Pododdziały Szkolne

Skip to content
LOGOWANIE
Pododdziały Szkolne

Pododdziały Szkolne

Zakres działania i realizowane zadania przez Pododdziały Szkolne Akademii Pożarniczej

Pododdziały Szkolne stanowią strażacy PSP w służbie kandydackiej (podchorążowie) funkcjonujący w systemie skoszarowanym w kompaniach i plutonach szkolnych oraz funkcjonariusze PSP w służbie stałej, którzy pełnią funkcje dowódcze.

Pododdziały Szkolne realizują zadania:

 1. wychowawcze i szkoleniowe w odniesieniu do studentów będących strażakami PSP w służbie kandydackiej;
 2. zadania polegające na wdrażaniu dyscypliny służbowej i toku życia koszarowego dla strażaków PSP w służbie kandydackiej;
 3. zadania związane ze szkoleniem strażaków PSP w służbie kandydackiej z regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

Do zadań Pododdziałów Szkolnych należy w szczególności:

 1. określenie zasad postępowania w celu zapewnienia odpowiedniego porządku i dyscypliny wśród strażaków PSP w służbie kandydackiej i ich bieżące egzekwowanie;
 2. realizacja procesu wychowawczego strażaków PSP w służbie kandydackiej;
 3. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych APoż w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i szkoleniowego;
 4. realizacja działań dotyczących przyznawania świadczeń, nagradzania oraz awansowania strażaków PSP w służbie kandydackiej, przekazywanie do Działu Finansowo-księgowego niezbędnych danych do realizacji świadczeń i nagród dla strażaków w służbie kandydackiej;
 5. planowanie potrzeb związanych z należnościami dla strażaków PSP w służbie kandydackiej oraz nadzór nad wydatkowaniem przyznanych w tym zakresie środków;
 6. weryfikacja wiedzy i umiejętności strażaków w służbie kandydackiej z zakresu przepisów dotyczących służby wewnętrznej, w szczególności ceremoniału pożarniczego i regulaminu musztry;
 7. organizacja i nadzór nad przestrzeganiem porządku dnia przez strażaków w służbie kandydackiej;
 8. prowadzenie uroczystości o charakterze pożarniczym na terenie APoż i poza nim, zgodnie z ceremoniałem i regulaminami w tym zakresie;
 9. organizacja zgrupowań kandydackich dla strażaków PSP w służbie kandydackiej, będących kandydatami na studentów podchorążych APoż;
 10. planowanie i ewidencjonowanie wydatkowania środków finansowych na realizację zadań w Pododdziałach Szkolnych.

Pododdziały Szkolne realizują zadania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, zarządzeniami, decyzjami, rozkazami i wytycznymi Komendanta Głównego PSP oraz Rektora-Komendanta APoż.

Zgrupowanie kandydackie w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Akademii Pożarniczej 

Wielomiesięczne treningi, egzaminy maturalne, egzamin sprawnościowy, badania lekarskie – ten kilkuetapowy proces przygotowawczy poprzedza rozpoczęcie Zgrupowania Kandydackiego, które jest ostatnim etapem przed złożeniem uroczystego ślubowania i zostaniem podchorążym APoż. Uczestniczą w nim osoby zakwalifikowane na stacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Akademii Pożarniczej. Zgrupowanie odbywa się na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej APoż w Zamczysku Nowym. To unikatowe miejsce w Kampinoskim Parku Narodowym jest wyjątkowe dla każdego oficera PSP – absolwenta stacjonarnych studiów mundurowych w APoż. To właśnie na tym terenie od wielu lat pokolenia młodych strażaków odbywają szkolenia kandydackie, hartując ducha strażackiego i zdobywają pierwsze szlify w zawodzie.

W pierwszym dniu Zgrupowania zakwalifikowane osoby zostają przyjęte do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i nadawany jest im stopień strażaka PSP. Następnie w ramach Zgrupowania realizowane jest „Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla strażaków w służbie kandydackiej”. Z pewnością jest to czas intensywnego szkolenia, nauki, doskonalenia się, a także pracy nad tężyzną fizyczną. Wdrażany proces szkoleniowo-wychowawczy ma na celu przygotowanie tych młodych ludzi oraz zweryfikowanie zdolności do służby w PSP.

Każdego roku przed strażakami w służbie kandydackiej z kompanii kandydackiej stoi wiele wyzwań i zadań do realizacji, tak nieodłącznie powiązanych ze strażacką służbą. Dla jednych jest to kontynuacja dotychczasowego zdobywania wiedzy i umiejętności w szeregach ochotniczych straży pożarnych, a dla drugich jest to nowe, nierozpoznane jeszcze środowisko pożarnicze. Wszystkich jednak łączy jeden cel jakim jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Kompania Reprezentacyjna PSP i Kompania Reprezentacyjna APoż

Szczególnym zadaniem strażaków pełniących służbę w Pododdziałach Szkolnych jest przynależność do Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Akademii Pożarniczej. Podchorążowie APoż jako jedyni spośród podchorążych wszystkich służb mundurowych, stanowią trzon pododdziału reprezentującego całość formacji. Reprezentowanie wizerunku Państwowej Straży Pożarnej oraz Akademii Pożarniczej podczas szczególnych uroczystości państwowych i pożarniczych, takich jak Centralne Obchody Narodowego Święta Niepodległości czy Centralne Obchody Dnia Strażaka to wyjątkowy zaszczyt i zobowiązanie. Profesjonalizm oraz najwyższy poziom wyszkolenia, wynikają z wielu godzin przeznaczonych na doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego. Uczestnictwo w tak wyjątkowych uroczystościach to nie tylko szczególny zaszczyt, lecz także radość i satysfakcja z niezwykle entuzjastycznego, społecznego odbioru występów pododdziałów reprezentacyjnych.