Stypendium rektora

Skip to content
LOGOWANIE
Stypendium rektora

Stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora?

Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora powinni zalogować się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb i w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI wybrać wniosek o przyznanie stypendium rektora na aktualny rok akademicki. 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student powinien wypełnić w systemie USOSweb, a następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej lub przesłać - listem poleconym na adres korespondencyjny Uczelni. 

logo usos

Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora – zaloguj się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb 

Jaka średnia jest wymagana, aby ubiegać się o przyznanie stypendium za wyróżniające wyniki w nauce? 

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora powinni uzyskać średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,0. Na potrzeby stypendium rektora, średnia ocen liczona jest za ostatni rok studiów, jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyznaczaniu średniej arytmetycznej bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi.

Czy studenci pierwszego roku studiów I stopnia mogą uzyskać stypendium rektora? 

Oczywiście. Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
  •  medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

jeśli złoży wniosek o przyznanie stypendium rektora, otrzymuje decyzję pozytywną.

Czy stypendium przysługuje studentowi na pierwszym roku studiów II stopnia?

Tak, z tym że studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na uczelni innej niż APoż  zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia, wystawionego przez Uczelnię, gdzie realizowali I stopień. Sugerowany wzór zaświadczenia o średniej z ostatniego roku studiów I stopnia.

Czy sytuacja materialna studenta i jego rodziny ma wpływ na przyznanie stypendium rektora? 

Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

Czy jeśli ubiegam się o stypendium rektora za wyniki w sporcie, to moja średnia ocen z zaliczeń i egzaminów musi być wyższa niż 4,0?

Jeśli student ubiega się o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, to o przyznaniu świadczenia decydują zdobyte punkty za osiągnięcia, nie zaś punkty za średnią ocen z zaliczeń i egzaminów.

Akty prawne

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

  • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
  • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl
  • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374