Realizowane

Skip to content
LOGOWANIE
Realizowane

Realizowane

Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

Flaga Polski i Godło.Logo ncbr

Instytucja finansującaProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa.
Tytuł projektu

Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

Development of assumptions for an integrated system of collecting and processing rescue knowledge for the phases: preparation, prevention, response and reconstruction, for the purposes of fire protection and civil protection.

Numer umowyGOSPOSTRATEG9/001G/2022, umowa z dnia 23 czerwca 2023 r.
Nazwa konkursuStrategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Logo programu GOSPOSTRATEG
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu6.463.362,50 zł
Dofinansowanie dla APoż2.725.350,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza - Lider Konsorcjum
KonsorcjumKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Lider merytoryczny
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. inż. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie - PIB
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Sztuki Wojennej
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Celem projektu GOSPOSTRATEG.IX-001G/22 jest stworzenie oraz weryfikacja w pilotażu zbioru narzędzi służących do realizacji zadań ratowniczych o charakterze kryzysowym. Projekt ma doprowadzić do uzyskania maksymalnie użytecznych postaci materiałów planistycznych w efekcie dwóch celów szczegółowych:

 1. opracowanie otwartego, jednolitego systemu klasyfikacji dziesiętnej działań ratowniczych, zbliżonego w swojej filozofii do PKD;
 2. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich do opisywania procesów. Konsorcjum chce zaproponować wykorzystanie narzędzi typu BPMN (ang. Business Process Model and Notation) jako podstawę zapisu zasad i procedur ratowniczych.

Ponadto, w fazie A przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego, a następnie rozpoznać zakres zmian w prawie, które będzie trzeba przeprowadzić aby zaadoptować wypracowane w projekcie rozwiązania.

W fazie B konsorcjum proponuje pilotaż budowy procedur, jako zastępstwo planów ratowniczych w wybranych 3-4 jednostkach samorządowych. Ponadto, w fazie B zrealizowane zostanie:

 1. komplet propozycji zmian prawnych zmierzających do wdrożenia w przyszłości zaproponowanego przez nas rozwiązania dla dokumentacji planistycznych, analizę skutków krótko i długoterminowych, dokonanie bilansu propozycji;
 2. zbiór procedur atestacji i audytów dla systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywanych na potrzeby ochrony ludności.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim

Znaki promocyjne - identyfikacja wizualna UE,, RP i programu

Instytucja finansującaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca – finansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł projektuDziałania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim
Numer umowyPOIS.01.03.01-00-0096/17
Nazwa konkursu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podzadania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji2019-2023
Wartość projektu11.128.446,55 zł
Dofinansowanie dla APoż7.690.803,11 zł
Wkład własny3.437.643,44 zł
LiderAkademia Pożarnicza
KonsorcjumProjekt realizowany samodzielnie
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Projekt polega na termomodernizacji budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z remontem dachu;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników, płukanie i regulacja układu oraz system zarządzania energią;
 • modernizację źródła ciepła c.o. – montaż nowego kotła na gaz płynny;
 • modernizację instalacji c.w.u.;
 • modernizację systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją;
 • wymianę opraw oświetlenia na nowe energooszczędne.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.

EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:

 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok) 274,62;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 1 066,66;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) 975 891,67;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 351,73;
 • ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej (GJ/rok) 3 513,21.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną w budynku dydaktyczno-szkoleniowym Akademii Pożarniczej, zlokalizowanym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 
 
Wzrost efektywności energetycznej obiektów APOŻ (SGSP) w Warszawie

Znaki promocyjne - identyfikacja wizualna UE,, RP i programu

Instytucja finansującaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca – finansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł projektuWzrost efektywności energetycznej obiektów APOŻ (SGSP) w Warszawie
Numer umowyPOIS.01.03.01-00-0072/16
Nazwa konkursu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podzadania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji2017-2023
Wartość projektu8.846.969,42 zł
Dofinansowanie dla APoż7.092.871,63 zł
Wkład własny1.754.097,79 zł
LiderAkademia Pożarnicza
KonsorcjumProjekt realizowany samodzielnie
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Projekt polega na termomodernizacji Obiektu 01 o powierzchni użytkowej 9 846,05 m2 oraz Obiektu 02 o powierzchni użytkowej 6 752,30 m2.
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się:

W Obiekcie 01:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na modernizacji węzła cieplnego, regulacji systemu centralnego ogrzewania, płukanie instalacji;
 • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic;
 • wymianę stolarki okiennej i luksferów piwnic;
 • modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją;
 • wymianę i montaż oświetlenia na nowe energooszczędne;
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

W Obiekcie 02:

 • docieplenie dachu poddasza wraz z remontem dachu;
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na modernizacji i wymianie grzejników, zaworów grzejnikowych, regulację systemu c.o.,
 • modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją;
 • wymianę i montaż oświetlenia na nowe energooszczędne.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej obiektów dydaktycznych 01 i 02 Akademii Pożarniczej w Warszawie.

EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:

 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok) 358,04;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 2 713,96;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) 1 225 539,78;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 282,93;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) 1 695,42.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 
 
Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja

 

Logo Fundusze Norweskie

 

Instytucja finansującaSzkoła Główna Służby Pożarniczej realizuje projekt w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Tytuł projektu

Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja

Numer umowyUmowa partnerstwa Nr 4/NMF/CBRNE/2020
Nazwa konkursuPrzedsięwzięcie jest finansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
Lata realizacji2021-2024
Wartość projektuCałkowita: 7.250.000,00 EUR
Wartość dofinansowania z NMF 2014-2021: 6.162.500,00 EUR
Dofinansowanie dla APoż440.848,00 EUR
Wkład własny-
LiderAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KonsorcjumAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje Projekt w partnerstwie z:
 • Akademią Pożarniczą;
 • Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk;
 • Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Ministerstwem Zdrowia;
 • Państwową Agencją Atomistyki;
 • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
 • Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
 • Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum;
 • Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Norwegian Directorate for Civil Protection;
 • Norwegian Defence Research Establishmen.
Strona internetowa projektuWięcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów
realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami:
 • http://www.eeagrants.org/
 • http://www.norwaygrants.org/
 • http://www.eog.gov.pl/
Cel projektuProjekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych).
Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź, na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji w zakresie ustandaryzowana procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu i projekcie [kliknij]
 
 
Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.
Tytuł projektu

Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych

Numer umowySKN/SP/571061/2023
Nazwa konkursuStudenckie koła tworzą innowacje
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu69.996,00 zł
Dofinansowanie dla APoż69.996,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuPrzedmiotem badań będą studenci – podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, wykorzystujący nowoczesne wyposażenie i stanowiska szkoleniowe w procesie szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka. Celem projektu będzie porównanie uzyskanych efektów w zestawieniu z ratownikami korzystającymi z dotychczas stosownych technik i narzędzi.
Po ocenie skuteczności i jakości działań, zostaną opracowane wnioski i materiały szkoleniowe dostępne dla wszystkich strażaków w Polsce. Utworzone stanowiska ćwiczeń zostaną włączone do procesu kształcenia studentów SGSP.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.
Tytuł projektu

Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka

Numer umowySKN/SP/571353/2023
Nazwa konkursuStudenckie koła tworzą innowacje
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu69.689,00 zł
Dofinansowanie dla APoż69.689,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuPrzedmiotem i celem projektu jest określenie wpływu użytkowania przez strażaków podbarierowej, termoaktywnej bielizny trudnopalnej na bezpieczeństwo prowadzonych działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej i komfortu pracy.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.
Tytuł projektu

Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe

Numer umowySKN/SP/571317/2023
Nazwa konkursuStudenckie koła tworzą innowacje
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu45.200,00 zł
Dofinansowanie dla APoż45.200,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Przedmiotem projektu jest badanie ratowników za pomocą systemu kontroli zmęczenia, przy zaadoptowaniu istniejącego już systemu wykorzystywanego w sporcie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dowódców na temat czasu, gdzie zmęczenie ratowników jest granicznie niebezpieczne oraz zaadoptowanie systemów sportowych do celów ratowniczych, poprzez opracowanie metodologii używania ich w akcjach ratowniczych.

 

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.
Tytuł projektu

Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie

Numer umowyKONF/SP/0311/2023/01
Nazwa konkursuDoskonała Nauka II
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu135.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż135.000,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest organizacja pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pn. „Woda i pożary - planowanie, gaszenie, zarządzanie”.
Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji, obejmują obszary związane z tematyką projektowania, modelowania, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach. Przedstawiona zostanie również problematyka zapewnienia ciągłości podawania wody podczas działań gaśniczych oraz retencjonowania i uzdatniania wód pogaśniczych, a także minimalizacji strat przez nie wyrządzanych. Ponadto poruszone będą inne problemy środowiskowe związane z zarządzaniem środowiskiem w kontekście wód na cele pożarowe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.
Tytuł projektu

Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy

Numer umowyKONF/SP/0312/2023/01
Nazwa konkursuDoskonała Nauka II
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu100.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż100.000,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest organizacja pierwszej naukowo-branżowej konferencji pn. Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy, promującej inżynierskie podejście do bezpieczeństwa. Organizatorem konferencji jest Akademia Pożarnicza (APoż), jednostka od lat prowadząca działalność badawczo-dydaktyczną w zakresie bezpieczeństwa.
Omówione zostaną podwaliny tej nowej dyscypliny naukowej, a także perspektywy rozwoju i wyzwania, zarówno te praktyczne – wdrożeniowe, jak i podstawowe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe do działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki, w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną.
Tytuł projektu

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe do działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer umowy7344/IB/SP/2022
Nazwa konkursuDotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną.
Lata realizacji2022-2024
Wartość projektu1.430.885,49 zł
Dofinansowanie dla APoż1.000.000,00 zł
Wkład własny430.885,49 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuGłówny wynik projektu to wykonanie stanowiska do prowadzenia badań w skali rzeczywistej skali i zasięgu pożaru i awarii technicznej, technik ratowniczych i założeń taktycznych w czasie akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej. Inwestycję budowlaną zaplanowano na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansującaProjekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Tytuł projektuAnaliza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023
Numer umowyDWR/ADM 2021/005/3/2023
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu388.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż388.000,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem bezpośrednim projektu jest przygotowanie wybranych stanowisk kierowania i ich doposażenie sprzętowe oraz określenie potencjalnych specjalizacji dla jednostek ratowniczych w oparciu o założenia mapy drogowej "Planu rozwoju sieci jednostek ratowniczych w Gruzji" w ramach zarządzania kryzysowego w Gruzji oraz ich doposażenie sprzętowe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuWzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023
Numer umowyDWR/ADM 2021/003/3/2023
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu543.600,00 zł
Dofinansowanie dla APoż543.600,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest opracowanie pierwszego w Gruzji poradnika szkoleniowego do ratownictwa drogowego. W projekcie ponadto planuje się:
 • opracowanie koncepcji, zakup i przekazanie samochodu ratownictwa drogowego do procesu kształcenia w ośrodku
  szkolenia;
 • przeprowadzenie pilotażowego szkolenia instruktorów ratownictwa drogowego;
 • przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych;
 • promocja projektu.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuOpracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz
przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023
Numer umowyDWR/ADM/2023/008/2
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu300.860,00 zł
Dofinansowanie dla APoż300.860,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest opracowanie rozwiązania teleinformatycznego w języku angielskimdo wykorzystania w czasie działań ratowniczych przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji po przyjęciu zgłoszenia alarmowego jak również w relacji z i do miejsca zdarzenia wykorzystując dostępne sieci szerokopasmowe w Gruzji. Przesyłanymi informacjami za pomocą ww. systemu będą dane tekstowe, rozmowy VOIP oraz wideokonferencje jak również przekazywaniemateriałów zdjęciowych i innych danych operacyjnych istotnych z punktu widzenia obsługi zdarzenia do jego lepszego zarządzania. Zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wmiastach i innych skupiskach ludzkich poprzez usprawnienie procesu dysponowania jednostek ratowniczych do zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu ludzkiemu i środowisku.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Developing resilience against extreme weather threats caused by climate change at local level in Central Europe

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektuDeveloping resilience against extreme weather threats caused by climate change at local level in Central Europe

Budowanie odporności na zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych na poziomie lokalnym w Europie Środkowej
Numer umowyCE0100182
Nazwa konkursuINTERREG Europa Środkowa
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu2.043.635,06 EUR, w tym dofinansowanie z UE 1.634.908,04 EUR
Dofinansowanie dla APoż131.492,48 EUR (80%)
Wkład własny32.873,12 EUR (20%)
LiderMinisterstwo Spraw Wewnętrznych Węgier
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 11 partnerów. Ponadto w zespole projektowym obecnych jest 7 partnerów stowarzyszonych.
Strona internetowa projektuhttps://www.interreg-central.eu/projects/localience/
Cel projektuNadrzędnym celem LOCALIENCE jest rozwój zdolności gmin do reagowania na katastrofy, w szczególności poprzez rozwijanie wiedzy i metod szybkiego reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe wywołane zmianami klimatycznymi, a także efektywne zarządzanie skutkami takich zdarzeń oraz upowszechnianie rozwiązań wspierających odporność na zmiany klimatu i zdolności odbudowy bioróżnorodności na poziomie lokalnym.

LOCALIENCE łączy partnerów z krajów regionu Europy Środkowej, którzy stają w obliczu podobnych zagrożeń spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zapewniając wymianę doświadczeń i wiedzy. Projekt umożliwi wykorzystywanie rozwiązań łączących różne aspekty tych samych zagrożeń, ułatwiając transfer wiedzy, edukację, dzielenie się informacjami oraz nawiązanie długotrwałych kontaktów i integrację podmiotów z tego regionu Europy.

Szczegółowe cele LOCALIENCE, a także główne działania, to:
 • zapewnienie wspólnie stworzonych narzędzi do opracowywania polityki, planowania działań i monitorowania w celu poprawy lokalnego, regionalnego i krajowego poziomu zarządzania klęskami żywiołowymi, w celu zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu;
 • wzmocnienie gotowości, proaktywności i zaangażowania publicznych i obywatelskich interesariuszy poprzez szkolenia, dzielenie się wiedzą i podnoszenie świadomości;
 • opracowywanie i testowanie lokalnych rozwiązań na małą skalę (zwłaszcza takich, które odnoszą się do warunków pogodowych danego kraju i istniejącego systemu zarządzania kryzysowego) w ramach wybranych pilotaży, w celu zwiększenia odporności i gotowości na poziomie lokalnym na ekstremalne zagrożenia pogodowe spowodowane zmianami klimatu, z zapewnieniem maksymalnego zaangażowania zainteresowanych stron i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi IT.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektu

Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego

Numer umowy101034230
Nazwa konkursuISF Police Action Grant
Lata realizacji2021-2023
Wartość projektu2.998.089,61 EUR
Dofinansowanie dla APoż104.532,58 EUR
Wkład własny10.453,26 EUR
LiderUniwersytet Łódzki
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów.
Strona internetowa projektuhttps://www.interreg-central.eu/projects/localience/
Cel projektuProjekt ProSPeReS służy podniesieniu poziomu ochrony miejsc kultu religijnego poprzez synergię wiedzy naukowej środowisk akademickich oraz wiedzy empirycznej i doświadczenia specjalistów ds. bezpieczeństwa (praktyków), funkcjonariuszy służb publicznych oraz przedstawicieli instytucji religijnych (reprezentujących Kościół Katolicki, prawosławny i gminę żydowską) w zakresie przygotowania kompleksowego systemu ochrony. System ten będzie obejmował środki poprawiające prewencję, ochronę, minimalizowanie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i zdarzenia terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego, w tym ataki z użyciem środków CBRN (zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym).
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Comprehensive Hazard Identification, and Monitoring systEm for uRban Areas

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektuComprehensive Hazard Identification, and Monitoring systEm for uRban Areas
Numer umowyGA 101121342
Nazwa konkursuHoryzont Europa
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu5.763.943.75 EUR, w tym dofinansowanie z UE 4.936 447.75 EUR
Dofinansowanie dla SGSP235.937.50 EUR
Wkład własny-
LideriTTi Sp. z o.o. (Polska)
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 12 partnerów instytucjonalnych z Unii Europejskiej i Japonii, w tym z Polski: SGSP, ITTI SP ZOO (ITTI), Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu CHIMERA jest zapewnienie przełomowego rozwiązania wybranych niedociągnięć i luk na rynku zabezpieczeń CBRN. Założony cel projektu zostanie zrealizowany dzięki opracowaniu wieloplatformowego systemu dowodzenia i kontroli CBRN dla służb ratowniczych, dyspozytorni i centrów kryzysowych. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom w ramach projektu, znacznie zwiększą się możliwości operacyjne zespołów zarządzania kryzysowego oraz personelu ratowniczego na miejscu działań. Funkcjonalności i możliwości systemu zostaną potwierdzone podczas demonstracji rzeczywistych zdarzeń z wszystkimi interesariuszami zainteresowanymi wynikami projektu.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS.

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektu

Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS

Zintegrowana technologiczno-informacyjna platforma do zarządzania pożarem lasu

Numer umowyGA 101037247
Nazwa konkursuHoryzont 2020 Green Deal
Lata realizacji2021-2025
Wartość projektu24.186.845,00 EUR, w tym dofinansowanie z UE 19.902.190,26 EUR
Dofinansowanie dla SGSP233.500,00 EUR
Wkład własny-
LiderUniversita Telematica Pegaso (PEGASO)
KonsorcjumSkład konsorcjum badawczo-przemysłowego wchodzi 49 partnerów instytucjonalnych z Unii Europejskiej, Brazylii, Indonezji i Australii, w tym
z Polski: SGSP, ITTI SP ZOO (ITTI), Politechnika Warszawska
Strona internetowa projektuhttps://silvanus-project.eu/
Cel projektuZakłada się, że głównym wynikiem realizacji prac projektowych będzie uruchomienie platformy zarządzania odpornością klimatyczną lasów na potrzeby zapobiegania i zwalczania pożaru lasu. Projekt opiera się na zaangażowaniu ekspertów reprezentujących nauki o środowisku, nauki społeczne oraz nauki techniczne, wspierających regionalnych i krajowych decydentów z zakresu zarządzania pożarami lasów. Naukowcy i inżynierowie projektu SILVANUS będą wspierali podmioty ochrony ludności w sprawnym monitorowaniu zasobów leśnych, ewaluowaniu bioróżnorodności, opracowywaniu bardziej racjonalnych wskaźników ryzyka pożarowego, a także promowaniu regulacji dotyczących bezpieczeństwa wśród osób mieszkających na zagrożonych terenach poprzez kampanie uświadamiające.
Nagrody i wyróżnieniaMedal dla Najlepszego Rozwiązania na Wystawie IFIA Best Invention Award Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych z Siedzibą w Genewie (IFIA)
Dodatkowe informacje-