Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone są dla osób pragnących zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwa obywateli. Studia dedykowane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych pracą w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz piastowaniu stanowisk przyszłych dyrektorów, naczelników, prezesów, ekspertów czy doradców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zarówno w instytucjach rządowych, samorządowych, pozarządowych jak i w sektorze prywatnym.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe

Dla kogo - dla osób cywilnych

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:

 • Nauki o bezpieczeństwie - 100%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek studiów - bezpieczeństwo wewnętrzne

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zakresy studiów:

 • ochrona przeciwpożarowa,
 • ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe.

Język wykładowy - polski

Limit miejsc:       wkrótce

 • studia stacjonarne – ...
 • studia niestacjonarne - ...

Czas trwania - 6 semestrów (3 lata)

Warunki rekrutacji
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
  • matematyka;
  • język obcy;
  • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka.
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka, wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w pkt. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa dalej z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
Przeliczanie punktów
 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka, wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 2. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa dalej z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
 3. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7
   • poziom rozszerzony - 1,0
   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)
  • waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0
   • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka - 0,8
   • język obcy - 0,5
 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:
  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  Wynik maturalny  
  5,06,0100
  --------------------------------5,080
  4,04,060
  --------------------------------- 3,040
  3,02,020 
 2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP z dnia 24.05.2023 r.
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.
 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
  • matematyki, 
  • wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki, 
  • języka obcego.
 6. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez APoż otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.
Potwierdzanie efektów uczenia się
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 1-31 marca roku, w którym kandydat będzie rekrutował na studia.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania.
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Wymagane działania i dokumenty
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,
  • wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
  • wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich - wczytania do IRK podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego (własnoręcznie albo podpisem zaufanym) oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w rekrutacji oraz podjęcie studiów (oświadczenie do pobrania na koncie IRK).
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do Apoż:
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki w APoż,
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich – oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (własnoręcznie albo podpisem zaufanym) wyrażające zgodę na udział w rekrutacji oraz podjęcie studiów.
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.
Proces rekrutacji
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów.
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminy rekrutacji
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Opłata rekrutacyjna

Koszt - 85,00 PLN

Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych

Opłaty za studia
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne") 
Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 1. Jest przygotowany do wykonywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej.
 2. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek – środowisko – infrastruktura.
 3. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej.
 4. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.
 5. Posiada umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej.
 6. Spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem.
 7. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.
 8. Jest przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych
 9. Nabywa wiedzę ze skutecznego kierowania zespołami oraz teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach jak:
  • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
  • analiza ryzyka zagrożeń i prognoza ich potencjalnych skutków,
  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej,
  • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
  • planowanie działań zapobiegawczych,
  • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu,
  • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
  • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego,
  • organizacja systemów łączności i monitorowania,
  • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
  • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych,
  • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej,
  • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
  • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
  • współpraca z instytucjami porządku publicznego,
  • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.
 10. Nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych
 11. Potrafi:
  • projektować i zarządzać bezpieczeństwem;
  • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu;
  • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych;
  • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa.
 12. Będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.
 13. Poprzez naukę języka obcego będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa w tym informacji wynikających z Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony.
 14. Rozumie mechanizmy i warunki tworzące bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.
 15. Zdobędzie szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania bezpieczeństwem, absolwent kierunku w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 16. Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń i tworzenia projektów.
 17. Posiada wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 18. Posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
 19. Sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy.
Potencjalne miejsce pracy

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
 • administracji publicznej, szczególnie tej ściśle współpracująca z OSP;
 • innych służbach ratowniczych i instytucjach działających w sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w tym organizacje międzynarodowe);
 • administracji publicznej związanej z ochroną ludności, jak np. centra zarządzania kryzysowego czy wydziały bezpieczeństwa;
 • służbach związanych z bezpieczeństwem i ochroną obywateli;
 • instytucjach rządowych i pozarządowych związanych z bezpieczeństwem (w tym międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa).
Podstawy prawne