 4,40-4,49

4 pkt — 4,30-4,39

3 pkt — 4,20-4,29

2 pkt — 4,10-4,19

1 pkt — 4,00-4,09

Osiągnięcia sportowe
 (pod warunkiem udziału w zawodach jako student APoż)

Osiągnięcia sportowe potwierdzane są zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego
lub przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada

15 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada

4 miejsce — 8 pkt

5 miejsce — 7 pkt

6 miejsce — 6 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

12 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

4 miejsce — 6 pkt

5 miejsce — 5 pkt

6 miejsce — 4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski (zawody organizowane przez polskie związki sportowe) lub Akademickich Mistrzostw Polski

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

4 miejsce — 4 pkt

5 miejsce — 3 pkt

6 miejsce — 2 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w: Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni: społeczno-przyrodniczych - w klasyfikacji generalnej, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku w klasyfikacji generalnej, zawodach międzynarodowych w klasyfikacji generalnej: Światowe Igrzyska Policjantów
i Strażaków, Europejskie Igrzyska Policjantów i Strażaków, Światowe Igrzyska Strażaków, Europejskie Igrzyska Strażaków - zawodach międzynarodowych
w klasyfikacji generalnej, podległych właściwym ministrom spraw wewnętrznych lub obrony narodowej

4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski organizowane przez jednostki podległe odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub ministrowi obrony narodowej

2 pkt

Osiągnięcia naukowe
 (pod warunkiem udziału lub publikacji jako student APoż)

Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym

15 pkt  ÷ liczba

autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym
w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A i B) ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

10 pkt

Rozdział w książce o charakterze naukowym

10 pkt ÷ liczba

autorów

Publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

2 pkt  ÷ liczba autorów

Czynny    udział     w międzynarodowych     konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (wygłoszenie referatu, przygotowanie posteru, prezentacji multimedialnej) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

5 pkt ÷ liczba autorów

Czynny   udział    w    konferencjach,    sympozjach,    sesjach naukowych (przygotowanie referatu, posteru, prezentacji multimedialnej) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym lub publikacja w czasopiśmie Uczelni

2 pkt

Udokumentowany (potwierdzony      zaświadczeniem np. kierownika projektu) czynny udział w badaniach naukowych - badawczych (np. w projektach badawczych lub edukacyjnych realizowanych przez Uczelnię)

do 5 pkt

wg propozycji

kierownika pracy

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

15 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

10 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub lokalnych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w Naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

5 pkt

Zakwalifikowanie   się   w   drodze eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

3 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub regionalnych

1 pkt

Uzyskanie wyróżnień podczas wystaw i targów ogólnopolskich lub międzynarodowych

5 pkt

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

15 pkt

Osiągnięcia artystyczne
(pod warunkiem reprezentowania APoż)

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

15 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

  4 miejsce — 8 pkt

5 miejsce — 7 pkt

6 miejsce — 6 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

12 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

4 miejsce — 6 pkt

5 miejsce — 5 pkt

6 miejsce — 4 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 - 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

4 miejsce — 4 pkt

5 miejsce — 3 pkt

6 miejsce — 2 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze regionalnej

2 pkt

Publikacja książki artystycznej lub upowszechnienie innych osiągnięć artystycznych

6 pkt

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

3 pkt

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub przez Uczelnię we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

2 pkt
(max. 6 pkt)

Działalność pozadydaktyczna na rzecz APoż
(pod warunkiem uczestnictwa jako student APoż)

Wolontariat świadczony na rzecz APoż (potwierdzony zaświadczeniem podpisanym przez kierownika działu właściwego do spraw studenckich)

2 pkt

(max. 10 pkt)

Czynny udział w pracach Samorządu Studenckiego APoż (Potwierdzony zaświadczeniem podpisanym przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego APoż)

5 pkt

Udział w pracach komisji lub rad APoż

1 pkt
(max. 3 pkt)

Promocja edukacyjna APoż reprezentowanie Uczelni podczas targów i innych podobnych imprez (potwierdzone stosownym zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika Rektoratu lub Przewodniczącego właściwej Komisji
ds. promocji Uczelni)

1 wyjazd – 1 pkt

2 wyjazdy – 2 pkt

3 wyjazdy – 3 pkt

4 wyjazdy – 4 pkt

5 wyjazdów – 5 pkt

(max. 5 pkt)

Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż już ocenione, zdobyte jako reprezentant APoż

1 pkt
(max. 3        pkt)

Przeprowadzenie szkoleń dla studentów APoż wg planu szkolenia zatwierdzonego przez prorektora właściwego do spraw studenckich

1 pkt
(max. 3   pkt)

Aktywne uczestnictwo w kołach naukowych, potwierdzone zaświadczeniem opiekuna z wyszczególnieniem zrealizowanych zadań

1 pkt
(max. 2 pkt)

Formularz zgłoszenia
Termin złożenia zgłoszenia

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej APoż lub wysłać listem poleconym na adres Uczelni do dnia 10 listopada 2023 r.

Podstawa prawna