Zapobieganie pożarom i awariom

Skip to content
LOGOWANIE
Zapobieganie pożarom i awariom

Zapobieganie pożarom i awariom

DLACZEGO STUDIA W AKADEMII POŻARNICZEJ?

W prezentowanym programie studiów podyplomowych położono nacisk na zagadnienia praktyczne, w tym na rozwijanie kwalifikacji oraz kompetencji umożliwiających samodzielne wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, samodzielne prowadzenie kontroli oraz audytów przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w zakładach pracy w tym zakładach „sevesowskich” oraz samodzielne wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwwybuchowej.  Wśród osób prowadzących zajęcia będą eksperci bezpośrednio zaangażowani w tworzenie i opiniowanie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, eksperci mający minimum kilkunastoletnie doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej oraz branży przemysłowej, w tym mający uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Celem studiów "Zapobieganie Pożarom i Awariom" (ZPA) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w obiektach podwyższonego ryzyka, w tym w zakładach przemysłowych, w których występują pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane, jako zagrożone wybuchem oraz osób użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w tych przestrzeniach. Cel dodatkowy stanowi odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego przez osoby zawodowo zajmujące się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi oraz możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Studia mają także na celu uzyskanie nowych kwalifikacji, poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu, aktualizację wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki z zakresu zapobiegania pożarom i awariom. Absolwenci uzyskają wiedzę i przygotowanie zawodowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

ADRESACI STUDIÓW

Program jest skierowany do osób:

 • wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców,
 • dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców,
 • oficerów służby operacyjnej,
 • osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • projektantów urządzeń przeciwpożarowych,
 • rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • osób wykonujących czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym,
 • kadry menedżerskiej przedsiębiorstw,
 • osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w zakładach „sevesowskich”.
ORGANIZACJA STUDIÓW          
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza (APoż), w formie niestacjonarnej,
 • studia trwają dwa semestry,
 • zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych,
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
 1. Wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier),
 2. Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń,
 3. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo nie uruchomienia studiów.
WYMADANE DOKUMENTY

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Dyplom ukończenia studiów - skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK (oryginał do wglądu po przyjęciu),
 • Zdjęcie - wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK,
 • Formularz zgłoszeniowy (formularz należy wygenerować z systemu IRK, zakładka "zgłoszenia rekrutacyjne" / "dokumenty i dalsze kroki", po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego),
 • Oświadczenie kandydata w sprawie płatności.
PROCES REKRUTACJI
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK),
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów,
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

TERMINARZ REKRUTACJI
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji29.10.2023 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji02.11.2023 r.
Rozpoczęcie zajęć17.10.2023 r.
OPŁATA REKRUTACYJNA
 • koszt – 100 zł
 • numer konta – zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
OPŁATA ZA STUDIA
 • koszt - 6 200 zł
 • numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • termin - do 15.11.2023 r.
 • dopuszcza się uiszczenie opłaty za studia w dwóch ratach:
  • I rata - 3 100 zł - do 15.11.2023 r.
  • II rata - 3 100 zł - do 09.02.2024 r.
 • zniżka przy wpłacie całości - 5%
 • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP - 15%
 • zniżki nie sumują się

Zarządzenie ws. opłat za studia podyplomowe 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

 

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

 

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa