Kierunek Ratownictwo, Ochrona Ludności i Pomoc Humanitarna

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Ratownictwo, Ochrona Ludności i Pomoc Humanitarna

Kierunek Ratownictwo, Ochrona Ludności i Pomoc Humanitarna

RATOWNICTWO, OCHRONA LUDNOŚCI I POMOC HUMANITARNA

Studia na kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna dedykowane są osobom, które pragną zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli a także tym, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozarządowymi. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:  

 • Nauki o bezpieczeństwie - 91%
 • Inżynieria bezpieczeństwa - 9%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc

 • Studia stacjonarne – 36
 • Studia niestacjonarne - 36 

Czas trwania - 6 semestrów (3 lata) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.   
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy; 
  • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka. 
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero. 
 4. W przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w latach, w których nie było obowiązku pisania egzaminu z matematyki, przyjmuje się z tego przedmiotu jako liczbę punktów wartość zero. 
Przeliczanie punktów 
  1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie: 
   • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
   • waga poziomu: 
    • poziom podstawowy - 0,7 
    • poziom rozszerzony - 1,0 
   • waga przedmiotu: 
    • matematyka - 1,0 
    • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka - 0,8 
    • język obcy - 0,5 
  2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  

  Wynik maturalny  

  5,0  

  6,0   

  100   

  -------------------------------- 

  5,0   

  80   

  4,0  

  4,0   

  60   

  ---------------------------------  

  3,0   

  40   

  3,0  

  2,0   

  20     

  1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
  2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie wyników z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
  3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.
  4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.
  5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
   • matematyki, 
   • wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki, 
   • języka obcego.
  6. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Terminy rekrutacji 

 

I nabór 

II nabór 

rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 

05.06.2023 r. 

14.08.2023 r. 

zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

14.07.2023 r. 

15.09.2023 r. 

ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji  

21.07.2023 r. 

20.09.2023 r. 

dostarczenie oryginałów dokumentów ** 

24.07 - 04.08.2023 r. 

21.09 - 22.09.2023 r. 

ogłoszenie wyników 

09.08.2023 r. 

26.09.2023 r. 

 

** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym 

 

Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf; 
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia. 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do Apoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta Apoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę; 
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.  
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 

Studia stacjonarne są nieodpłatne 

Studia niestacjonarne są płatne

Koszt studiów oraz pozostałe opłaty związane z procesem studiowania określone zostały w Uchwale Senatu APoż 

Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

 Absolwent: 

 1. Jest przygotowany do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej. 
 2. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko - infrastruktura. 
 3. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 4. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
 5. Posiada umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej. 
 6. Spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem. 
 7. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.
 8. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.
 9. Nabywa wiedzę ze skutecznego kierowania zespołami oraz teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak: 
  • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł;
  • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków;
  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej; 
  • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych; 
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  • planowanie działań zapobiegawczych; 
  • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu; 
  • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom; 
  • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego; 
  • organizacja systemów łączności i monitorowania; 
  • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania; 
  • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych;
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej; 
  • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych; 
  • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania;
  • współpraca z instytucjami porządku publicznego; 
  • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. 
 10. Nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych 
 11. Potrafi: 
  • projektować i zarządzać bezpieczeństwem; 
  • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu; 
  • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych; 
  • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa. 
 12. Będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.
 13. Poprzez naukę języka obcego będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa w tym informacji wynikających z Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony. 
 14. Rozumie mechanizmy i warunki tworzące bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.  
 15. Zdobędzie szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem, absolwent kierunku w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
 16. Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń i tworzenia projektów. 
 17. Posiada wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 18. Posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. 
 19. Sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy. 
 20. Potrafi szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 
Potencjalne miejsce pracy   

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w: 

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna, szczególnie ta ściśle współpracująca z OSP,
 • inne służby ratownicze i instytucje działające w sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w tym organizacje międzynarodowe),
 • administracja publiczna związana z ochroną ludności, jak np. centra zarządzania kryzysowego czy wydziały bezpieczeństwa,
 • służby związane z bezpieczeństwem i ochroną obywateli,
 • instytucje rządowe i pozarządowe związane z bezpieczeństwem (w tym międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa),
 • instytucje sektora publicznego,
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 • instytucje sektora prywatnego związanego z szeroko definiowanym bezpieczeństwem,
 • wszystkie formacje i służby podległe MSWiA.