Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Skip to content
LOGOWANIE
Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Głównym celem studiów jest przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w sektorze publicznym.

Największy nacisk położono na praktykę, w tym na rozwijanie kwalifikacji oraz kompetencji umożliwiających wykonywanie złożonych i wzajemnie powiązanych zadań zarządczych i wykonawczych na płaszczyznach ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zwrócono przy tym uwagę na zrozumienie istoty zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej i kryzysu (również w świetle efektu kaskadowego rozwoju tych zagrożeń).

Podczas prowadzonych zajęć zostaną omówione wybrane, aktualne regulacje prawne, a także aspekty organizacyjne i operacyjne, pozwalające słuchaczom przygotować się do efektywnego prowadzenia działań ochronnych względem ludzi, mienia i środowiska w złożonych warunkach funkcjonowania państwa i społeczności międzynarodowej, zgodnie ze współczesną koncepcją ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 647
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Adresaci studiów

Studia podyplomowe są dedykowane osobom chcącym usystematyzować, uzupełnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wymienia się wśród nich:

 • decydentów administracji publicznej (przedstawicieli ministerstw, wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast);
 • przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP;
 • osoby pracujące w komórkach odpowiedzialnych za sprawy ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • w komórkach organizacyjnych w urzędach administracji publicznej;
 • a także osoby dopiero planujące swoją karierę zawodową związaną z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. 
Sylwetka absolwenta 

Absolwenci uzyskają kompetencje wynikające z połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do przygotowania się na potencjalne kryzysy i zarządzania nimi.

Studia pozwolą uczestnikom na zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w takich zakresach jak:

 • podstawy prawne funkcjonowania systemów ochrony ludności;
 • organizacja ochrony ludności w Polsce i na świecie;
 • podstawy oceny i zarządzania ryzykiem;
 • umiejętność organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie jednostki administracyjnej;
 • komunikacja kryzysowa i kontakt z mediami w czasie sytuacji kryzysowych (w tym wystąpienia przed kamerą);
 • umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw i rozwiazywanie problemów logistycznych;
 • organizacja działań ratowniczych, w tym tworzenie i struktura sztabu akcji ratowniczej;
 • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w treningu decyzyjnym.
Organizacja studiów
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza w formie niestacjonarnej;
 • program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych;
 • studia trwają dwa semestry;
 • rozkład zajęć, formę i terminy zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych;
 • studia są odpłatne.
Warunki przyjęcia na studia
 • wykształcnie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier);
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia;
 • wniesienie opłaty za studia przed ich rozpoczęciem - całość lub I rata;
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK);
 • uzupełnienie w IRK oświadczenia w sprawie wyboru sposobu płatności za studia;
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów.
Wymagane dokumenty 
 • zdjęcie - wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 • dyplom ukończenia studiów - skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK (oryginał do wglądu po przyjęciu);
 • formularz zgłoszeniowy (formularz należy wygenerować z systemu IRK, zakładka "zgłoszenia rekrutacyjne" / "dokumenty i dalsze kroki", po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego);
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności.
Proces rekrutacji
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów;
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminarz rekrutacji
 I tura rekrutacjiII tura rekrutacji
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.23.11.2023 r.
Zakończenie rekrutacji31.10.2023 r.04.02.2024 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji03.11.2023 r.07.02.2024 r.
Rozpoczęcie zajęć17.02.2024 r.17.02.2024 r.
Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN.
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych.
Opłata za studia
 • Koszt - 7800,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • Zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • Zniżka dla studentów i absolwentów SGSP/APoż - 15%,
  • Zniżki nie łączą się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail,
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK,
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za studia.
Podstawy prawne