Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania

Skip to content
LOGOWANIE
BADANIE PRZYCZN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA

BADANIE PRZYCZN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA

BADANIE PRZYCZYN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA

Celem studiów podyplomowych „Badanie Przyczyn Pożarów i Okoliczności ich Powstania” (BPP) jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów i mechanizmów ich rozwoju do analizy rzeczywistych pożarów i oceny zagrożeń mogących wystąpić podczas pożarów wewnętrznych.

Celem dodatkowym jest zwrócenie szczególnej uwagi na proces likwidacji szkód popożarowych, najczęściej popełniane błędy podczas opiniowania popożarowego oraz konsekwencje z tym związane.

W programie studiów największy nacisk położono na praktykę, w tym na rozwijanie kwalifikacji oraz kompetencji umożliwiających wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi dochodzeniami popożarowymi.

Niekwestionowanym atutem tych studiów jest duża liczba zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących analizę rzeczywistych pożarów oraz zajęcia poligonowe na rzeczywistych pogorzeliskach przygotowanych na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APoż.

Wśród osób prowadzących zajęcia znajdują się specjaliści z zakresu badania przyczyn pożarów, prawa karnego oraz rynku ubezpieczeniowego.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
ADRESACI STUDIÓW
 • pracownicy firm ubezpieczeniowych;
 • pracownicy firm likwidujących szkody;
 • pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • strażacy Państwowej Straży Pożarnej, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.
ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza, w formie niestacjonarnej;
 • studia trwają 2 semestry;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów;
 • realizacja programu studiów umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 7 kwalifikacji.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 • wykształcnie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier);
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia;
 • wniesienie opłaty za studia przed ich rozpoczęciem - całość lub I rata (ale dopiero po ogłoszeniu wyników) lub do dnia wskazanego na fakturze proforma - w przypadku jej otrzymania;
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK);
 • uzupełnienie w IRK oświadczenia w sprawie wyboru sposobu płatności za studia;
 • rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - ze względów logistycznych, określa się maksymalną liczbę miejsc na 30;
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. zdjęcie kandydata:
  • wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 2. dyplom ukończenia studiów:
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu;
 3. formularz zgłoszeniowy:
  • formularz należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu;
 4. oświadczenie kandydata w sprawie płatności:
  • oświadczenie należy wypełnić w IRK,
  • następnie oświadczenie należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu.
PROCES REKRUTACJI
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów,
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
TERMINARZ REKRUTACJI
Rozpoczęcie rekrutacji25.10.2023 r.
Zakończenie rekrutacji06.10.2024 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji09.10.2024 r.
Rozpoczęcie zajęćkoniec października 2024 r.
OPŁATA REKRUTACYJNA
 • Koszt – 100 zł.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
OPŁATA ZA STUDIA
 • Koszt - 6500,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP - 15%,
  • zniżki nie sumują się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
DO POBRANIA

Harmonogram roku akademickiego zostanie udostępniony do końca czerwca 2024

Program studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Opłaty za studia podyplomowe