Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Skip to content
LOGOWANIE
Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Jak dokonać zapisu na studia?

DLACZEGO STUDIA W AKADEMII POŻARNICZEJ

Opiekę nad studiami sprawuje Akademia Pożarnicza przy współudziale specjalistów branżowych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, jak również rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na studiach będą analizowane przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zasady wiedzy technicznej funkcjonujące w obszarze bezpieczeństwa pożarowego (w szczególności dotyczące urządzeń przeciwpożarowych). W trakcie zajęć omawiane będą m. in. rozwiązania projektowe obiektów budowlanych z zastosowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Przedstawiane będą także zagadnienia obejmujące nowoczesne narzędzia inżynierskie, w tym symulacje komputerowe rozwoju pożaru, pozwalające na wypracowanie optymalnego rozwiązania technicznego dla wybranego obiektu. 
Studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, niezbędne dla osób uczestniczących w procesie projektowania, a także wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Proces dydaktyczny będzie obejmował zagadnienia z obszaru tematycznego pojawiające się na wszystkich etapach realizacji i użytkowania obiektów oraz związanych z nimi urządzeń, począwszy od przygotowania procesu inwestycyjnego, poprzez dobór, projektowanie, wykonawstwo zabezpieczeń technicznych, przygotowanie obiektu do odbioru, proces odbiorowy, a kończąc na jego eksploatacji. Ponadto słuchacze zapoznani zostaną z regulacjami dotyczącymi zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym z procesem powoływania rzeczoznawców oraz ich obowiązkami i prawami.

CEL I ZAKRES STUDIÓW
 • przygotowanie teoretyczne do zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • umożliwienie skorzystania z uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w art. 11c ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) – po ich ukończeniu, zgodnie z zasadami określonymi w warunkach ukończenia studiów;
 • propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiadające tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier.

ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza (APoż) w formie stacjonarnej;
 • studia trwają dwa semestry;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych;
 • zajęcia będę się odbywały średnio co 2 tygodnie w weekendy (soboty i niedziele); ze względu na dużą liczbę godzin programowych plan może obejmować również piątki;
 • warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie ocen pozytywnych z każdego przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego;
 • zaliczenie z każdego przedmiotu będzie odbywało się w formie pisemnej;
 • egzamin końcowy będzie składany w formie pisemnej przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) Apoż;
 • studia kończą się uzyskaniem dyplomu wydanego przez Akademię Pożarniczą.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 1. Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (minimum inżynierskie).
 2. Limit przyjęć na studia każdorazowo ustala organizator studiów.
 3. Organizator studiów na etapie rekrutacji, w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza limit przyjęć, wprowadza tzw. punkty preferencyjne przyznawane za:
  • staż służby/pracy,
  • tytuł zawodowy,
  • stopień naukowy.
 4. W tym celu kandydat na studia na etapie rekrutacji będzie zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia i podania powyższych danych.
 5. Szczegółowe zasady przyznawania punktów preferencyjnych określa każdorazowo organizator studiów podyplomowych.
 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Formularz zgłoszeniowy - druk wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany - skan dokumentu należy wprowadzić do systemu IRK (oryginał do dostarczenia w siedzibie APoż)
 2. Dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub inżynier lub magister inżynier - skan dokumentu należy wprowadzić do systemu IRK przed zapisem na studia (oryginał do wglądu w siedzibie APoż)
 3. Oświadczenie kandydata w sprawie płatności - druk wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany
 4. Dokument dający punkty preferencyjne za:
  • staż służby/pracy
  • tytuł zawodowy
  • stopień naukowy
PROCES REKRUTACJI
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów,
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
TERMINARZ REKRUTACJI
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji10.09.2023 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji15.09.2023 r.
Rozpoczęcie zajęć22.09.2023 r.
OPŁATA REKRUTACYJNA
 • koszt – 100 zł
 • numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
OPŁATA ZA STUDIA
  • koszt - 13 500 zł
  • numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
  • termin - do 20.09.2023 r.
  • dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach:
   • I rata - 6 750 zł - do 20.09.2023 r.
   • II rata - 6 750 zł - do 09.02.2024 r.
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP - 15%
  • zniżki nie sumują się

Zarządzenie ws. opłat za studia podyplomowe 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa