Studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Skip to content
LOGOWANIE
Studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

Cele studiów podyplomowych przygotowujących do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” (SPO):

 • przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej) do zajmowania stanowisk oficerskich oraz przygotowanie kadry oficerskiej do wykonywania czynności organizacyjno-administracyjnych związanych ze specyfiką służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej;
 • odnowienie, usystematyzowanie i uaktualnienie wiadomości z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa państwa oraz funkcjonowania systemu finansów, kadrowego, informacji niejawnych, ratownictwa i logistyki w PSP, a także wiadomości z dziedziny psychologii, socjologii i etyki oraz prewencji społecznej;
 • spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla strażaków PSP, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

 

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, zajmujący stanowiska administracyjno-biurowe w PSP oraz strażacy PSP zajmujący stanowiska podoficerskie i aspiranckie nie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o których mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, którzy spełniają następujące wymagania: 

 • posiadają mianowanie na stałe, 
 • otrzymali skierowanie od przełożonego uprawnionego do mianowania, 
 • posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania co najmniej stanowisk podoficerskich w PSP, 
 • posiadają wykształcenie wyższe.
ORGANIZACJA STUDIÓW
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza w formie niestacjonarnej;
 • studia trwają dwa semestry;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów;
 • zajęcia organizowane są w formie wykładów i ćwiczeń;
 • realizacja programu studiów umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji.
WARUNKI PRZYJĘCIA
 • mianowanie na stałe;
 • wykształcenie wyższe;
 • otrzymanie skierowania na studia SPO od przełożonego;
 • posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania co najmniej stanowisk podoficerskich w PSP;
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia;
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK);
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. zdjęcie kandydata:
  • wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 2. dyplom ukończenia studiów:
  • skan należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu;
 3. formularz zgłoszeniowy:
  • formularz należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu;
 4. dokument (świadectwo, dyplom) potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania co najmniej stanowisk podoficerskich w PSP:
  • skan należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu;
 5. skierowanie na studia od przełożonego:
  • skan należy wczytać do systemu IRK (wzór do pobrania w IRK),
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu;
 6. akt mianowania na stałe:
  • skan należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu.
PROCES REKRUTACJI
 • postępowanie rekrutacyjne strażaków PSP jest przeprowadzane w stosunku do strażaków wskazanych na liście zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP;
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów;
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
TERMINARZ REKRUTACJI

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.

OPŁATA REKRUTACYJNA
 • Koszt – 100 zł.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
OPŁATA ZA STUDIA

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe.

Informacje o innych płatnościach określone są w Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż.

DO POBRANIA