DSM Poland

Skip to content
LOGOWANIE
DSM Poland

DSM Poland

Tytuł projektu

Development and maintenance of rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities under the UCPM

Akronim projektu

DSM-POLAND

Numer umowy i data podpisania

101122686, umowa z dnia 16 grudnia 2023 r.

Wartość projektu

€26,167,839.00 + VAT pokryty jako wkład własny ze środków krajowych

Wstęp

System „rescEU” obejmuje nową europejską rezerwę zdolności w zakresie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności („rezerwa rescEU”), która została stworzona w celu wspierania państw członkowskich w reagowaniu na klęski i katastrofy w przypadkach, gdy zdolności krajowe okażą się niewystarczające. W wyniku prac Komisji Europejskiej (KE) poza magazynami medycznymi w ostatnich latach została ona rozszerzona o możliwość reagowania na inne zagrożenia, takie jak nagłe przypadki medyczne oraz incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRN). Prace przygotowawcze dotyczące stworzenia rezerw strategicznych w ramach KE, a dotyczące zagrożeń CBRN trwają już od 2019 roku. Obecnie państwa członkowskie, w tym Polska już udostępniają swoje zasoby, a w założeniach konkursu polski moduł CBRN ma funkcjonować organizacyjnie w PSP na tożsamych zasadach, jak bardzo wysoko ceniony w Polsce, Europie i na świecie certyfikowany także w ONZ moduł PSP „USAR Poland”, dysponowany wielokrotnie poza granice państwa decyzjami Pana Ministra.

Wszystkie koszty związane z tworzeniem, szkoleniem i utrzymaniem zdolności rescEU są i będą pokrywane w całości ze środków unijnych.

Pod koniec 2021 roku ówczesna Szkoła Główna Służby Pożarniczej, przy akceptacji listem intencyjnym Komendanta Głównego PSP przystąpiła do konkursu „Development and maintenance of rescEU CBRN DSM” (rescEU CBRN DSM POLAND). W styczniu 2023 r. został złożony wniosek, w miesiącach marzec i czerwiec 2023 odbyły się sesje doprecyzowujące założenia utworzenia modułu CBRN na bazie grup chemicznych PSP. Rozstrzygnięcie procedury oceny wniosków przez KE nastąpiło w sierpniu i otrzymaliśmy potwierdzenie o wyborze Polski, jako jednego z trzech Państw tworzących ten system.

Po wstępnym wyłonieniu 3 krajów i negocjacjach w miesiącach wrzesień – październik, w dniu 16 grudnia 2023 r. nastąpiła akceptacja Komisji Europejskiej o przyznaniu finansowania Akademii Pożarniczej na kwotę ponad 26,16 mln € z puli 69,8 mln € (akronim projektu DSM-POLAND).

Informacja o projekcie

Założenia organizacyjno-operacyjne projektu „DSM-POLAND” zakładają przygotowanie wyselekcjonowanej grupy wybranych funkcjonariuszy PSP pełniących służbę w Specjalistycznych Grupach Ratownictwa CHEM-EKO, pozwalającej na realizację zadań w pełnym zakresie zagrożeń CBRN. Trzon modułu stanowi komponent analityczny składający się z 39 funkcjonariuszy PSP, posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia lub biologia lub fizyka). Dodatkowo, zakłada się utworzenie komponentu dowódczego (18 funkcjonariuszy), medycznego dla zabezpieczenia naszych działań (4 lekarzy lub ratowników medycznych PSP) i komponentu logistycznego zapewniającego zgodnie z  założeniami „rescEU” samowystarczalność przez min. 14 dni (7 funkcjonariuszy). Razem moduł „rescEU CBRN DSM POLAND” składać się będzie z 68 funkcjonariuszy, przy czym zakłada się stałą gotowość do wyjazdu na poziomie 26 osób. Lokalizacja modułu planowana jest w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APoż w Nowym Dworze Mazowieckim. Moduł posiadać będzie możliwości w zakresie reagowania na sytuacje awaryjne poprzez terenowe wykrywanie, pobieranie próbek, identyfikację i monitorowanie zagrożeń CBRN. Wyposażenie modułu składać się będzie z urządzeń analitycznych do identyfikacji zagrożeń CBRN, wyposażenia w sprzęt ochronny ratowników oraz w sprzęt wspomagający działania specjalne. Zawierać także będzie wyposażenie logistyczne pozwalające na pracę w każdych warunkach pogodowych przy zapewnieniu samowystarczalności przez 14 dni, pojazdy do transportu ludzi i sprzętu oraz przygotowanie do transportu lotniczego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się zadania:

  • wyłonienie grupy funkcjonariuszy jako członków modułu i przygotowanie medyczne funkcjonariuszy do funkcjonowania w ramach modułu;
  • realizacja specjalistycznych szkoleń wskazanych funkcjonariuszy PSP (praktyczne szkolenia z BŚT, materiałami promieniotwórczymi, pirotechnicznymi oraz z obsługi sprzętu specjalistycznego itd.);
  • zakup pojazdów z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt;
  • zakup sprzętu dodatkowego niezbędnego do funkcjonowania modułu „rescEU CBRN DSM POLAND”;
  • zakup pakietów ubrań i ochrony indywidualnej dla członków modułu;
  • uczestniczenie w odbiorach zakupów;
  • promocja projektu i udział w konferencjach międzynarodowych z wystąpieniami promującymi tworzenie modułu;
  • konserwacja i kalibracja sprzętu;
  • realizacja 3 warsztatów / ćwiczeń zgrywających dla poszczególnych podzespołów modułu w tym 3 podzespołów / komponentu analitycznego składającego się z 13 funkcjonariuszy każdy;
  • nadzór na przystosowaniem obiektu w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APoż w Nowym Dworze Mazowieckim na potrzeby modułu.

Rezultatem projektu ma być przygotowany, przeszkolony i gotowy do działań moduł CBRN spełniający wymagania projektowe mieszczący się w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APoż w Nowym Dworze Mazowieckim i funkcjonujący w strukturach PSP (w oparciu o funkcjonariuszy zarówno z SGRCHEM-EKO, KG PSP, APoż i innych jednostek organizacyjnych), który osiągnie pełną gotowość bojową na koniec września 2026 r.

Poster

Poster