Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Skip to content
LOGOWANIE
Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Warunki przyznawania – dowiedz się więcej 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym: 

 • orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
 • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). 

 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 

Łączny okres, przez który przysługuje świadczenie, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach: 

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

 

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od pierwszego roku studiów. 

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, krótszy niż rok akademicki – stypendium przyznaje się tylko na okres ważności dokumentu. W przypadku przedłożenia zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się z miesiącem, w którym przedłożono orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. 

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. 

Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku. 

W przypadku decyzji pozytywnej świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń dla studentów dostępne są w  ZARZĄDZENIU NR 48/2023 REKTORA KOMENDANTA AKADEMII POŻARNICZEJ z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Pożarniczej (pdf, 932KB) 

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty – dowiedz się więcej  

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 mają możliwość złożenia wcześniej wygenerowanego, zarejestrowanego i wydrukowanego wniosku w wersji papierowej przez cały rok akademicki.   

Podstawowe dokumenty, które student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, powinien złożyć w wersji papierowej, to: 

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb: 

 • wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024, 

2) dokumenty dodatkowe (w zależności od sytuacji studenta): 

 • orzeczeniem o niepełnosprawności,  
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  
 • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

 • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
 • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl
 • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374