Stypendium socjalne

Skip to content
LOGOWANIE
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W roku akademickim 2023/2024 wysokość maksymalnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 1 294,40 zł netto.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O uznaniu przypadku za szczególnie uzasadniony każdorazowo decyduje Rektor-Komendant. 

W przypadku decyzji pozytywnej świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia wniosku.  

STYPENDIUM SOCJALNE

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalne?

Studenci, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego powinni zalogować się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb i w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI wybrać i wypełnić w pierwszej kolejności Oświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na aktualny rok akademicki. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA W SYSTEMIE USOSweb 

Czy od dochodu rodziny odejmowane są wydatki takie jak: kredyt na mieszkanie, koszt zakupu karty miejskiej, koszt stale przyjmowanych leków? Czy takie wydatki mają wpływ na przyznanie stypendium socjalnego?  

Nie. Stypendium socjalne przyznawane jest studentom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,40 zł netto. Jeśli wydatki pojawiają się w sytuacji spowodowanej nagłym, niespodziewanym wydarzeniem, przez co student znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, powinien wnioskować o przyznanie zapomogi. 

Czy średnia ocen ma jakiekolwiek znaczenie przy stypendium socjalnym? 

Stypendium socjalne otrzymuje się na podstawie dochodów na jednego członka rodziny, wyniki w nauce nie są kryterium w tym przypadku.  

Jakie dochody należy wpisać w oświadczeniu o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego? 

Student powinien wpisać każdy dochód uzyskany w roku bazowym oraz w ciągu roku akademickiego, na który ubiega się o przyznanie świadczenia (jeżeli występowały zmiany). Niektóre dochody, po spełnieniu określonych warunków, mogą być utracone.  

Czy konieczne jest załączenie do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z ZUS-u o wysokości odprowadzanych składek zdrowotnych, gdy jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą?  

Tak, w każdym przypadku wymagane jest dołączenie zaświadczenia z ZUS-u, albo zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku bazowym, który jest brany pod uwagę przy przyznawaniu stypendium.

Jeden z pełnoletnich członków mojej rodziny nie uzyskał dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Czy w takiej sytuacji muszę dostarczyć zaświadczenie o zerowym dochodzie z Urzędu Skarbowego? 

Student i każdy pełnoletni członek rodziny studenta powinien złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętym w roku bazowym dochodzie. Jeśli takich dochodów nie było, na zaświadczeniu będzie widniało 0,00 zł.   

Moje pełnoletnie rodzeństwo wciąż mieszka z rodzicami i jest na ich utrzymaniu. Czy powinienem zaliczyć je do składu rodziny?  

Pełnoletnie rodzeństwo zaliczamy do członków rodziny tylko i wyłącznie wtedy, gdy kontynuuje naukę i nie przekroczyło jeszcze 26 roku życia.  

W powinienem udokumentować utratę pracy?  

Aby utracić dochód należy przedłożyć z wnioskiem dokumenty dotyczące utraty pracy, takie jak np. zaświadczenie pracodawcy o ustaniu zatrudnienia lub świadectwo pracy.  

Kiedy muszę dołączyć do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny?  

Zaświadczenie to należy dołączyć w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, określonej w art. 87 ust. 2 pkt 1.

Czy świadczenie 500+ muszę wliczyć do dochodu?  

Świadczenie to nie jest wliczone do dochodu. 

Akty prawne. 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

  • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
  • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl
  • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374