Postępowania habilitacyjne

Skip to content
LOGOWANIE
Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz.U. 2022 r., poz. 574), stopień doktora habilitowanego jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętego na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego reguluje Uchwała nr 20/12/2022 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

Lista postępowań habilitacyjnych prowadzonych w Akademii Pożarniczej w Warszawie: