Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Skip to content
LOGOWANIE
Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Studia dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

STUDIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYKONYWANIE ZAWODU RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 • Studia mają na celu:
  • przygotowanie teoretyczne do zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • umożliwienie skorzystania z uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – po ich ukończeniu, zgodnie z zasadami określonymi w warunkach ukończenia studiów;
  • propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
 • Opiekę nad studiami sprawuje Akademia Pożarnicza przy współudziale specjalistów branżowych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, jak również rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Na studiach będą analizowane przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zasady wiedzy technicznej funkcjonujące w obszarze bezpieczeństwa pożarowego (w szczególności dotyczące urządzeń przeciwpożarowych).
 • W trakcie zajęć omawiane będą m. in. rozwiązania projektowe obiektów budowlanych z zastosowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.
 • Przedstawiane będą także zagadnienia obejmujące nowoczesne narzędzia inżynierskie, w tym symulacje komputerowe rozwoju pożaru, pozwalające na wypracowanie optymalnego rozwiązania technicznego dla wybranego obiektu.
 • Studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, niezbędne dla osób uczestniczących w procesie projektowania, a także wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Proces dydaktyczny będzie obejmował zagadnienia z obszaru tematycznego pojawiające się na wszystkich etapach realizacji i użytkowania obiektów oraz związanych z nimi urządzeń, począwszy od przygotowania procesu inwestycyjnego, poprzez dobór, projektowanie, wykonawstwo zabezpieczeń technicznych, przygotowanie obiektu do odbioru, proces odbiorowy, a kończąc na jego eksploatacji.
 • Ponadto słuchacze zapoznani zostaną z regulacjami dotyczącymi zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym z procesem powoływania rzeczoznawców oraz ich obowiązkami i prawami.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
ADRESACI STUDIÓW
 • Osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiadające tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier.
 • Osoby planujące przygotować się teoretycznie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Osoby planujące skorzystanie z uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – po ich ukończeniu, zgodnie z zasadami określonymi w warunkach ukończenia studiów.
 • Osoby pragnące pogłębienia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • Studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza (APoż) w formie stacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
 • Realizacja programu studiów podyplomowych SKRZ umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się określonych w charakterystyce drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 1. Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (minimum inżynierskie).
 2. Limit przyjęć na studia każdorazowo ustala organizator studiów.
 3. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.
 4. Organizator studiów na etapie rekrutacji, w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza limit przyjęć, wprowadza tzw. punkty preferencyjne przyznawane za:
  • staż służby/pracy,
  • tytuł zawodowy,
  • stopień naukowy.

W tym celu kandydat na studia na etapie rekrutacji będzie zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia i podania powyższych danych.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów preferencyjnych określa każdorazowo organizator studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Formularz zgłoszeniowy - druk wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany - skan dokumentu należy wprowadzić do systemu IRK (oryginał do dostarczenia w siedzibie APoż).
 2. Dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub inżynier lub magister inżynier - skan dokumentu należy wprowadzić do systemu IRK przed zapisem na studia (oryginał do wglądu w siedzibie APoż).
 3. Oświadczenie kandydata w sprawie płatności - druk wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.
 4. Dokument dający punkty preferencyjne za (opcjonalnie):
  • staż służby/pracy,
  • tytuł zawodowy,
  • stopień naukowy.
PROCES REKRUTACJI
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
TERMINARZ REKRUTACJI
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji10.09.2023 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji15.09.2023 r.
Rozpoczęcie zajęć22.09.2023 r.

Terminarz na rok akademicki 2024/2025 będzie dostępny przed wakacjami.

OPŁATA REKRUTACYJNA
 • koszt – 100 zł
 • numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
OPŁATA ZA STUDIA
 • Koszt - 13500,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP - 15%,
  • zniżki nie sumują się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
PODSTAWY PRAWNE