Bezpieczeństwo i higiena pracy

Skip to content
LOGOWANIE
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (BHP) jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie bhp.

Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób:

 • zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • pragnących uzyskać nową specjalność zawodową,
 • pragnących podnieść kwalifikacje w służbie BHP.
ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza (APoż) w formie niestacjonarnej;
 • zajęcie odbywają się w obiektach APoż przy ul. J.Słowackiego 52/54 w Warszawie;
 • studia trwają 2 semestry;
 • program studiów obejmuje 227 godzin zajęć dydaktycznych;
 • zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwudniowych (sobota i niedziela);
 • na realizację programu przewidzianych jest 12 zjazdów, w tym jeden w formie e-learningowej;
 • przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:
  • inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo (70%),
  • nauki o bezpieczeństwie (30%).
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 • wykształcnie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier);
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia;
 • wniesienie opłaty za studia przed ich rozpoczęciem - całość lub I rata (ale dopiero po ogłoszeniu wyników) lub do dnia wskazanego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania;
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK);
 • uzupełnienie w IRK oświadczenia w sprawie wyboru sposobu płatności za studia;
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. zdjęcie kandydata:
  • wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 2. dyplom ukończenia studiów:
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu;
 3. formularz zgłoszeniowy:
  • formularz należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu;
 4. oświadczenie kandydata w sprawie płatności:
  • oświadczenie należy wypełnić w IRK,
  • następnie oświadczenie należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu.
PROCES REKRUTACJI
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów;
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
TERMINARZ REKRUTACJI
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji04.02.2024 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji09.02.2024 r.
Rozpoczęcie zajęć17.02.2024 r.
OPŁATA REKRUTACYJNA
 • Koszt – 100 zł.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
OPŁATA ZA STUDIA
 • Koszt - 4800,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP/APoż - 15%,
  • zniżki nie sumują się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za studia.
DO POBRANIA