Ochrona przeciwpożarowa lasu

Skip to content
LOGOWANIE
Ochrona przeciwpożarowa lasu

Ochrona przeciwpożarowa lasu

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Studia organizowane są we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie i organizowanie ochrony przeciwpożarowej oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Adresaci studiów

Studia są dedykowane dla osób:

 • posiadających wykształcenie wyższe,
 • zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach,
 • zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, organizacją infrastruktury leśnej,
 • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu.
Sylwetka absolwenta 

Absolwent:

 • posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej przyrody;
 • zna organizację i prawne podstawy działalności podmiotów sprawujących ochronę przeciwpożarową w lasach;
 • zna wytyczne i wymagania unijne oraz międzynarodowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • posiada wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • zna czynniki sprzyjające powstawaniu pożaru lasu;
 • ma poszerzoną wiedzę na temat fizykochemii spalania;
 • zna doświadczalne metody oznaczania: temperatury zapłonu, temperatury samozapłonu, granic wybuchowości, szybkości wydzielania ciepła;
 • zna metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu;
 • zna metody klasyfikacji zagrożenia pożarowego lasu;
 • posiada wiedzę dotyczącą przyczyn pożarów lasu i stosowanych kwalifikacji;
 • posiada wiedzę dotyczącą szacowania strat w drzewostanie oraz ekosystemie leśnym;
 • posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą interpretacji pojęć: pożar jako zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, zagrożenie dla mienia w wielkich rozmiarach;
 • ma wiedzę o organizacji dojazdów pożarowych, linii podziału przestrzennego oraz zaopatrzeniu w wodę w lasach;
 • ma wiedzę na temat organizacji rozmieszczenia infrastruktury przeciwpożarowej dla wybranego obszaru leśnego;
 • posiada wiedzę na temat organizacji i przygotowania terenu do działań gaśniczych;
 • ma wiedzę o technikach teledetekcji stosowanych w ochronie przeciwpożarowe lasu;
 • posiada podstawową wiedzę na temat analiz przestrzennych oraz struktury LMN i danych udostępnianych przez Lasy Państwowe wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • zna podstawy prawne dotyczące Planu Urządzania Lasu;
 • ma wiedzę na temat samolotów i śmigłowców wykorzystywanych do gaszenia pożarów lasu;
 • ma wiedzę na temat koordynacji działań gaśniczych z udziałem statków powietrznych;
 • ma wiedzę na temat taktyki użycia statków powietrznych;
 • ma podstawową wiedzę na temat prawa lotniczego;
 • ma wiedzę o stosowanym leśnym sprzęcie przeciwpożarowym wykorzystywanym w ochronie przeciwpożarowej lasu;
 • posiada wiedzę na temat środków gaśniczych, którymi dysponuje ochrona przeciwpożarowa oraz zna ich właściwości i zakres stosowania;
 • zna doświadczalne metody badania zdolności do wnikania wody i roztworów wodnych w materiały grupy A; wpływu wilgotności materiału na zdolność do zwilżania przez wodę i roztwory, własności pian ciężkich i średnich wytwarzanych na laboratoryjnym stanowisku;
 • ma wiedzę na temat organizacji łączności podczas akcji gaśniczych;
 • posiada wiedzę w zakresie modelowania pożarów;
 • ma wiedzę na temat zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • ma wiedzę na temat metod, wariantów, form oraz taktyki działania podczas pożarów lasu;
 • ma wiedzę na temat organizacji akcji ratowniczej;
 • zna kompetencje i zadania jednostek organizacyjnych wojska i Lasów Państwowych w zakresie ochrony zasobów leśnych;
 • ma wiedzę na temat sporządzania analiz dużych pożarów lasu;
 • umie ocenić zagrożenie pożarowe lasu;
 • potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej terminologii zawodowej;
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
 • potrafi sporządzić Plan Urządzania Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej;
 • umie oszacować straty w drzewostanie powstałe na skutek pożaru lasu;
 • umie ocenić, zweryfikować, zaplanować rozmieszczenie infrastruktury przeciwpożarowej dla wybranego obszaru leśnego;
 • mie wykonać specyfikację do systemu wykrywania pożaru;
 • umie zaprojektować elementy ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • jest przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i prawnych;
 • umie rozpoznać źródła zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego lasu;
 • umie dobrać siły i środki do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu;
 • umie rozpoznać rodzaje statków powietrznych;
 • potrafi korzystać z sieci radiowej na potrzeby organizacji akcji gaśniczych;
 • umie zidentyfikować ślady pożarowe i zweryfikować hipotezy powstania pożaru lasu;
 • umie dobrać środki gaśnicze;
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działań;
 • rozumie, że musi postępować zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki;
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;
 • w sposób asertywny reaguje na próby lekceważenia zagrożeń;
 • zna następstwa w świetle obowiązującego prawa w aspekcie ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • ma świadomość istoty podejmowania działań zapobiegawczych poprawiających bezpieczeństwo lasów przed pożarami;
 • rozumie potrzebę współdziałania w ramach grupy przy realizacji określonych celów;
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia.
Organizacja studiów
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza, wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa w formie niestacjonarnej;
 • zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych;
 • studia trwają dwa semestry;
 • program studiów obejmuje 185 godzin zajęć;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość ustala organizator studiów podyplomowych;
 • realizacja programu studiów umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji;
 • studia są odpłatne.
Warunki przyjęcia na studia
 • wykształcnie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier);
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia;
 • wniesienie opłaty za studia przed ich rozpoczęciem - całość lub I rata;
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK);
 • uzupełnienie w IRK oświadczenia w sprawie wyboru sposobu płatności za studia;
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów.
Wymagane dokumenty 
 • zdjęcie - wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 • dyplom ukończenia studiów - skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK (oryginał do wglądu po przyjęciu);
 • formularz zgłoszeniowy (formularz należy wygenerować z systemu IRK, zakładka "zgłoszenia rekrutacyjne" / "dokumenty i dalsze kroki", po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego);
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności.
Proces rekrutacji
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów;
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminarz rekrutacji
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji21.02.2024 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji23.02.2024 r.
Rozpoczęcie zajęć01.03.2024 r.

Terminarz na rok akademicki 2024/2025 będzie dostępny przed wakacjami.

Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
Opłata za studia
 • Koszt - 6000,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP - 15%,
  • zniżki nie sumują się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
Podstawy prawne