Kierunek Ratownictwo, Ochrona Ludności i Pomoc Humanitarna

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Ratownictwo, Ochrona Ludności i Pomoc Humanitarna

Kierunek Ratownictwo, Ochrona Ludności i Pomoc Humanitarna

RATOWNICTWO, OCHRONA LUDNOŚCI I POMOC HUMANITARNA

Studia na kierunku ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna dedykowane są osobom, które pragną zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli a także tym, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozarządowymi. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:  

 • Nauki o bezpieczeństwie - 91%
 • Inżynieria bezpieczeństwa - 9%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc

 • Studia stacjonarne – 36
 • Studia niestacjonarne - 36 

Czas trwania - 6 semestrów (3 lata) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.   
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy; 
  • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka. 
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero. 
 4. W przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w latach, w których nie było obowiązku pisania egzaminu z matematyki, przyjmuje się z tego przedmiotu jako liczbę punktów wartość zero. 
Przeliczanie punktów 
  1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie: 
   • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
   • waga poziomu: 
    • poziom podstawowy - 0,7 
    • poziom rozszerzony - 1,0 
   • waga przedmiotu: 
    • matematyka - 1,0 
    • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka - 0,8 
    • język obcy - 0,5 
  2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą:

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  

  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  

  Wynik maturalny  

  5,0  

  6,0   

  100   

  -------------------------------- 

  5,0   

  80   

  4,0  

  4,0   

  60   

  ---------------------------------  

  3,0   

  40   

  3,0  

  2,0   

  20     

  1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
  2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie wyników z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
  3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r.
  4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.
  5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
   • matematyki, 
   • wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki, 
   • języka obcego.
  6. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Terminy rekrutacji 
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf; 
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; 
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia. 
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do Apoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta Apoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę; 
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.  
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

 Absolwent: 

 1. Jest przygotowany do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej. 
 2. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko - infrastruktura. 
 3. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 4. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
 5. Posiada umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej. 
 6. Spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem. 
 7. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.
 8. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.
 9. Nabywa wiedzę ze skutecznego kierowania zespołami oraz teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak: 
  • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł;
  • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków;
  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej; 
  • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych; 
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
  • planowanie działań zapobiegawczych; 
  • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu; 
  • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom; 
  • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego; 
  • organizacja systemów łączności i monitorowania; 
  • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania; 
  • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych;
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej; 
  • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych; 
  • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania;
  • współpraca z instytucjami porządku publicznego; 
  • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. 
 10. Nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych 
 11. Potrafi: 
  • projektować i zarządzać bezpieczeństwem; 
  • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu; 
  • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych; 
  • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa. 
 12. Będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.
 13. Poprzez naukę języka obcego będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa w tym informacji wynikających z Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony. 
 14. Rozumie mechanizmy i warunki tworzące bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.  
 15. Zdobędzie szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem, absolwent kierunku w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
 16. Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń i tworzenia projektów. 
 17. Posiada wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 18. Posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. 
 19. Sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy. 
 20. Potrafi szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 
Potencjalne miejsce pracy   

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w: 

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • administracja publiczna, szczególnie ta ściśle współpracująca z OSP,
 • inne służby ratownicze i instytucje działające w sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w tym organizacje międzynarodowe),
 • administracja publiczna związana z ochroną ludności, jak np. centra zarządzania kryzysowego czy wydziały bezpieczeństwa,
 • służby związane z bezpieczeństwem i ochroną obywateli,
 • instytucje rządowe i pozarządowe związane z bezpieczeństwem (w tym międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa),
 • instytucje sektora publicznego,
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 • instytucje sektora prywatnego związanego z szeroko definiowanym bezpieczeństwem,
 • wszystkie formacje i służby podległe MSWiA.