Zapomoga

Skip to content
LOGOWANIE
Zapomoga

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności na skutek: 

 • nieszczęśliwego wypadku, 
 • ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny, 
 • śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, 
 • kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia), 
 • nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, w szczególności klęski żywiołowej. 

Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, które jest podstawą złożenia wniosku. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, natomiast nie może być przyznawana dwa razy z tego samego tytułu. 

Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej, a student może ubiegać się o przyznanie zapomogi w wysokości do 3 000,00 zł. Student składając wniosek o zapomogę powinien określić wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje. 

Wypłata świadczenia następować będzie w zależności od posiadanych przez Uczelnię środków w funduszu stypendialnym. 

Wypłata zapomogi realizowana będzie w ciągu 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczenia. 

Jak złożyć wniosek o przyznanie zapomogi?

Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie zapomogi powinni zalogować się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb i w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI wybrać wniosek o przyznanie zapomogi na aktualny rok akademicki. 

Wniosek o przyznanie zapomogi student powinien wypełnić w systemie USOSweb, a następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Akademii Pożarniczej lub przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny Uczelni.  

Aby złożyć wniosek o przyznanie zapomogi – zaloguj się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb

Kiedy mogę otrzymać zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności na skutek: 

 • nieszczęśliwego wypadku, 
 • ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny, 
 • śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, 
 • kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia), 

nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, w szczególności klęski żywiołowej.

Jakie dokumenty powinienem dołączyć do wniosku o przyznanie zapomogi?

Student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, takich jak: 

 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, 
 • zaświadczenie lekarskie, 
 • zaświadczenie z policji, 
 • inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów, potwierdzające okoliczności opisane we wniosku. 

Np. : w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – należy dostarczyć akt zgonu;

Ile razy w roku mogę otrzymać zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, natomiast nie może być przyznawana dwa razy z tego samego tytułu.

Akty prawne.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

 • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
 • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl;
 • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374