Kierunek Zarządzanie Ratownictwem i Ochroną Ludności

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Zarządzanie Ratownictwem i Ochroną Ludności

Kierunek Zarządzanie Ratownictwem i Ochroną Ludności

ZARZĄDZANIE RATOWNICTWEM I OCHRONĄ LUDNOŚCI

Studia na kierunku Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności prowadzone są na drugim stopniu kształcenia.

Dedykowane są osobom związanym zawodowo z ratownictwem oraz ochroną ludności, a także osobom planującym podjąć współpracę z podmiotami realizującymi zadania w ich obszarze.

W szczególności kierunek poświęcony jest dla osób pragnących zgłębić praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie ratownictwa oraz rozszerzyć dotychczas zdobyte kompetencje na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza  
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa 

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – magister 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Nauki o bezpieczeństwie – 87 %
 • Nauki o polityce i administracji – 13%

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek - Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • Studia stacjonarne – 36
 • Studia niestacjonarne - 36

Czas trwania - 3 semestry (1,5 roku) 

Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).  
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Przeliczanie punktów 
 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia). 
 2. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów. 
Terminy rekrutacji 
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  • wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z podaniem uzyskanego wyniku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),
  • wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów z podaniem uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) a w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej – wczytania dodatkowo skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle – zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

   

  Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  • podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
  • oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,
  • oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) – tylko w przypadku, gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,
  • deklarację uiszczania czesnego – formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

   

  Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia

Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

Absolwenci:

 1. Otrzymają uniwersalną wiedzę możliwą do wykorzystania nie tylko w krajowych, ale także międzynarodowych instytucjach,
 2. Zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy we wszystkich formacjach i służbach podległych MSWiA.
Potencjalne miejsce pracy   
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • komórki właściwe ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w jednostkach administracji publicznej
 • przedsiębiorstwa usługowe np. jako specjalista ds. bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa naukowo-badawcze w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
 • operatorzy infrastruktury krytycznej
 • służby (straż pożarna, policja, wojsko, służba więzienna itp.)
 •