Skip to content
LOGOWANIE

REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Baner Erasmus+

Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

Wstęp

W ramach programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców i pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2023 r. włącznie. Wymagany jest komplet dokumentów, tj. 1) formularz zgłoszeniowy; 2) program szkolenia/nauczania (szczegóły poniżej).

Wyjazdy pracowników administracyjnych

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych (w przypadku mobilności do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem) i 5 dni w przypadku wyjazdu do tzw. krajów trzecich niestowarzyszonych z programem (Ukraina, Uzbekistan).

Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie szkolenia („Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (docx, 63 KB)") zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego pod względem zgodności z profilem zawodowym pracownika lub kierunkiem jego rozwoju.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres: erasmus@apoz.edu.pl w terminie do 29 października 2023 r. włącznie.

Zasady i tryb delegowania za granicę pracowników i strażaków Akademii Pożarniczej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ reguluje Zarządzenie nr 43/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wyjazdy nauczycieli akademickich

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnię przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów APoż w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język, w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość mobilności nauczyciela akademickiego to jeden tydzień. Mobilność nauczyciela akademickiego może trwać od 2 do 5 dni roboczych w przypadku wyjazdu do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem lub 5 dni, gdy mobilność jest realizowana w kraju niestowarzyszonym z programem (Ukraina, Uzbekistan).

Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (docx, 65 KB)) zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej APoż., w której jest zatrudniony ubiegający się o wyjazd dany nauczyciel akademicki.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami mającymi zastosowanie do kosztów jednostkowych, wynikających z aktualnych umów o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, które przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na wyjazd w ramach programu Erasmus+ otrzymują także dofinansowanie kosztów podróży.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres: erasmus@apoz.edu.pl w terminie do 29 października 2023 r. włącznie.

Zasady i tryb delegowania za granicę pracowników i strażaków Akademii Pożarniczej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ reguluje Zarządzenie nr 43/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Uwaga: zgodnie z zapisami uchwały Senatu SGSP 16/09/2020, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są uwzględniane w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

WYJAZDY DLA STUDENTÓW

Wstęp

Zapoznaj się z przewodnikiem rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024 (pdf, 61 KB)

W ramach programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

 • Praktyki:
  1. „SMT” Praktyki 2-3 miesięczne w semestrze letnim 2023/2024;
  2. Krótkoterminowa mobilność mieszana w celu odbycia praktyk połączona z mobilnością wirtualną (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) w semestrze letnim 2023/2024.
 • Studia:
  1. „SMS” Semestr zimowy 2023/2024;
  2. Wyjazd krótkoterminowy połączony z mobilnością wirtualną (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) w semestrze zimowym 2023/2024.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się w listopadzie 2023 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Wyjazdy na studia

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami mającymi zastosowanie do kosztów jednostkowych wynikających z aktualnych umów o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, które przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

Studenci uprawnieni do stypendium socjalnego, wyjeżdżający na studia – mogą otrzymać dodatkowo 250 euro miesięcznie.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: erasmus@apoz.edu.pl w terminie do 29 października 2023 r. włącznie.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie maila zwrotnego od Koordynatora.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Zasady i tryb delegowania za granicę studentów niebędących strażakami Akademii Pożarniczej w celach naukowych i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+ reguluje Zarządzenie nr 10/2023 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

W ramach programu Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci APoż (wyjazd musi zakończyć się nie później niż rok po zakończeniu studiów) pod warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym Erasmus+ w trakcie studiów i spełnieniu wymogów, o których mówi Zarządzenie nr 3/2023 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania podróży, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, studentów i niedawnych absolwentów, którzy ukończyli studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w terminie nie później, niż rok od wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie.

Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Kontakt

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dot. udziału w ww. mobilnościach zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Erasmus+ (erasmus@apoz.edu.pl)

 • Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+: mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak
 • Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+: mł. bryg. dr inż. Agata Walczak
 • Z-ca Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+: kpt. mgr. inż. Łukasz Kucmin

Inne wpisy z podobnych kategorii

Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.) Zapraszamy na jednodniowe szkolenie dla kandydatów na stu...
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
15 maja 2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach, które stanowiło kulminacyjny moment obchodów ...