Stypendia i zapomogi

Skip to content
LOGOWANIE
Stypendia i zapomogi

Stypendia i zapomogi

plakat z informacjami o świadczeniach socjalnych

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym:

 • żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej;
 • żołnierzami powołanymi do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w art. 95 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615 i 1834), lub żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę wojskową w uczelni wojskowej, w której pobierają naukę;
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
Jak i gdzie należy złożyć wniosek o stypendium?

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń student powinien wypełnić w systemie USOSweb, a następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej lub przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny Uczelni.

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium lub zapomogi?

Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie świadczenia powinni zalogować się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb i w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI wybrać wniosek o przyznanie świadczenia, o które chcą wnioskować na aktualny rok akademicki.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń student powinien wypełnić w systemie USOSweb, a następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej lub przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny Uczelni.

Wyjątkiem jest stypendium ministra, ponieważ wniosek o przyznanie takiego stypendium student może złożyć jedynie w formie papierowej (szczegółowe informacje w zakładce stypendium ministra).

Aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – zaloguj się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb

Znalazłem/am się w trudnej sytuacji finansowej i obawiam się, że moja sytuacja finansowa może nie pozwolić mi na kontynuację nauki.

Jeżeli miesięczny dochód netto na jednego członka Twojej rodziny nie przekracza progu 1 294,40 zł, możesz starać się o stypendium socjalne. Dwa razy w ciągu roku akademickiego student może również ubiegać się o zapomogę.

Czy mogę złożyć wniosek o stypendium w połowie roku akademickiego?

Wniosek o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wniosek o zapomogę student może złożyć w dowolnym momencie roku akademickiego. Stypendium rektora przyznawane są wyłącznie raz w roku i wniosek o to świadczenie należy złożyć do 20 października w roku akademickim, w którym student ubiega się o stypendium.

Czy jeśli studiuję na dwóch kierunkach, to mogę ubiegać się o przyznanie stypendium na obu tych kierunkach?

Wniosek o przyznanie świadczenia student może złożyć na dowolnej liczbie kierunków. Pamiętać jednak należy, że w momencie przyznania stypendium może być ono pobierane tylko na jednym, wybranym przez studenta kierunku. W związku z tym każdy student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie pobiera świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów.

Czy o stypendium socjalne może ubiegać się więcej niż jeden członek rodziny (np. rodzeństwo lub małżeństwo)?

Tak. Warunkiem złożenia i ubiegania się o przyznanie świadczenia jest posiadanie statusu studenta.

Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe przy ubieganiu się o stypendium socjalne?

O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student bez względu na wiek. Należy jednak pamiętać, że świadczenia nie mogą być przyznane studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Przez jaki okres studiów mogę otrzymywać stypendium?

Stypendium można otrzymywać na studiach pierwszego stopnia oraz na studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów z tym że na studiach:

 • pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Kiedy stypendia wpływają na konta studentów?

W przypadku decyzji pozytywnej świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM” lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni.

Akty prawne
strona logowania portal biura karier
LOGOWANIE DO PORTALU BIURA KARIER AKADEMII POŻARNICZEJ
Strona tytułowa broszury na temat wsparcia finansowego dla studentów

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

 • bezpośrednio z pracownikami Działu Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku APoż od strony METRA MARYMONT); 
 • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl 
 • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374