Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń a także przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji    
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998
 
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54  
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo:

 • 3-semestralne - dla absolwentów studiów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż posiadających tytuł zawodowy inżyniera
 • 4-semestralne - dla absolwentów studiów wyższych na kierunku innym niż Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż, posiadających tytuł zawodowy inżyniera

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier lub w przypadku inżynierów pożarnictwa - magister inżynier pożarnictwa 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo - 70% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria lądowa - 20% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek - inżynieria bezpieczeństwa 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • studia 3-semestralne:
  • studia stacjonarne – 72
  • studia niestacjonarne - 180
 • studia 4-semestralne:
  • studia stacjonarne – 36
  • studia niestacjonarne - 36

Czas trwania

 • 3 semestry (1,5 roku) - dla absolwentów studiów I stopnia kierunku IB w SGSP/APoż
 • 4 semestry (2 lata) - dla absolwentów studiów I stopnia spoza kierunku IB w SGSP/APoż
Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).   
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia; 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 

O przyjęcie na studia 3 semestralne mogą ubiegać się absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub inżyniera pożarnictwa.

O przyjęcie na studia 4 semestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych na kierunku innym niż Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż, posiadający tytuł zawodowy inżyniera

Przeliczanie punktów 
 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).  
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Terminy rekrutacji 
studia 3-semestralne  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
 studia 4-semestralne I nabór  II nabór  III nabór (tylko niestacjonarne) 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  04.12.2023 24.01.2024 16.02.2024
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  10.01.2024 09.02.2024 27.02.2024
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   16.01.2024 13.02.2024 28.02.2024
dostarczenie oryginałów dokumentów 17-19.01.2024 14-16.02.2024 29.02-01.03.2024
ogłoszenie wyników  19.01.2024 16.02.2024 01.03.2024
Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:  
  • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia);  
  • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia);  
  • wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej;  
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego;  
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów;  
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.  
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż:  
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię; 
  • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię;  
  • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej;  
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;  
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.  
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa powyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Potwierdzanie efektów uczenia się
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest miesiąc marzec każdego roku (od 1 do 31). 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień tworzenia listy rankingowej według uzyskanych wyników na dyplomach ukończenia studiów. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Opłata rekrutacyjna

Koszt – 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Sylwetka absolwenta

Absolwent: 

 1. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 2. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania.
 3. Potrafi analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. 
 4. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
 5. Nabył umiejętności w zakresie wykorzystywania poznanych metod badawczych i modeli matematycznych oraz ich modyfikacji do analizy i rozwiązywania zadań z inżynierii bezpieczeństwa. 
 6. Potrafi uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz realizować działania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i posiadają umiejętności optymalizacji istniejących rozwiązań technicznych. 
 7. Nabywa szersze umiejętności w zakresie procedur prowadzenia dochodzeń popożarowych, optymalizacji środków gaśniczych, zarządzania infrastrukturą w sytuacjach kryzysowych, stosowania przepisów i procedur obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej.
 8. Nabywa szersze umiejętności podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami: zarządzania, planowania, administrowania i modelowania procesów decyzyjnych - umie je zastosować do zwiększenia efektywności zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cywilne. 
 9. Umie podejmować decyzje z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i administracyjnych.
 10. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji, 
 11. Umie identyfikować parametry systemów bezpieczeństwa, ich projektowanie, testowanie, wdrażanie i kontrolowanie, 
 12. Umie oceniać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem obejmującym sytuacje kryzysowe, diagnozować zagrożenia uwzględniając wskaźniki ekonomiczne, społeczne i profilaktyczne bezpieczeństwa,
 13. Posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole, potrafić ocenić czasochłonność zadania, kierować zespołami ludzkimi w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji, 
 14. Będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym, 
 15. To człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.
 16. Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki techniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;
  • stosowanie zaawansowanych technik i metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich i w zarządzaniu informacjami; 
  • analiza zjawisk niepożądanych, takich jak analiza skutków wybuchu i modelowanie pożarów;
  • identyfikacja, analiza i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa; 
  • kierowanie działaniem ratowniczym, przygotowanie operacyjne w ochronie ludności i zarządzanie zasobami ludzkimi; 
  • identyfikacja współczesnych zagrożeń terrorystycznych;
  • zarządzanie eksploatacją sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ocena niezawodności i bezpieczeństwa budowli.
Potencjalne miejsce pracy
 • służba w PSP (w przypadku absolwentów strażaków);
 • praca w jednostkach organizacyjnych PSP (studenci cywilni);
 • jednostki organizacyjne jednostek administracji publicznej, ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę; 
 • biura projektowe i konsultingowe;  
 • zakłady przemysłowe;  
 • zakładowe straże pożarne;
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej;  
 • placówki naukowo-badawcze; 
 • jednostki administracji publicznej różnego szczebla;
 • wyższe i średnie szkolnictwo techniczne; 
 • absolwenci – strażacy mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach. 
Podstawy prawne