Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Skip to content
LOGOWANIE
Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej, którego priorytetem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń a także przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa. 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl   

Obsługa rekrutacji
22 56 17 992  
rekrutacja@apoz.edu.pl  

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa  

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Informacje podstawowe 

Dla kogo - dla osób cywilnych 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – inżynier 

Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych 

 • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 70% - dyscyplina wiodąca 
 • Inżynieria lądowa, geodezja i transport - 20% 
 • Nauki o bezpieczeństwie - 10% 

Jednostka organizacyjna - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek studiów - inżynieria bezpieczeństwa 

Formy studiów - stacjonarne i niestacjonarne 

Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia - ogólnoakademicki 

Język wykładowy - polski 

Limit miejsc:    wkrótce

 • Studia stacjonarne – ...
 • Studia niestacjonarne - ...

Czas trwania - 8 semestrów (4 lata)

Warunki rekrutacji 
 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości. 
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: 
  • matematyka; 
  • język obcy; 
  • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie. 
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w pkt. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa dalej z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
Przeliczanie punktów 
 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.
 2. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w warunkach rekrutacji, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa dalej z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.
 3. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) – tzw. „nowa matura”, następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  • wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej; 
  • waga poziomu: 
   • poziom podstawowy - 0,7
   • poziom rozszerzony - 1,0
   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)
  • waga przedmiotu: 
   • matematyka - 1,0
   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie - 0,8
   • język obcy - 0,5
 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:
  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 3-5  Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości skala 2-6  Wynik maturalny  
  5,06,0100
  --------------------------------5,080
  4,04,060
  --------------------------------- 3,040
  3,02,020 
 2. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.
 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP z dnia 24.05.2023 r.
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.
 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem: 
  • matematyki, 
  • informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie, 
  • języka obcego.
Potwierdzanie efektów uczenia się   
 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Akademii Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
 2. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 1-31 marca roku, w którym kandydat będzie rekrutował na studia.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują podane terminy rekrutacji. 
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się wymogu posiadania wyników na świadectwie dojrzałości z wymaganych przedmiotów i ich przeliczania. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.
Wymagane działania i dokumenty 
 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,
  • wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
  • wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,
  • zapisu na wybrany rodzaj studiów,
   uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich - wczytania do IRK podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego (własnoręcznie albo podpisem zaufanym) oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w rekrutacji oraz podjęcie studiów (oświadczenie do pobrania na koncie IRK).
 2. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do APoż: 
  • podanie do Rektora-Komendanta APoż - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,
  • oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,
  • deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,
   zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki w APoż,
  • w przypadku kandydatów niepełnoletnich – oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (własnoręcznie albo podpisem zaufanym) wyrażające zgodę na udział w rekrutacji oraz podjęcie studiów.
 3. Niedopełnienie formalności, o których mowa wyżej, traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia. 
Proces rekrutacji 
 1. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do: 
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów. 
 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminy rekrutacji 
  I nabór  II nabór 
rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  03.06.2024 r.  26.08.2024 r. 
zakończenie przyjmowania zgłoszeń  14.07.2024 r.  15.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji   19.07.2024 r.  18.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane **  22.07 - 01.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby za listy rezerwowej **  05 - 13.08.2024 r.  19-25.09.2024 r. 
ogłoszenie wyników  14.08.2024 r.  26.09.2024 r. 
** zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK
Opłata rekrutacyjna 

 Koszt - 85,00 PLN 

Numer konta - zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego 

Termin – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych 

Opłaty za studia 
 • studia stacjonarne są niepłatne
 • studia niestacjonarne są płatne
 • koszt studiów oraz informacje o innych płatnościach określone są we właściwym Zarządzeniu Rektora-Komendanta APoż (zakładka "Podstawy prawne")
Sylwetka absolwenta 

Absolwent: 

 1. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych. 
 2. Posiada umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. 
 3. Umie pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł,.
 4. Stosować terminologię i język techniczny. 
 5. Korzystać z technik symulacyjnych i wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne.
 6. Nabył umiejętność w zakresie dostrzegania aspektów pozatechnicznych, w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
 7. Nabył umiejętność wykonywania ilościowej analizy ryzyka pożarowego i zarządzania procesem zarządzania bezpieczeństwem w obiektach budowlanych i innych elementach infrastruktury.
 8. Posiada umiejętności badania okoliczności i przyczyn pożarów, awarii, wypadków i katastrof.
 9. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przepisów przeciwpożarowych .
 10. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek - środowisko – infrastruktura.
 11. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej. 
 12. Zna podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.
 13. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w takich obszarach jak: 
  • nauki ogólnotechniczne, w zakresie zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z inżynierią bezpieczeństwa;
  • stosowanie podstawowych metod analitycznych, służących rozwiązywaniu zadań inżynierskich;
  • analiza rysunków technicznych, obliczeń i dokumentacji technicznej w zakresie projektowania;
  • identyfikacja, ocena i walidacja ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa oraz skuteczności elementów systemów bezpieczeństwa;
  • prawo krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym działań ratowniczych oraz współpracy z administracją publiczną; 
  • rozpoznawanie i identyfikowanie zjawisk niepożądanych, takich jak zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe zagrożenia, a także awarie przemysłowe oraz klęski żywiołowe;
  • zasady funkcjonowania oraz organizacja Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
  • budowa i zasada działania technicznych systemów zabezpieczeń oraz biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych;
  • ratowanie zagrożonego życia, zdrowia, mienia i środowiska, w odniesieniu do zasad kierowania działaniem ratowniczym i dowodzenia siłami ratowniczymi podczas takich zdarzeń ratowniczych jak pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia; 
  • przepisy i procedury obowiązujące w ochronie przeciwpożarowej. 
Potencjalne miejsce pracy   

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych PSP – na stanowiskach cywilnych;
 • jednostkach organizacyjnych administracji publicznej zajmującej się problemami bezpieczeństwa, 
 • biurach projektowych i konsultingowych; 
 • zakładach przemysłowych; 
 • zakładowych strażach pożarnych;
 • innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
 • placówkach naukowo-badawczych;
 • jednostkach administracji publicznej różnego szczebla; 
 • wyższe i średnie szkolnictwo techniczne. 
Podstawy prawne