Stypendium ministra

Skip to content
LOGOWANIE
Stypendium ministra

Stypendium ministra

Stypendium ministra właściwego do spraw wewnętrznych za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024

Do 2 października 2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok akademicki 2023/2024.

Stypendium na dany rok akademicki może otrzymać student, który:

 • zaliczył rok studiów w roku akademickim 2022/2023 i jest wpisany na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia,
 • a także uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia:
  1) naukowe związane ze studiami lub
  2) sportowe.

Okres studiów, z którego można wykazać osiągnięcia to:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;
 3. w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – okres od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek.

Szczegóły oraz wzór wniosku i załączników dostępne poniżej.
W razie zapytań zapraszamy do kontaktu z Działem Spraw Studenckich.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra?

Stypendium na dany rok akademicki może otrzymać student, który: 

 • zaliczył rok studiów w roku akademickim 2022/2023 i jest wpisany na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia, 
 • a także uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia: 
  1) naukowe związane ze studiami lub 
  2) sportowe. 
Z jakiego tytułu może być mi przyznane stypendium ministra?

Studentowi Akademii Pożarniczej może być przyznane stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z tytułu znaczących osiągnięć naukowych związanych ze studiami lub z tytułu znaczących osiągnięć sportowych.

Za jaki okres mogę przedstawić osiągnięcia?

Okres studiów, obejmuje: 

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek; 
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek; 
 3. w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – okres od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek.
Za jakie rodzaje osiągnięć naukowych związanych ze studiami mogę otrzymać stypendium ministra?

Wyróżnia się następujące rodzaje osiągnięć: 
1) autorstwo lub współautorstwo: 

 • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej „wykazem czasopism”, 
 • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism, 
 • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcje naukowe takich monografii lub rozdziałów w takich monografiach, 
 • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii lub autorstwa rozdziałów w takich monografiach; 

2) udzielone: 

 • patenty na wynalazki, 
 • prawa ochronne na wzór użytkowy, 
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego; 

3) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich; 
4) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów. 

Za jakie rodzaje osiągnięć sportowych mogę otrzymać stypendium ministra?

Wyróżnia się następujące rodzaje znaczących osiągnięć sportowych: 

1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej: 

 • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych, 
 • ósmego miejsca w mistrzostwach świata, 
 • szóstego miejsca w mistrzostwach Europy, 
 • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy, 
 • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora, 
 • miejsc, o których mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych; 

2) zajęcie w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w: 

 • uniwersjadzie, 
 • akademickich mistrzostwach świata, 
 • akademickich mistrzostwach Europy, 
 • Europejskich Igrzyskach Studentów.
Jak mogę ubiegać się o przyznanie stypendium ministra?

Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra powinien złożyć wniosek do Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM” osobiście lub wysłać listem poleconym na adres Akademii.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra, 
 2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć, 
 3. Oświadczenie studenta dot. zamieszczenia danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w zbiorze danych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na przetwarzanie tych danych, 
 4. Pozostałe niezbędne dokumenty i oświadczenia, w zależności od sytuacji. 
Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku w celu udokumentowania swoich osiągnięć?

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć, są w szczególności: 

1) w przypadku osiągnięć naukowych: 

 • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji, 
 • kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego, 
 • potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego, 
 • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji, 
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu; 

2) w przypadku osiągnięć sportowych zaświadczenie wystawione przez: 

 • polski związek sportowy, 
 • Akademicki Związek Sportowy. 

Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 20232024

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć?
Czy mogę złożyć wniosek o stypendium ministra w połowie roku akademickiego?

Wniosek o stypendium ministra należy złożyć do 2 października 2023 r.

Jak mogę złożyć wniosek?  

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM” osobiście lub wysłać listem poleconym na adres Akademii.

Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe – link do pliku (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe. ) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do ustawy (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (sejm.gov.pl) 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

 • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
 • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl;
 • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374