Szkolenie dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 lipca 2022 r. (pismo BPZ-III-1436.3.3.2022 Akademia Pożarnicza w Warszawie została wyznaczona do przeprowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (osób, które posiadają już uprawnienia): 

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba przypisanych punktów za szkolenie

1

Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

3

2

Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej

3

3

Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych

2

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK

irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji

22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

SZKOLENIE 1 - Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu weryfikacji dokumentacji projektowej SSP, w tym:

 • wskazanie podstawowych parametrów projektowych, decydujących o prawidłowości działania systemu,
 • porównanie wymagań z uwzględnieniem najczęściej stosowanych standardów projektowania w tym utrwalenie zmian, obowiązujących od września 2020 r.,
 • omówienie elementów projektu, które rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych powinien ocenić i zweryfikować, uzgadniając projekt urządzenia przeciwpożarowego,
 • wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez projektantów SSP.
Proces rekrutacji 
 • Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy.
 • Zapis będzie potwierdzony mailową informacją zwrotną o zakwalifikowaniu.
Organizacja szkolenia
 • Szkolenia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza.
 • Forma szkolenia - stacjonarna.
 • Czas trwania - 1 dzień.
 • Uczestnicy szkolenia po zdaniu testu sprawdzającego i zakończeniu szkolenia, otrzymają zaświadczenie – zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1963).
Wymagane dokumenty 
 • Formularz zgłoszeniowy (pdf)
 • Potwierdzenie wpłaty za szkolenie (po potwierdzeniu zapisu i najpóźniej 7 dni przed szkoleniem) (pdf)
Opłaty 
 • Koszt szkolenia – 900,00 PLN / osoba. 
 • Numer konta do wpłat: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241. 
 • Tytuł przelewu: „szkolenie-Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej -RZECZ”.
 • Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu. zgłoszeniowym. 
Zakwaterowanie/wyżywienie/parking 
 • APoż w trakcie szkolenia zapewnia bufet kawowy.
 • Na miejscu jest możliwość skorzystania odpłatnie z bufetu komercyjnego (obiady) „Szwajcarka”.
 • APoż na czas szkoleń nie zapewnia noclegu ani parkingu.
Opiekun merytoryczny szkolenia 

bryg. dr inż. Przemysław Kubica
tel. 22 56 17 689
e-mail: pkubica@apoz.edu.pl

SZKOLENIE 2 - Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z aktualną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu wymagań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych dla budynków typu PM.

Szkolenie obejmie typowe niezgodności oraz rozwiązania zamienne w tego typu budynkach, problematykę regałów z antresolami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz studium przypadku dla spalarni odpadów komunalnych.

Dodatkowo przedstawione zostaną perspektywy zmian dla wymagań obowiązujących przepisów w zakresie budynków będących przedmiotem szkolenia.

Proces rekrutacji 
 • Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy.
 • Zapis będzie potwierdzony mailową informacją zwrotną o zakwalifikowaniu.
Organizacja szkolenia
 • Szkolenia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza. 
 • Forma szkolenia – stacjonarna. 
 • Czas trwania - 1 dzień.  
 • Uczestnicy szkolenia po zdaniu testu sprawdzającego i zakończeniu szkolenia, otrzymają zaświadczenie – zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1963).
Wymagane dokumenty 
 • Formularz zgłoszeniowy (pdf)
 • Potwierdzenie wpłaty za szkolenie (po potwierdzeniu zapisu i najpóźniej 7 dni przed szkoleniem) (pdf)
Opłaty 
 • Koszt szkolenia – 900,00 PLN / osoba. 
 • Numer konta do wpłat: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
 • Tytuł przelewu: „szkolenie-Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej-RZECZ”.
 • Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.
 •  
Zakwaterowanie/wyżywienie/parking 
 • APoż w trakcie szkolenia zapewnia bufet kawowy.
 • Na miejscu jest możliwość skorzystania odpłatnie z bufetu komercyjnego (obiady) „Szwajcarka”.
 • APoż na czas szkoleń nie zapewnia noclegu ani parkingu.
Opiekun merytoryczny szkolenia 

st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio 
tel. 22 56 17 710 
e-mail: mpecio@apoz.edu.pl  

SZKOLENIE 3 - Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych.

W ramach szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi w zakresie konstrukcji drewnianych, w tym w zakresie rozprzestrzeniania ognia, reakcji na ogień i odporności ogniowej.

Dodatkowo słuchaczom zostaną przekazane informacje z zakresu szacowania odporności ogniowej wybranych drewnianych elementów budowlanych oraz przedstawione zostaną metody wykorzystywane w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w zakresie analiz numerycznych przydatnych do określania odporności ogniowej.

Dodatkowo omówiony zostanie aktualny stan wiedzy w zakresie nowelizacji prEN 1995-1-2:2021 z zakresie projektowania konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe.

Proces rekrutacji 
 • Rekrutacja kandydatów odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. 
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy.
 • Zapis będzie potwierdzony mailową informacją zwrotną o zakwalifikowaniu.
Organizacja szkolenia
 • Szkolenia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza.
 • Forma szkolenia – stacjonarna.
 • Czas trwania - 1 dzień. 
 • Uczestnicy szkolenia po zdaniu testu sprawdzającego i zakończeniu szkolenia, otrzymają zaświadczenie – zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1963).
Wymagane dokumenty 
 • Formularz zgłoszeniowy (pdf) 
 • Potwierdzenie wpłaty za szkolenie (po potwierdzeniu zapisu i najpóźniej 7 dni przed szkoleniem) (pdf) 
Opłaty 
 • Koszt szkolenia - 790,00 PLN / osoba.
 • Numer konta do wpłat: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
 • Tytuł przelewu: „szkolenie-Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych-RZECZ”.
 • Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.
 •  
Zakwaterowanie/wyżywienie/parking 
 • APoż w trakcie szkolenia zapewnia bufet kawowy.
 • Na miejscu jest możliwość skorzystania odpłatnie z bufetu komercyjnego (obiady) „Szwajcarka”.
 • APoż na czas szkoleń nie zapewnia noclegu ani parkingu.
Opiekun merytoryczny szkolenia 

bryg. dr inż. Tomasz Drzymała 
tel. 22 56 17 610/613 
e-mail: tdrzymala@apoz.edu.pl