Kierunek Ratownictwo Medyczne

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Ratownictwo Medyczne

Kierunek Ratownictwo Medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Celem nauczania na kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistycznej do wykonywania zawodu ratownika medycznego.  
Studia o charakterze praktycznym, przygotowują specjalistów do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji 
22 56 17 992  
rekrutacja@apoz.edu.pl   

Akademia Pożarnicza 
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych i strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Nauki o zdrowiu – 61% - dyscyplina wiodąca 
 • Nauki medyczne – 30% 
 • Nauki o bezpieczeństwie – 9% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - ratownictwo medyczne 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - praktyczny 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc: 

 • Studia stacjonarne - 36 
 • Studia niestacjonarne - 36 

Czas trwania - 6 semestrów (3 lata)

Proces rekrutacji
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji. 
 5. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant APoż. 
Warunki rekrutacji 
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości. 
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 
  • matematyki; 
  • języka obcego; 
  • biologii, albo chemii, albo fizyki; 
 3. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości, któregoś z powyższych przedmiotów, przyjmuje się dla niego wartość „0” punktów rekrutacyjnych. 
Przeliczanie punktów 
 1. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie: 
  • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7 
   • poziom rozszerzony - 1,0 
  • waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0 
   • biologia albo chemia, albo fizyka - 0,8 
   • język obcy - 0,5 
 2. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników) oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 albo od 2 do 6 przelicza się na „wynik maturalny” zgodnie z poniższą tabelą: 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  

Wynik maturalny  

5,0  

6,0   

100   

-------------------------------- 

5,0   

80   

4,0  

4,0   

60   

---------------------------------  

3,0   

40   

3,0  

2,0   

20    

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymaganych, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem, że ”wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8. 
 2. Kandydat na studia może uzyskać punkty preferencyjne za następujące szkolenia i kursy (punkty sumują się): 
  • kurs KPP – 8 pkt 
  • szkolenie podstawowe strażaka OSP – 7pkt 
  • kurs ratownika TOPR/GOPR – 5 pkt 
  • kurs ratownika wodnego – 4 pkt  
 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/06/2022 Senatu SGSP z dnia 22.06.2022 r. 
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz biologii albo chemii, albo fizyki raz punktów preferencyjnych. 
 5. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji. 
 6. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki z przedmiotu matematyka. 
 7. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby: 
  • według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, 
  • według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób. 
 8. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. 
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 19. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.
Terminy rekrutacji 
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Wymagane dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w roku przypadającym na rekrutację, wystarczy uzupełnienie danych dot. przedmiotów które będą zdawane; w przypadku kilku świadectw dojrzałości, należy scalić wszystkie w jeden plik pdf; 
  • wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się; 
  • wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego;
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów; 
  • uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.  
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  1. podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany, 
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę, 
  3. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 23 albo 24 traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Opłata rekrutacyjna 

Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin - do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Podstawy prawne 
Sylwetka absolwenta 

Absolwent: 

 1. Zna i rozumie medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego.
 2. Zna i rozumie problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu – w stopniu podstawowym. 
 3. Zna i rozumie systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach. 
 4. zna i rozumie regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego, 
 5. Potrafi rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
 6. Potrafi prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego. 
 7. Potrafi podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. 
 8. Potrafi współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach.
 9. Potrafi inicjować, wspierać i organizować działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy.
 10. Potrafi promować znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. 
 11. Potrafi planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy. 
 12. Jest gotów do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem. 
 13. Jest gotów do dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta. 
 14. Jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw. 
 15. Jest gotów do organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym. 
 16. Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 
 17. Jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta. 
Potencjalne miejsce pracy   

Absolwent jest przygotowany do pracy w: 

 • publicznych i niepublicznych zakłady opieki zdrowotnej; 
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych;
 • zespołach ratownictwa medycznego;
 • stacjach pogotowia ratunkowego; 
 • specjalistycznych służbach ratowniczych; 
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego; 
 • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; 
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (policji, straży pożarnej, wojsku, straży granicznej, lotnictwie);
 • organizacjach ratowniczych; 
 • dyspozytorniach medycznych;
 • ośrodkach szkoleniowych oraz na stanowisku koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.