O Uczelni

Skip to content
LOGOWANIE
O Uczelni

O Uczelni

O UCZELNI

Akademia Pożarnicza (skrócona nazwa: APoż) jest uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą funkcjonariuszy pożarnictwa, funkcjonariuszy innych służb i straży, żołnierzy oraz osoby cywilne.

Akademia Pożarnicza kontynuuje kształcenie i wychowanie kadr pożarniczych rozpoczęte w 1939 r. przez Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego, a następnie realizowane przez Centralną Szkołę Pożarniczą, Szkołę Oficerów Pożarnictwa, Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

***

Akademia Pożarnicza została utworzona Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1088), działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) oraz statutu.

***

Akademia Pożarnicza jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Do zadań Akademii, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy uczestniczenie w działaniach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o PSP właściwych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

***

Misją Akademii Pożarniczej jest kreowanie wiedzy i umiejętności jej rozpowszechniania i wykorzystania poprzez kształcenie przyszłej i obecnej kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej, w tym ratownictwa oraz kadr cywilnych o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę związaną z bezpieczeństwem obywateli w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, w szczególności inżynierii bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.

Akademia Pożarnicza, pielęgnując najlepsze tradycje i pomnażając dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki oraz kształcenia zgodnie z potrzebami państwa i narodu.