Procedury i zasady współpracy

Skip to content
LOGOWANIE
Procedury i zasady współpracy

Procedury i zasady współpracy

ZASADY POLITYKI WYDAWNICZEJ

Akademia Pożarnicza, mając na celu budowanie prestiżu uczelni i jej środowiska akademickiego, podejmuje działania wzmacniające pozycję Wydawnictwa Akademii Pożarniczej wśród akademickich wydawnictw naukowych, wydając wysoko punktowane czasopisma naukowe i publikacje  naukowe, akredytowane przez Ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uznawane zarówno na rynku krajowym i międzynarodowym. Dążąc do niniejszego celu, APoż deklaruje:

 1. Promować osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich i studentów APoż w publikacjach przygotowanych w językach
  obcych, w tym w językach kongresowych;
 2. Zwiększać i wzbogacać ofertę wydawanych w uczelni publikacji naukowych i czasopism naukowych, w szczególności
  z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oddających specyfikę prowadzonej w APoż działalności badawczej;
 3. Dążyć do wysokiej oceny eksperckiej czasopism naukowych prowadzonych w Wydawnictwie APoż;
 4. Wdrażać innowacyjne metody upowszechniania osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich i studentów APoż, w tym nowoczesne sposoby dystrybucji i sprzedaży wydawanych czasopism naukowych i publikacji naukowych.

Polityka wydawnicza APoż jest prowadzona w szczególności z poszanowaniem zasad:

 1. Transparentności procedur wydawniczych stosowanych w Wydawnictwie APoż;
 2. Ochrony praw autorskich i własności intelektualnej nauczycieli akademickich i studentów publikujących w Wydawnictwie APoż, w tym przeciwdziałania plagiatowi;
 3. Obiektywizmu w recenzowaniu osiągnięć naukowych przewidzianych do wydania w Wydawnictwie APoż;
 4. Kreatywności i sprawności w procesie dystrybucji i sprzedaży publikacji naukowych i czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo APoż.

Realizacja powyższej deklaracji nastąpi w szczególności poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 1. Wydawanie elektronicznej wersji publikacji naukowych i czasopism naukowych z dorobkiem naukowym nauczycieli
  akademickich i studentów APoż w językach obcych, w tym w językach kongresowych;
 2. Wydawanie drukowanej i elektronicznej wersji publikacji naukowych i czasopism naukowych;
 3. Zapewnienie wysokiej jakości edytorskiej, w tym graficznej i technicznej, publikacji naukowych i czasopism naukowych;
 4. Recenzowanie artykułów naukowych zgodnie z zasadą double-blind review, czyli tzw. podwójnie ślepej recenzji;
 5. Umiędzynarodowienie dystrybucji i sprzedaży publikacji naukowych i czasopism naukowych prowadzonych w APoż;
 6. Wzmacnianie współpracy Wydawnictwa APoż z innymi wydawnictwami naukowymi, uznanymi zarówno w środowisku międzynarodowym, jak i krajowym.

Realizacja celów polityki wydawniczej ma miejsce z poszanowaniem zasad w niej przyjętych, pozwalając na postrzeganie Wydawnictwa APoż jako akademickiego wydawnictwa naukowego mieszczącego się w grupie publikujących unikatowe zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym środowisku naukowym, osiągnięcia badawcze, obrazujące nieszablonowość działalności badawczej prowadzonej w APoż.

INFORMACJE DLA AUTORÓW SKRYPTÓW, PODRĘCZNIKÓW, MONOGRAFII

 1. Krok pierwszy to przygotowanie odpowiedniego raportu o wydanie publikacji w e-Dok (przy zachowaniu drogi służbowej).
 2. Raport powinien zawierać następujące informacje: – tytuł dzieła, – proponowany format (A4 czy B5), – objętość w arkuszach wydawniczych (jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami), – dla kogo dzieło jest przeznaczone, – orientacyjny termin złożenia gotowego dzieła w Wydawnictwie APoż.
 3. Do 30 listopada każdego roku budżetowego Rada Wydawnicza zajmie stanowisko co do zgłoszonych propozycji, zostanie przygotowany harmonogram wydawniczy na rok następny i przedłożony do zatwierdzenia Rektorowi.
 4. Rada Wydawnicza zadecyduje o kolejności wydania dzieła.
 5. Z autorem/autorami zostanie podpisana umowa wydawnicza o przeniesienie autorskich praw majątkowych (bezzaliczkowa). W umowie zostanie m.in. określony termin złożenia gotowej pracy, termin wydania dzieła drukiem oraz zostaną sprecyzowane prawa i obowiązki Autora/Autorów i Wydawcy (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksem cywilnym).
 6. Po dostarczeniu przez autora/autorów gotowego kompletnego dzieła zostanie ono skierowane do recenzji. O wyborze recenzenta decyduje przewodniczący Rady Wydawniczej.
 7. Kolejny krok to przygotowanie publikacji do wydania: opracowanie redakcyjne, skład, korekty, projektowanie okładki, druk, oprawa, ustalenie ceny sprzedażnej i rozpowszechnianie.
 8. Cykl wydawniczy w APoż – od momentu przyjęcia dzieła po uzyskaniu przychylnej recenzji do rozpoczęcia rozpowszechniania – trwa do 6 miesięcy.
 9. Informacje dla Autorów dotyczące zasad przygotowania tekstu publikacji można znaleźć na stronie internetowej Wydawnictwa APoż.