Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie stacjonarnej

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

forma stacjonarna

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W FORMIE STACJONARNEJ

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Organizacja szkolenia 

Program szkolenia został opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 maja 2021 r.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową,
 • do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców,
 • do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien:

 1. W sferze poznawczej:
  • opisywać organizację ochrony przeciwpożarowej,
  • omawiać obowiązki osób fizycznych, osób prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
  • wyjaśniać zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów,
  • omawiać zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • przedstawiać zasady ewakuacji ludzi i mienia,
  • wyjaśniać zastosowanie, zasady konserwacji oraz przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • tłumaczyć przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów,
  • opisywać rodzaje, właściwości oraz możliwości zastosowania środków gaśniczych,
  • omawiać zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 2. W sferze praktycznej:
  • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • dobierać i rozmieszczać znaki bezpieczeństwa,
  • dobierać i rozmieszczać gaśnice,
  • sporządzać i prowadzić dokumentację przeciwpożarową, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
  • przygotowywać i przeprowadzać ewakuację oraz przygotowywać ćwiczeniaz zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
  • oceniać zagrożenie pożarowe na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym,
  • przygotowywać budynek, obiekt budowlany i teren do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.
 3. W sferze motywacyjnej, mieć ukształtowane postawy:
  • odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
  • odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń ratowniczych,
  • realizować, na zlecenie właściciela/zarządcy/użytkownika budynku/obiektu budowlanego/terenu, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Uprawnienia absolwenta

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat).

Proces rekrutacji
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia, 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Warunki przyjęcia na szkolenie 
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • dokonanie zapisu na szkolenie w systemie IRK
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na szkolenie
 • wniesienie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem (ale dopiero po ogłoszeniu wyników) lub do dnia wskazanego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK)
Wymagane dokumenty 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej:
  • skan należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy okazać do wglądu w wyznaczonym terminie.
 2. Formularz zgłoszeniowy:
  • dokument należy wygenerować z IRK,
  • skan podpisanego dokumentu należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy dostarczyć w wyznaczonym terminie.
 3. Dane do faktury:
  • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w IRK należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP.
Terminarz
edycjarozpoczęcie rekrutacjizakończenie rekrutacjitermin szkolenia
SIOP-2119.06.202315.08.2023

04-09.09.2023

25-29.09.2023

SIOP-2220.11.2023

21.01.2024

lub do wyczerpania limitu miejsc

05-10.02.2024

19-23.02.2024

SIOP-2305.02.2024

26.05.2024

lub do wyczerpania limitu miejsc

10-15.06.2024

24-28.06.2024

Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
Opłata za szkolenie 
 • Koszt - 1850,00 PLN (opłata zwolniona z podatku VAT)
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • Termin - przed rozpoczęciem szkolenia (ale po ogłoszeniu wyników rekrutacji) lub do dnia określonego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie
Podstawy prawne 
 1. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.