Skip to content
LOGOWANIE

KONFERENCJA NAUKOWA „OCHRONA LUDNOŚCI, RATOWNICTWO I POMOC HUMANITARNA”

w tle widać pożar lasu, na pierwszym planie dwójka dzieci

Organizatorzy

Patronat honorowy

TYTUŁ KONFERENCJI

Konferencja naukowa pt.: ,,OCHRONA LUDNOŚCI, RATOWNICTWO I POMOC HUMANITARNA”.

TERMIN I MIEJSCE

Konferencja będzie organizowana w  formule hybrydowej (udział stacjonarny oraz online - transmisja na kanale You Tube Akademii Pożarniczej).
w terminie: 8–9 maja 2024 r.
I dzień w Akademii Pożarniczej (Aula A2, bud. F, II piętro).
II dzień w Uniwersytecie Warszawskim (Aula im. prof. J. Baszkiewicza - Gmach Audytoryjny WNPoSM UW ).

DLA KOGO

Konferencja przeznaczona jest dla szerokiego środowiska naukowego, jak i praktyków, dla których temat ochrony ludności, ratownictwa i pomocy humanitarnej jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji, a zwłaszcza dyskusje panelowe, w których gościć będziemy cenionych ekspertów, mogą być szczególnie interesujące dla przedstawicieli służb i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, a także wszelkich instytucji generujących naukowe podwaliny w tej materii.

ORGANIZATORZY

Akademia Pożarnicza (APoż) wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim (UW) - Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Akademia Pożarnicza wystąpiła również o patronaty do:
1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
2. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

PATRONAT MEDIALNY

Patronat Medialny objęli:
1. Wydawnictwo Adam Marszałek
2. Miesięcznik ,,Przegląd Pożarniczy”

PARTNERZY (Współfinansujący)

Serdecznie zapraszamy firmy/instytucje, inne podmioty oraz osoby prywatne do współfinansowania konferencji poprzez wykupienie pakietów promocyjnych.

Płatność z tytułu opłacenia pakietu promocyjnego należy uiścić przelewem na konto bankowe nr  03 1600 1374 1845 2512 5000 0217 z tytułem ,,współudział w konferencji OL, pakiet nr .…, nazwa firmy/imię i nazwisko).

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski (APoż) – przewodniczący komitetu
prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UW) – przewodniczący komitetu
mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek (APoż)– zastępca przewodniczącego
st. bryg. dr inż. Robert Piec (APoż) – zastępca przewodniczącego
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni (APoż) – zastępca przewodniczącego
dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni (APoż) – zastępca przewodniczącego
dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni (APoż) – zastępca przewodniczącego
dr Magdalena Dobrowolska-Opala (UW) – zastępca przewodniczącego
dr Antoni Morawski (UW) – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Stanisław Sulowski (UW)
prof. Jolanta Itrich- Drabek (UW)
dr hab. Michał Brzeziński (UW)
dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. uczelni (UW)
dr hab. Daniel Przastek (UW)
dr hab. inż Grzegorz Gudzbeler (UW)
płk. dr Piotr Potejko (UW)
bryg. prof. dr hab. inż. Marzena Półka (APoż)
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski (APoż)
dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni (APoż)
bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński (APoż)
bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz (APoż)
dr hab.(UFU) Oksana Telak (APoż)
bryg. dr Izabela Grabowska-Lepczak (APoż)
mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski (APoż)
mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz (APoż)
mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec (APoż)
dr inż. Magdalena Gikiewicz (APoż)
kpt. dr inż. Rafał Wróbel (APoż)
st. kpt. dr Monika Wojakowska (APoż)
dr Radosław Fellner (APoż)
dr Wojciech Wróblewski (APoż)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT)
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT)
prof. dr hab. inż. Szymon Mitkow (WAT)
dr hab. inż. Marcin Górnikiewicz (WAT)
dr hab. Aleksandra Skrabacz (WAT)
prof. dr hab. Maciej Marszałek (ASzWoj)
płk dr hab. Dariusz Majchrzak (ASzWoj)
płk dr hab. Andrzej Soboń (ASzWoj)
dr hab. inż. Bogdan Michailiuk (ASzWoj)
prof. dr hab. Andrzej Glen (UWS)
prof. dr hab. Mirosław Minkina (UWS)
dr hab. Malina Kaszuba (UWS)
dr inż. Robert Marcin Wolański (SA PSP w Krakowie)
dr Kornela Oblińska (UW)
dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (UW)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Akademia Pożarnicza:

 1. dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
 2. bryg. dr inż. Robert Piec
 3. dr inż. Magdalena Gikiewicz
 4. dr Radosław Fellner


Uniwersytet Warszawski:

 1. dr Antoni Morawski
 2. dr Magdalena Dobrowolska-Opała
 3. dr Magdalena Tomaszewska- Michalak
RAMOWY PROGRAM

Konferencja została zaplanowana na 2 dni (I dzień – Akademia Pożarnicza, II dzień – Uniwersytet Warszawski), każdy dzień podzielony będzie na 3 panele tematyczne. Planowany ramowy program:

Dzień 1

 • I panel: Paradygmaty i przedmiot poznania naukowego ratownictwa, ochrona ludności i pomocy humanitarnej oraz dobre praktyki działań ratowniczych, ochrony ludności i pomocy humanitarnej. Moderatorzy: st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek. Wstępna propozycja prelegentów: Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciel Samorządu
  (komórki zajmującej się zarządzaniem kryzysowym), Przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego, Przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża/Caritas.
 • II panel: Budowanie odporności państwa i społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń. Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski. Wyniki badań i analiz jednostek naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pożarniczej, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej.
 • III panel: Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie. Moderator: st. bryg. dr inż. Robert Piec. Wstępna propozycja prelegentów: dr inż. Witold Skomra, dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni, dr inż. Jarosław Stelmach (SAFETY PROJECT), prof. dr hab. Jerzy Wolanin (APoż), Przedstawiciel Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie.

Dzień 2

 • I panel: Gotowość struktur państwowych w obliczu wystąpienia sytuacji wojennej/konfliktu zbrojnego. Moderator: prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UW). Wstępna propozycja prelegentów: przedstawiciel z policyjnej komórki sztabowej; przedstawiciel z Państwowej Straży Pożarnej/Akademii Pożarniczej; osoba zajmująca się ratownictwem medycznym; przedstawiciel Straży Granicznej.
 • II panel: Rozwiązania technologiczne w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i obrony cywilnej. Moderatorzy: prof. Grzegorz Gudzbeler. Wstępna propozycja prelegentów: przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; przedstawiciel władzy lokalnej; przedstawiciel z urzędu wojewódzkiego (powiązanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego); przedstawiciel sektora prywatnego/wybranej służby.
 • III panel: Potrzeby organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze ratownictwa. Moderatorzy: dr Magdalena Dobrowolska-Opała i dr Antoni Morawski (UW). Wstępna propozycja prelegentów: przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych (ZOSP RP); przedstawiciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego/Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego; przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża.

* Szczegółowy program jest  w trakcie ustalania.
Przewidziane zostały również pokazy nowoczesnych technologii i sprzętu.

TEMATYKA POWIĄZANA - PROJEKT GOSPOSTRATEG

Celem projektu GOSPOSTRATEG.IX-001G/22 jest stworzenie oraz weryfikacja w pilotażu zbioru narzędzi służących do realizacji zadań ratowniczych o charakterze kryzysowym. Projekt ma doprowadzić do uzyskania maksymalnie użytecznych postaci materiałów planistycznych w efekcie dwóch celów szczegółowych:

 1. opracowanie otwartego, jednolitego systemu klasyfikacji dziesiętnej działań ratowniczych, zbliżonego w swojej filozofii do PKD;
 2. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich do opisywania procesów. Konsorcjum chce zaproponować wykorzystanie narzędzi typu BPMN (ang. Business Process Model and Notation) jako podstawę zapisu zasad i procedur ratowniczych.

Ponadto, w fazie A przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego, a następnie rozpoznanie zakresu zmian w prawie, które będzie trzeba przeprowadzić, aby zaadoptować wypracowane w projekcie rozwiązania.

W fazie B konsorcjum proponuje pilotaż budowy procedur, jako zastępstwo planów ratowniczych w wybranych 3-4 jednostkach samorządowych. Ponadto, w fazie B zrealizowane zostanie:

 1. komplet propozycji zmian prawnych zmierzających do wdrożenia w przyszłości zaproponowanego przez nas rozwiązania dla dokumentacji planistycznych, analizę skutków krótko i długoterminowych, dokonanie bilansu propozycji;
 2. zbiór procedur atestacji i audytów dla systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywanych na potrzeby ochrony ludności.

  Link do projektu

KOSZTY UDZIAŁU

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Dla firm, instytucji i osób prywatnych, które chcą komercyjnie wesprzeć to wydarzenie, oferujemy pakiety promocyjne (dostępne w zakładce PARTNERZY (współfinansujący).

REJESTRACJA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Osoby, które będą brały czynny udział w konferencji jako prelegenci lub będą chciały współtworzyć materiały do publikacji albo zareklamować sprzęt, proszone są o przesłanie zagadnień oraz abstraktów i posterów na adres mailowy: konferencjaOL@apoz.edu.pl
Zgłoszenia przyjmujemy ostatecznie  do 23 kwietnia 2024 r.

Firmy lub instytucje oraz osoby prywatne, które komercyjnie chcą wesprzeć organizację konferencji, mogą skorzystać z pakietów promocyjnych (pliki do pobrania w zakładce "Partnerzy" (Dla współfinansujących).

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH

Najlepsze nadesłane oryginalne artykuły naukowe, po pozytywnych recenzjach zostaną zarekomendowane do wydania w czasopismach:
1. Wydawnictwa Adam Marszałek (100 pkt.)
2. Zeszyty Naukowe SGSP (70 pkt.)
3. Central European Journals od Security Studies
Zaplanowana została także monografia pod redakcją.

Materiały prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencjaOL@apoz.edu.pl

KONTAKT

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Akademia Pożarnicza:
st. kpt. Magdalena Gierska, tel. (22)5617523
e-mail: konferencjaOL@apoz.edu.pl

Uniwersytet Warszawski:
dr Antoni Morawski
e-mail: antoni.morawski@uw.edu.pl
dr Magdalena Dobrowolska-Opała
e-mail: m.dobrowolska-opala@uw.edu.pl

 

PLIKI DO POBRANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o zgłaszanie się na konferencję poprzez wypełnienie formularza: Formularz zgłoszeniowy

TRANSMISJA ON-LINE
Opis

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...