Zapobieganie pożarom i awariom

Skip to content
LOGOWANIE
Zapobieganie pożarom i awariom

Zapobieganie pożarom i awariom

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym również zarządzania bezpieczeństwem w technicznych obiektach podwyższonego ryzyka i w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
ADRESACI STUDIÓW
 • kadra menedżerska przedsiębiorstw;
 • osoby zarządzające, odpowiedzialne za bezpieczeństwo techniczne w obiektach podwyższonego ryzyka, w tym w zakładach przemysłowych, w których występują pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem;
 • osoby użytkujące urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w tych przestrzeniach;
 • osoby wykonujące czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w komórkach ds. kontrolno-rozpoznawczych;
 • komendanci powiatowi/miejscy Państwowej Straży Pożarnej oraz ich zastępcy;
 • dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępcy;
 • oficerowie służby operacyjnej;
 • osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • projektanci urządzeń przeciwpożarowych;
 • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • osoby wykonujące czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym;
 • osoby zarządzające, odpowiedzialne za bezpieczeństwo techniczne w zakładach podlegających dyrektywie SEVESO.
ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza (APoż), w formie niestacjonarnej;
 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz wizyty studyjnej;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 • wykształcnie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier);
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia;
 • wniesienie opłaty za studia przed ich rozpoczęciem - całość lub I rata;
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK);
 • uzupełnienie w IRK oświadczenia w sprawie wyboru sposobu płatności za studia;
 • rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. zdjęcie kandydata:
  • wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 2. dyplom ukończenia studiów:
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu;
 3. formularz zgłoszeniowy:
  • formularz należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu;
 4. oświadczenie kandydata w sprawie płatności:
  • oświadczenie należy wypełnić w IRK,
  • następnie oświadczenie należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu.
PROCES REKRUTACJI
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów;
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
TERMINARZ REKRUTACJI
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji29.10.2023 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji02.11.2023 r.
Rozpoczęcie zajęć17.11.2023 r.

Terminarz na rok akademicki 2024/2025 będzie dostępny przed wakacjami.

OPŁATA REKRUTACYJNA
 • Koszt – 100 zł.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
OPŁATA ZA STUDIA
 • Koszt - 6200,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP - 15%,
  • zniżki nie sumują się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
PODSTAWY PRAWNE