Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended-learning

Skip to content
LOGOWANIE
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

formuła blended-learning

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W FORMULE BLENDED-LEARNING

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez APoż.

Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 9518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową,
 • właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców,
 • właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja szkolenia
 • szkolenie organizowane jest w Akademii Pożarniczej w Warszawie;
 • szkolenie odbywa się w formie zjazdów;
 • na realizację programu szkolenia przewidziano 87 godzin, w tym:
  • zajęcia dydaktyczne – 79 godzin,
  • zajęcia praktyczne w wybranym zakładzie pracy lub zajęcia kierunkowe – 6 godzin,
  • egzamin – 2 godziny;
 • szkolenie jest przeprowadzane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w maksymalnym wymiarze 75% liczby godzin przewidzianych w programie);
 • w kosztach szkolenia zawiera się:
  • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
  • opieka nauczycieli offline,
  • ćwiczenia w formie stacjonarnej,
  • wyjazd do zakładu pracy w ramach ćwiczeń,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej APoż jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz dostarczenie wymaganych dokumentów;
 • uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.
Warunki przyjęcia na szkolenie 
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dokonanie zapisu na szkolenie w systemie IRK,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na szkolenie,
 • wniesienie opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem,
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK),
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń,
 • liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona,
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń APoż zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Wymagane dokumenty 
 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej:
  • skan należy wczytać do IRK,
  • oryginał należy okazać do wglądu w wyznaczonym terminie.
 2. Formularz zgłoszeniowy:
  • formularz należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
   oryginał należy dostarczyć po przyjęciu.
 3. Dane do faktury:
  • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w IRK należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP.
Proces rekrutacji
 1. Rekrutacja kandydatów na szkolenie prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK,
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie, 
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminarz
edycja

rozpoczęcie
rekrutacji

zakończenie
rekrutacji*

ogłoszenie
wyników rekrutacji

rozpoczęcie szkolenia

(udostępnienie materiałów na platformie)

zajęcia

(online w czasie rzeczywistym)

zajęcia

(stacjonarnie)

egzamin

(online w czasie rzeczywistym)

eSIOP-920.09.202316.10.202307.11.202323.11.202330.11-05.12.202306-08.12.202311.12.2023
eSIOP-1017.10.202306.11.202321.11.202327.11.202304-07.12.202312-14.12.202318.12.2023

eSIOP-1/24
(eSIOP-11)

17.11.2023

05.02.2024

21.02.202404.03.202412-15.03.202418-21.03.202422.03.2024
eSIOP-2/24
(eSIOP-12)
19.02.202417.03.202420.03.202402.04.202409-12.04.202415-18.04.202419.04.2024
eSIOP-3/24
(eSIOP-13)
18.03.202421.04.202422.04.202406.05.202414-17.05.202420-23.05.202424.05.2024

* w przypadku wyczerpania limitu miejsc, data może ulec zmianie

Terminarz na rok akademicki 2024/2025 będzie dostępny przed wakacjami.

Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
Opłata za szkolenie 
 • Koszt - 1600,00 PLN (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia szkolenia, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura "proforma" - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za szkolenie.
Podstawy prawne