Współpraca krajowa 

Skip to content
LOGOWANIE
Współpraca krajowa 

Współpraca krajowa 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA 

Akademia Pożarnicza prowadzi swoją działalność dydaktyczną i naukową w zakresie dyscyplin skupionych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych i nauk o zdrowiu. Trzonem tej działalności jest inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, a w tym zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, mienia i środowiska, a także ratownictwa medycznego.

Akademia na bieżąco rozwija sieć współpracy z wieloma instytucjami w kraju, w tym przede wszystkim z uczelniami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicielami świata biznesu. Aktualnie podpisanych jest szereg umów o współpracy naukowej, badawczej, dydaktycznej czy też organizacyjnej, w tym z: Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z Archiwami Państwowymi, z Uczelnią Łazarskiego, z Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym (UPH) w Siedlcach, i wiele innych.

Uczelnia stawia na wciąż rosnącą mobilność kadry i studentów, co przekłada się na systematyczny wzrost ilości stałych inicjatyw naukowych i dydaktycznych, zwiększenie grona partnerów w projektach, organizowanych konferencjach i sympozjach.

Akademia realizuje projekty zarówno badawcze i badawczo-rozwojowe poruszające zagadnienia utylitarne i podstawowe, jak również projekty typowo branżowe, promocyjne, społeczne, czy inwestycyjne. Dodatkowo wciąż rozwijana jest współpraca z krajowymi przedsiębiorcami.

Najpoważniejsi partnerzy biznesowi Uczelni to: Grupa Lotos S.A., Lotos Terminale S.A., Lotos Biopaliwa Sp. z o.o., Centrala Zbytu Węgla ,,Węglozbyt” S. A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o, Orlen Południe S.A., Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o, Kadimex S.A., Minimax Polska Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., OLPP Sp. z o.o., GM Sprinkler Sp. z o.o. Szkoła ściśle współpracuje i wykonuje zadania na zlecenie instytucji publicznych w tym Komendy Głównej PSP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Ministerstwa Rozwoju i Transportu.

Akademia jest aktywnym członkiem wielu organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska szkół wyższych i nauki. Jest m.in.: 

  • członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • członkiem stowarzyszonym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 
  • członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, 
  • od 2022 r. jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.