Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń a także przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji    
22 56 17 992  
rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54  
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo:

 • 3-semestralne - dla absolwentów studiów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż posiadających tytuł zawodowy inżyniera
 • 4-semestralne - dla absolwentów studiów wyższych na kierunku innym niż Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż, posiadających tytuł zawodowy inżyniera

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister inżynier lub w przypadku inżynierów pożarnictwa - magister inżynier pożarnictwa 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo - 70% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria lądowa - 20% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek - inżynieria bezpieczeństwa 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • studia 3-semestralne:
  • studia stacjonarne – 72
  • studia niestacjonarne - 180
 • studia 4-semestralne:
  • studia stacjonarne – ...
  • studia niestacjonarne - ...
  •  

Czas trwania

 • 3 semestry (1,5 roku) - dla absolwentów studiów I stopnia kierunku IB w SGSP/APoż
 • 4 semestry (2 lata) - dla absolwentów studiów I stopnia spoza kierunku IB w SGSP/APoż
Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).   
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia; 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.   
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 

O przyjęcie na studia 3 semestralne mogą ubiegać się absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub inżyniera pożarnictwa.

O przyjęcie na studia 4 semestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych na kierunku innym niż Inżynieria Bezpieczeństwa w SGSP/APoż, posiadający tytuł zawodowy inżyniera

Przeliczanie punktów 
 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).  
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Terminy rekrutacji 
 studia 4-semestralneI nabór II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 04.12.202322.01.2024
zakończenie przyjmowania zgłoszeń 12.01.202409.02.2024
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji  16.01.202413.02.2024
dostarczenie oryginałów dokumentów17-19.01.202414-16.02.2024
ogłoszenie wyników 19.01.202416.02.2024

 

Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:  
  • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia);  
  • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia);  
  • wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej;  
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego;  
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów;  
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.  
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż:  
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany; 
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię; 
  • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię;  
  • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej;  
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;  
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.  
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa powyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Potwierdzanie efektów uczenia się
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień tworzenia listy rankingowej według uzyskanych wyników na dyplomach ukończenia studiów. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Opłata rekrutacyjna

Koszt – 85,00 PLN 

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne. 

Studia niestacjonarne są odpłatne.

kosztrodzaj wpłatytermin wpłaty
4950,00 PLNwpłata za cały rok studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I rok studiów
 • do 10 września za każdy kolejny rok studiów
2750,00 PLNwpłata za jeden semestr studiów
 • do 14 listopada w przypadku zapłaty za I semestr studiów
 • do 10 września każdego roku akademickiego za kolejne semestry zimowe
 • do 10 lutego każdego roku akademickiego za każdy semestr letni
 • w terminie 14 dni od podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne, w przypadku osób rozpoczynających studia w trakcie trwania semestru
950,00 PLNwpłaty ratalne (3 raty na jeden semestr)

semestr zimowy:

 • do 10 września
 • do 10 listopada
 • do 10 stycznia

semestr letni:

 • do 10 lutego
 • do 10 kwietnia
 • do 10 czerwca

Koszt studiów oraz pozostałe opłaty określone są w Uchwale Senatu APoż 

Sylwetka absolwenta

Absolwent: 

 1. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 2. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania.
 3. Potrafi analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. 
 4. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
 5. Nabył umiejętności w zakresie wykorzystywania poznanych metod badawczych i modeli matematycznych oraz ich modyfikacji do analizy i rozwiązywania zadań z inżynierii bezpieczeństwa. 
 6. Potrafi uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz realizować działania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i posiadają umiejętności optymalizacji istniejących rozwiązań technicznych. 
 7. Nabywa szersze umiejętności w zakresie procedur prowadzenia dochodzeń popożarowych, optymalizacji środków gaśniczych, zarządzania infrastrukturą w sytuacjach kryzysowych, stosowania przepisów i procedur obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej.
 8. Nabywa szersze umiejętności podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami: zarządzania, planowania, administrowania i modelowania procesów decyzyjnych - umie je zastosować do zwiększenia efektywności zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cywilne. 
 9. Umie podejmować decyzje z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i administracyjnych.
 10. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji, 
 11. Umie identyfikować parametry systemów bezpieczeństwa, ich projektowanie, testowanie, wdrażanie i kontrolowanie, 
 12. Umie oceniać i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem obejmującym sytuacje kryzysowe, diagnozować zagrożenia uwzględniając wskaźniki ekonomiczne, społeczne i profilaktyczne bezpieczeństwa,
 13. Posiada umiejętności pracy indywidualnej i w zespole, potrafić ocenić czasochłonność zadania, kierować zespołami ludzkimi w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji, 
 14. Będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym, 
 15. To człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.
 16. Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki techniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;
  • stosowanie zaawansowanych technik i metod analitycznych służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich i w zarządzaniu informacjami; 
  • analiza zjawisk niepożądanych, takich jak analiza skutków wybuchu i modelowanie pożarów;
  • identyfikacja, analiza i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa; 
  • kierowanie działaniem ratowniczym, przygotowanie operacyjne w ochronie ludności i zarządzanie zasobami ludzkimi; 
  • identyfikacja współczesnych zagrożeń terrorystycznych;
  • zarządzanie eksploatacją sprzętu ratowniczego i gaśniczego, ocena niezawodności i bezpieczeństwa budowli.
Potencjalne miejsce pracy
 • służba w PSP (w przypadku absolwentów strażaków);
 • praca w jednostkach organizacyjnych PSP (studenci cywilni);
 • jednostki organizacyjne jednostek administracji publicznej, ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę; 
 • biura projektowe i konsultingowe;  
 • zakłady przemysłowe;  
 • zakładowe straże pożarne;
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej;  
 • placówki naukowo-badawcze; 
 • jednostki administracji publicznej różnego szczebla;
 • wyższe i średnie szkolnictwo techniczne; 
 • absolwenci – strażacy mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach.