Realizowane

Skip to content
LOGOWANIE
Realizowane

Realizowane

Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

Flaga Polski i Godło.Logo ncbr

Instytucja finansującaProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa.
Tytuł projektu

Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

Development of assumptions for an integrated system of collecting and processing rescue knowledge for the phases: preparation, prevention, response and reconstruction, for the purposes of fire protection and civil protection.

Numer umowyGOSPOSTRATEG9/001G/2022, umowa z dnia 23 czerwca 2023 r.
Nazwa konkursuStrategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

Logo programu GOSPOSTRATEG
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu6.463.362,50 zł
Dofinansowanie dla APoż2.725.350,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza - Lider Konsorcjum
KonsorcjumKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Lider merytoryczny
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. inż. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie - PIB
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Sztuki Wojennej
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Celem projektu GOSPOSTRATEG.IX-001G/22 jest stworzenie oraz weryfikacja w pilotażu zbioru narzędzi służących do realizacji zadań ratowniczych o charakterze kryzysowym. Projekt ma doprowadzić do uzyskania maksymalnie użytecznych postaci materiałów planistycznych w efekcie dwóch celów szczegółowych:

 1. opracowanie otwartego, jednolitego systemu klasyfikacji dziesiętnej działań ratowniczych, zbliżonego w swojej filozofii do PKD;
 2. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich do opisywania procesów. Konsorcjum chce zaproponować wykorzystanie narzędzi typu BPMN (ang. Business Process Model and Notation) jako podstawę zapisu zasad i procedur ratowniczych.

Ponadto, w fazie A przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego, a następnie rozpoznać zakres zmian w prawie, które będzie trzeba przeprowadzić aby zaadoptować wypracowane w projekcie rozwiązania.

W fazie B konsorcjum proponuje pilotaż budowy procedur, jako zastępstwo planów ratowniczych w wybranych 3-4 jednostkach samorządowych. Ponadto, w fazie B zrealizowane zostanie:

 1. komplet propozycji zmian prawnych zmierzających do wdrożenia w przyszłości zaproponowanego przez nas rozwiązania dla dokumentacji planistycznych, analizę skutków krótko i długoterminowych, dokonanie bilansu propozycji;
 2. zbiór procedur atestacji i audytów dla systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywanych na potrzeby ochrony ludności.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities under the UCPM

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej
Tytuł projektu

Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities under the UCPM

Numer umowy101122686, umowa z dnia 16 grudnia 2023 r.
Nazwa konkursurescUE
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu€26,167,839.00
Dofinansowanie dla APoż€26,167,839.00
Wkład własnyPodatek VAT pokryty ze środków krajowych
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

System „rescEU” obejmuje nową europejską rezerwę zdolności w zakresie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności („rezerwa rescEU”), która została stworzona w celu wspierania państw członkowskich w reagowaniu na klęski i katastrofy w przypadkach, gdy zdolności krajowe okażą się niewystarczające. W wyniku prac Komisji Europejskiej (KE) poza magazynami medycznymi w ostatnich latach została ona rozszerzona o możliwość reagowania na inne zagrożenia, takie jak nagłe przypadki medyczne oraz incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRN). Prace przygotowawcze dotyczące stworzenia rezerw strategicznych w ramach KE, a dotyczące zagrożeń CBRN trwają już od 2019 roku. Obecnie państwa członkowskie, w tym Polska już udostępniają swoje zasoby, a w założeniach konkursu polski moduł CBRN ma funkcjonować organizacyjnie w PSP na tożsamych zasadach, jak bardzo wysoko ceniony w Polsce, Europie i na świecie certyfikowany także w ONZ moduł PSP „USAR Poland”, dysponowany wielokrotnie poza granice państwa.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych

Flaga Polski i Godło.Logo ncbr

Instytucja finansującaProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 9/2018.
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa.
Tytuł projektuSymulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych
Numer umowyUmowa nr DOB-BIO9/16/01/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
Nazwa konkursuBezpieczeństwo i obronność - konkurs 9/2018
Lata realizacji2018-2025
Wartość projektu30.772.825,00 zł
Dofinansowanie dla APoż19.126.113,53 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza - Lider Konsorcjum
KonsorcjumAdvisio Poland Sp. z o.o.
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Głównym efektem projektu będzie opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego, który będzie umożliwiał ocenę skuteczności stosowanych w budynkach technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Trenażer przewiduje się wykorzystywać także do celów szkoleniowych, głównie w aspekcie wpływu stosowanych w budynkach technicznych systemów przeciwpożarowych na możliwości ewakuacji ludzi z budynku podczas działań ratowniczych.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Budynek wraz z infrastrukturą techniczną do badań nad zrównoważonym wytwarzaniem wyrobów budowlanych

Flaga Polski i Godło.Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytucja finansującaInwestycja związana z działalnością naukową finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa.
Tytuł projektu

Budynek wraz z infrastrukturą techniczną do badań nad zrównoważonym wytwarzaniem wyrobów budowlanych

Numer umowy7450/IB/SP/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.
Nazwa konkursu

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną.

Lata realizacji2023-2025
Wartość projektu18.480.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż15.000.000,00 zł
Wkład własny3.480.000,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest budowa budynku dla laboratorium oraz jego pierwsze wyposażenie w instalacje mające na celu zapewnienie odpowiedniego środowiska wewnątrz w postaci regulacji temperatura-wilgotność-czystość. Badania prowadzone w laboratorium będą podstawą do utworzenia systemu wspomaganie zrównoważnego wytwarzania wyrobów budowlanych.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim

Znaki promocyjne - identyfikacja wizualna UE,, RP i programu

Instytucja finansującaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca – finansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł projektuDziałania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim
Numer umowyPOIS.01.03.01-00-0096/17
Nazwa konkursu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podzadania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji2019-2023
Wartość projektu11.128.446,55 zł
Dofinansowanie dla APoż7.690.803,11 zł
Wkład własny3.437.643,44 zł
LiderAkademia Pożarnicza
KonsorcjumProjekt realizowany samodzielnie
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Projekt polega na termomodernizacji budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z remontem dachu;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników, płukanie i regulacja układu oraz system zarządzania energią;
 • modernizację źródła ciepła c.o. – montaż nowego kotła na gaz płynny;
 • modernizację instalacji c.w.u.;
 • modernizację systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją;
 • wymianę opraw oświetlenia na nowe energooszczędne.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.

EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:

 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok) 274,62;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 1 066,66;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) 975 891,67;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 351,73;
 • ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej (GJ/rok) 3 513,21.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną w budynku dydaktyczno-szkoleniowym Akademii Pożarniczej, zlokalizowanym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 
 
Wzrost efektywności energetycznej obiektów APOŻ (SGSP) w Warszawie

Znaki promocyjne - identyfikacja wizualna UE,, RP i programu

Instytucja finansującaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca – finansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł projektuWzrost efektywności energetycznej obiektów APOŻ (SGSP) w Warszawie
Numer umowyPOIS.01.03.01-00-0072/16
Nazwa konkursu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podzadania 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lata realizacji2017-2023
Wartość projektu8.846.969,42 zł
Dofinansowanie dla APoż7.092.871,63 zł
Wkład własny1.754.097,79 zł
LiderAkademia Pożarnicza
KonsorcjumProjekt realizowany samodzielnie
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Projekt polega na termomodernizacji Obiektu 01 o powierzchni użytkowej 9 846,05 m2 oraz Obiektu 02 o powierzchni użytkowej 6 752,30 m2.
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się:

W Obiekcie 01:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na modernizacji węzła cieplnego, regulacji systemu centralnego ogrzewania, płukanie instalacji;
 • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic;
 • wymianę stolarki okiennej i luksferów piwnic;
 • modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją;
 • wymianę i montaż oświetlenia na nowe energooszczędne;
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

W Obiekcie 02:

 • docieplenie dachu poddasza wraz z remontem dachu;
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na modernizacji i wymianie grzejników, zaworów grzejnikowych, regulację systemu c.o.,
 • modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją;
 • wymianę i montaż oświetlenia na nowe energooszczędne.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej obiektów dydaktycznych 01 i 02 Akademii Pożarniczej w Warszawie.

EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:

 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok) 358,04;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 2 713,96;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) 1 225 539,78;
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) 282,93;
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) 1 695,42.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 
 
Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja

Logo Fundusze Norweskie

Instytucja finansującaSzkoła Główna Służby Pożarniczej realizuje projekt w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Tytuł projektu

Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja

Numer umowyUmowa partnerstwa Nr 4/NMF/CBRNE/2020
Nazwa konkursuPrzedsięwzięcie jest finansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”
Lata realizacji2021-2024
Wartość projektuCałkowita: 7.250.000,00 EUR
Wartość dofinansowania z NMF 2014-2021: 6.162.500,00 EUR
Dofinansowanie dla APoż968.677,80 EUR
Wkład własny-
LiderAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Konsorcjum

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje Projekt w partnerstwie z:

 • Akademią Pożarniczą;
 • Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk;
 • Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Ministerstwem Zdrowia;
 • Państwową Agencją Atomistyki;
 • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
 • Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
 • Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum;
 • Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Norwegian Directorate for Civil Protection;
 • Norwegian Defence Research Establishmen.
Strona internetowa projektu

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów
realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami:

 • http://www.eeagrants.org/
 • http://www.norwaygrants.org/
 • http://www.eog.gov.pl/
Cel projektuProjekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych).
Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź, na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji w zakresie ustandaryzowana procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu i projekcie [kliknij]
 
 
Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.
Tytuł projektu

Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych

Numer umowySKN/SP/571061/2023
Nazwa konkursuStudenckie koła tworzą innowacje
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu69.996,00 zł
Dofinansowanie dla APoż69.996,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuPrzedmiotem badań będą studenci – podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, wykorzystujący nowoczesne wyposażenie i stanowiska szkoleniowe w procesie szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka. Celem projektu będzie porównanie uzyskanych efektów w zestawieniu z ratownikami korzystającymi z dotychczas stosownych technik i narzędzi.
Po ocenie skuteczności i jakości działań, zostaną opracowane wnioski i materiały szkoleniowe dostępne dla wszystkich strażaków w Polsce. Utworzone stanowiska ćwiczeń zostaną włączone do procesu kształcenia studentów SGSP.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.
Tytuł projektu

Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka

Numer umowySKN/SP/571353/2023
Nazwa konkursuStudenckie koła tworzą innowacje
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu69.689,00 zł
Dofinansowanie dla APoż69.689,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuPrzedmiotem i celem projektu jest określenie wpływu użytkowania przez strażaków podbarierowej, termoaktywnej bielizny trudnopalnej na bezpieczeństwo prowadzonych działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej i komfortu pracy.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.
Tytuł projektu

Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe

Numer umowySKN/SP/571317/2023
Nazwa konkursuStudenckie koła tworzą innowacje
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu45.200,00 zł
Dofinansowanie dla APoż45.200,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Przedmiotem projektu jest badanie ratowników za pomocą systemu kontroli zmęczenia, przy zaadoptowaniu istniejącego już systemu wykorzystywanego w sporcie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dowódców na temat czasu, gdzie zmęczenie ratowników jest granicznie niebezpieczne oraz zaadoptowanie systemów sportowych do celów ratowniczych, poprzez opracowanie metodologii używania ich w akcjach ratowniczych.

 

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.
Tytuł projektu

Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie

Numer umowyKONF/SP/0311/2023/01
Nazwa konkursuDoskonała Nauka II
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu135.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż135.000,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest organizacja pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pn. „Woda i pożary - planowanie, gaszenie, zarządzanie”.
Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji, obejmują obszary związane z tematyką projektowania, modelowania, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach. Przedstawiona zostanie również problematyka zapewnienia ciągłości podawania wody podczas działań gaśniczych oraz retencjonowania i uzdatniania wód pogaśniczych, a także minimalizacji strat przez nie wyrządzanych. Ponadto poruszone będą inne problemy środowiskowe związane z zarządzaniem środowiskiem w kontekście wód na cele pożarowe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.
Tytuł projektu

Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy

Numer umowyKONF/SP/0312/2023/01
Nazwa konkursuDoskonała Nauka II
Lata realizacji2023-2024
Wartość projektu113.187,00 zł
Dofinansowanie dla APoż100.000,00 zł
Wkład własny13.187,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest organizacja pierwszej naukowo-branżowej konferencji pn. Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy, promującej inżynierskie podejście do bezpieczeństwa. Organizatorem konferencji jest Akademia Pożarnicza (APoż), jednostka od lat prowadząca działalność badawczo-dydaktyczną w zakresie bezpieczeństwa.
Omówione zostaną podwaliny tej nowej dyscypliny naukowej, a także perspektywy rozwoju i wyzwania, zarówno te praktyczne – wdrożeniowe, jak i podstawowe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Pracownia badań właściwości warstwy wierzchniej i tribologicznych maszyn oraz urządzeń pożarniczych

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu. Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej.
Tytuł projektu

Pracownia badań właściwości warstwy wierzchniej i tribologicznych maszyn oraz urządzeń pożarniczych

Numer umowy7381/IA/SP/2023
Nazwa konkursuDotacja - środki finansowe na realizację inwestycji związanej z kształceniem oraz działalnością naukową
Lata realizacji2023-2025
Wartość projektu3.365.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż3.365.000,00 zł
Wkład własny-
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuGłównym wynikiem prac będzie kompleksowa charakterystyka właściwości warstwy wierzchniej materiałów i elementów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń. Będzie ona uwzględniać warunki eksploatacji, dzięki czemu wyniki badań i ich analizy wpłyną na poszerzenie wiedzy podstawowej z zakresu zachowania właściwości w danych warunkach środowiskowych. Umożliwi to identyfikację rodzaju, a nawet prognozę uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń, co wpłynie na ich niezawodność. Ponadto, badania właściwości warstwy wierzchniej będą prowadzone również na nowych elementach i materiałach (przede wszystkim kompozytowych). Ma to ogromne znaczenie dla badaczy i naukowców ze świata, którzy szukają odpowiednich rozwiązań (materiałów o danych właściwościach) dla konkretnego zastosowania. Chodzi tu nie tylko o materiały do zastosowania w budowie i eksploatacji maszyn, ale także w budownictwie, przemyśle, transporcie i innych branżach. Wyniki badań i analiz mogą przyczynić się do stworzenia innowacyjnych materiałów do konkretnych zastosowań lub być inspiracją do stworzenia takich materiałów przez innych badaczy.
Bardzo ważnymi efektami prac będą również wyniki i analizy badań tribologicznych. Badania będą prowadzone z użyciem różnych par trących (wykonanych z różnych materiałów). Uwzględniając nowe rozwiązania materiałowe, badania mogą wpłynąć na wytypowanie par trących charakteryzujących się najmniejszym zużyciem. Wpłynie to na trwałość elementów maszyn oraz niezawodność całego urządzenia. Należy zaznaczyć, że dotyczy to elementów w maszynach, które są stosowane w różnych dziedzinach życia. Ponadto, kompleksowe badania i analizy warstwy wierzchniej (badania profilu zużycia, mikroskopowe, składu chemicznego) wpłyną na poszerzenie wiedzy podstawowej z zakresu zużycia tribologicznego, mechanizmu niszczenia warstwy wierzchniej. Tematyka ta w dalszym ciągu nie jest dobrze rozpoznana i opisana.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjeInformacja o dofinansowaniu - plakat [kliknij]
 
 
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe do działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Flaga Polski i Godło.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansującaProjekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki, w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną.
Tytuł projektu

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe do działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer umowy7344/IB/SP/2022
Nazwa konkursuDotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną.
Lata realizacji2022-2023
Wartość projektu1.875.812,37 zł
Dofinansowanie dla APoż1.000.000,00 zł
Wkład własny155.812,37 zł + 720.000,00 zł ze środków KG PSP
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuGłówny wynik projektu to wykonanie stanowiska do prowadzenia badań w skali rzeczywistej skali i zasięgu pożaru i awarii technicznej, technik ratowniczych i założeń taktycznych w czasie akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej. Inwestycję budowlaną zaplanowano na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Developing resilience against extreme weather threats caused by climate change at local level in Central Europe

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektuDeveloping resilience against extreme weather threats caused by climate change at local level in Central Europe

Budowanie odporności na zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych na poziomie lokalnym w Europie Środkowej
Numer umowyCE0100182
Nazwa konkursuINTERREG Europa Środkowa
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu2.043.635,06 EUR, w tym dofinansowanie z UE 1.634.908,04 EUR
Dofinansowanie dla APoż131.492,48 EUR (80%)
Wkład własny32.873,12 EUR (20%)
LiderMinisterstwo Spraw Wewnętrznych Węgier
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 11 partnerów. Ponadto w zespole projektowym obecnych jest 7 partnerów stowarzyszonych.
Strona internetowa projektuhttps://www.interreg-central.eu/projects/localience/
Cel projektuNadrzędnym celem LOCALIENCE jest rozwój zdolności gmin do reagowania na katastrofy, w szczególności poprzez rozwijanie wiedzy i metod szybkiego reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe wywołane zmianami klimatycznymi, a także efektywne zarządzanie skutkami takich zdarzeń oraz upowszechnianie rozwiązań wspierających odporność na zmiany klimatu i zdolności odbudowy bioróżnorodności na poziomie lokalnym.

LOCALIENCE łączy partnerów z krajów regionu Europy Środkowej, którzy stają w obliczu podobnych zagrożeń spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zapewniając wymianę doświadczeń i wiedzy. Projekt umożliwi wykorzystywanie rozwiązań łączących różne aspekty tych samych zagrożeń, ułatwiając transfer wiedzy, edukację, dzielenie się informacjami oraz nawiązanie długotrwałych kontaktów i integrację podmiotów z tego regionu Europy.

Szczegółowe cele LOCALIENCE, a także główne działania, to:
 • zapewnienie wspólnie stworzonych narzędzi do opracowywania polityki, planowania działań i monitorowania w celu poprawy lokalnego, regionalnego i krajowego poziomu zarządzania klęskami żywiołowymi, w celu zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu;
 • wzmocnienie gotowości, proaktywności i zaangażowania publicznych i obywatelskich interesariuszy poprzez szkolenia, dzielenie się wiedzą i podnoszenie świadomości;
 • opracowywanie i testowanie lokalnych rozwiązań na małą skalę (zwłaszcza takich, które odnoszą się do warunków pogodowych danego kraju i istniejącego systemu zarządzania kryzysowego) w ramach wybranych pilotaży, w celu zwiększenia odporności i gotowości na poziomie lokalnym na ekstremalne zagrożenia pogodowe spowodowane zmianami klimatu, z zapewnieniem maksymalnego zaangażowania zainteresowanych stron i wykorzystaniem odpowiednich narzędzi IT.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Comprehensive Hazard Identification, and Monitoring systEm for uRban Areas

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektuComprehensive Hazard Identification, and Monitoring systEm for uRban Areas
Numer umowyGA 101121342
Nazwa konkursuHoryzont Europa
Lata realizacji2023-2026
Wartość projektu5.763.943.75 EUR, w tym dofinansowanie z UE 4.936 447.75 EUR
Dofinansowanie dla SGSP235.937.50 EUR
Wkład własny-
LideriTTi Sp. z o.o. (Polska)
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 12 partnerów instytucjonalnych z Unii Europejskiej i Japonii, w tym z Polski: SGSP, ITTI SP ZOO (ITTI), Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu CHIMERA jest zapewnienie przełomowego rozwiązania wybranych niedociągnięć i luk na rynku zabezpieczeń CBRN. Założony cel projektu zostanie zrealizowany dzięki opracowaniu wieloplatformowego systemu dowodzenia i kontroli CBRN dla służb ratowniczych, dyspozytorni i centrów kryzysowych. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom w ramach projektu, znacznie zwiększą się możliwości operacyjne zespołów zarządzania kryzysowego oraz personelu ratowniczego na miejscu działań. Funkcjonalności i możliwości systemu zostaną potwierdzone podczas demonstracji rzeczywistych zdarzeń z wszystkimi interesariuszami zainteresowanymi wynikami projektu.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS.

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektu

Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS

Zintegrowana technologiczno-informacyjna platforma do zarządzania pożarem lasu

Numer umowyGA 101037247
Nazwa konkursuHoryzont 2020 Green Deal
Lata realizacji2021-2025
Wartość projektu24.186.845,00 EUR, w tym dofinansowanie z UE 19.902.190,26 EUR
Dofinansowanie dla SGSP233.500,00 EUR
Wkład własny-
LiderUniversita Telematica Pegaso (PEGASO)
KonsorcjumSkład konsorcjum badawczo-przemysłowego wchodzi 49 partnerów instytucjonalnych z Unii Europejskiej, Brazylii, Indonezji i Australii, w tym
z Polski: SGSP, ITTI SP ZOO (ITTI), Politechnika Warszawska
Strona internetowa projektuhttps://silvanus-project.eu/
Cel projektuZakłada się, że głównym wynikiem realizacji prac projektowych będzie uruchomienie platformy zarządzania odpornością klimatyczną lasów na potrzeby zapobiegania i zwalczania pożaru lasu. Projekt opiera się na zaangażowaniu ekspertów reprezentujących nauki o środowisku, nauki społeczne oraz nauki techniczne, wspierających regionalnych i krajowych decydentów z zakresu zarządzania pożarami lasów. Naukowcy i inżynierowie projektu SILVANUS będą wspierali podmioty ochrony ludności w sprawnym monitorowaniu zasobów leśnych, ewaluowaniu bioróżnorodności, opracowywaniu bardziej racjonalnych wskaźników ryzyka pożarowego, a także promowaniu regulacji dotyczących bezpieczeństwa wśród osób mieszkających na zagrożonych terenach poprzez kampanie uświadamiające.
Nagrody i wyróżnieniaMedal dla Najlepszego Rozwiązania na Wystawie IFIA Best Invention Award Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych z Siedzibą w Genewie (IFIA)
Dodatkowe informacje-