Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym bądź planujących podjąć współpracę z podmiotami realizującymi zadania w jego obszarze, w szczególności osób pragnących zgłębić praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie oraz rozszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę oraz kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza  
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Nauki o bezpieczeństwie - 100% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Zakresy studiów: 

 • zarządzanie w formacjach umundurowanych 
 • analityk bezpieczeństwa 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc:     wkrótce

 • Studia stacjonarne – ...
 • Studia niestacjonarne - ...

Czas trwania - 4 semestry (2 lata) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).  
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Przeliczanie punktów 
 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia). 
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 1-31 marca roku, w którym kandydat będzie rekrutował na studia.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Terminy rekrutacji 
 I nabór II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 03.06.2024 r. 26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń 14.07.2024 r. 15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji  19.07.2024 r. 18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane ** 22.07 - 01.08.2024 r. 19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej ** 05 - 13.08.2024 r. 19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników 14.08.2024 r. 26.09.2024 r. 

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK

Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z podaniem uzyskanego wyniku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
  • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów z podaniem uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) a w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej - wczytania dodatkowo skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia),
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
  • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
  • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki w APoż.
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

Absolwenci: 

 1. Są przygotowywani do obejmowania stanowisk wszystkich szczebli zarówno w instytucjach sektora publicznego, m.in. w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, oraz prywatnego, m.in. związanego z analizą danych na rzecz szeroko definiowanego bezpieczeństwa.
 2. Otrzymają uniwersalną wiedzę możliwą do wykorzystania nie tylko w krajowych, ale także międzynarodowych instytucjach. 
 3. Mogą znaleźć zatrudnienie jako eksperci z zakresu prewencji społecznej, edukacji dla bezpieczeństwa (po ukończeniu szkolenia pedagogicznego), projektowania bezpieczeństwa cywilnego, pozyskiwania i analizy danych, zarzadzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa imprez masowych. 
 4. Nabędą umiejętności realizacji szkoleń, warsztatów, treningów oraz poznają tajniki liderowania oraz inspirowania m.in. członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 5. Zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy we wszystkich formacjach i służbach podległych MSWiA. 
Potencjalne miejsce pracy   
 • instytucje sektora publicznego; 
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej; 
 • instytucje sektora prywatnego związanego z szeroko definiowanym bezpieczeństwem; 
 • wszystkie formacje i służby podległe MSWiA.