Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie stacjonarnej

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

forma stacjonarna

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W FORMIE STACJONARNEJ

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez APoż.

Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową,
 • właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców,
 • właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Warunki przyjęcia na szkolenie 
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dokonanie zapisu na szkolenie w systemie IRK,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na szkolenie,
 • wniesienie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem,
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK),
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń,
 • liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona,
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń APoż zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Wymagane dokumenty 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej:
  • skan należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy okazać do wglądu w wyznaczonym terminie.
 2. Formularz zgłoszeniowy:
  • dokument należy wygenerować z IRK,
  • skan podpisanego dokumentu należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.
 3. Dane do faktury:
  • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w IRK należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP.
Proces rekrutacji
 1. Rekrutacja kandydatów na szkolenie prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK,
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie, 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.   
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminarz
edycjarozpoczęcie rekrutacjizakończenie rekrutacji *ogłoszenie wyników rekrutacjitermin szkolenia (stacjonarnie)
SIOP-2119.06.202315.08.202301.09.2023

04-09.09.2023

25-29.09.2023

SIOP-1/24

(SIOP-22)

20.11.202321.01.202423.01.2024

05-10.02.2024

19-23.02.2024

SIOP-2/24

(SIOP-23)

05.02.2024

26.05.2024

w dniu 14.05.2024 r. zakończono zapisy - limit miejsc wyczerpany

29.05.2024

10-15.06.2024

24-28.06.2024

 • w przypadku wyczerpania limitu miejsc, termin może ulec zmianie

Terminarz na rok akademicki 2024/2025 będzie dostępny w wakacje.

Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
Opłata za szkolenie 
 • Koszt - 1850,00 PLN (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia szkolenia, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
Podstawy prawne